07 | 04 | 2020

Αθήνα 27/02/2014
Αρ. πρωτ.:  Ε40/143

ΙΚΑ 23


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.4239/2014 (ΦΕΚ43/Τ.Α΄/20-2-2014).


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/2013) με αριθ. 3.24641/Οικ.3.1574/27-08-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2091/τ.Β/2013) αναφορικά με την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

ΓΕΝΙΚΑ
Με την κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στο σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης ελέγχου και αξιολόγησης της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» που αποσκοπεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας κοινωφελούς χαρακτήρα, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων, η αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η κάλυψη κοινωνικών αναγκών και η αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών με δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών που δύναται να ανέλθει έως έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η Πράξη έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξ αιτίας της κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάση των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ..
Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Αντικείμενο της Πράξης είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού (εφεξής ωφελούμενοι/ες), για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες (Επιβλέποντες φορείς) βάσει του Ν.4152/2013. Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελούμενων δύναται να ανέλθει κατά ανώτατο όριο έως έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Υπεύθυνοι φορείς για τη διαχείριση και παρακολούθηση της πράξης είναι οι ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των οικείων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ).
Δικαιούχοι: Η ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και `Αλλων Πόρων και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες θα είναι αρμόδιες για τον προσδιορισμό των επιβλεπόντων φορέων (φορείς στους οποίους θα απασχοληθούν οι άνεργοι) και των διατιθέμενων θέσεων απασχόλησης ανά ειδικότητα.
Επιβλέποντες φορείς: Οι φορείς οι όποιοι θα προσλάβουν, (Δήμοι, Περιφέρειες, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες), θα απασχολήσουν τους ανέργους και θα πιστοποιούν την απασχόληση τους στον Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.
Ο.Α.Ε.Δ: Φορέας αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελούμενων, την κατάρτιση του πίνακα των ωφελούμενων, τη σύζευξη των ωφελούμενων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων όπως θα έχουν προσδιοριστεί από τον δικαιούχο, τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στους επιβλέποντες φορείς και την καταβολή των αμοιβών στους ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι οι Έλληνες πολίτες, πολίτες Κρατών μελών της Ε.Ε, Βορειοηπειρώτες Ομογενείς, Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Α. 3832/1958) και ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες που περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 5 της κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α., όπως επίσης τα κριτήρια επιλογής κατάταξης των ωφελούμενων και το σύστημα επιλογής τους.

Διευκρινίζεται ότι:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, η κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, η επιλογή προσωπικού - πρόσληψη, η χρηματοδότηση της Πράξης, η διαδικασία καταβολής μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους σε ωφελούμενους και Επιβλέποντες Φορείς, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο έλεγχος και παρακολούθηση περιγράφονται στα άρθρα 6 έως και 11 της κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α.

Επισημαίνουμε ότι:

Με τη λήξη του προγράμματος οι ωφελούμενοι απολύονται αυτοδικαίως χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. ΙΑ 1 του Ν.4152/2013 και της παρ. 7.10 του άρθρου 7 της κοινοποιούμενης ΚΥΑ.
Επίσης, ο Ο.Α.Ε.Δ. θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελούμενων που θα προσλάβει ο Επιβλέπων Φορέας στα πλαίσια του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας και τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη - εργαζόμενου).
Συγκεκριμένα κατά περίκλειση της ισχύουσας νομοθεσίας, για κάθε ωφελούμενο που θα προσληφθεί από τον Επιβλέποντα Φορέα για τη υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΑΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ »

το μισθολογικό κόστος θα ανέρχεται σε καθαρές αμοιβές:

α) 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 490 ευρώ μηνιαίως για τους άνεργους άνω των 25 ετών
β) 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 427 ευρώ μηνιαίως ανέργους κάτω των 25 ετών

το μη μισθολογικό κόστος θα ανέρχεται:

στο ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζομένου και εργοδότη) για τον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων και των εισφορών που το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ εισπράττει η συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης και το οποίο για τους άνεργους άνω των 25 ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 258,00 € ενώ για τους άνεργους κάτω των 25 ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 225,00 €.

Ε.Β.Κ.Ν.Π. - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Επειδή η έναρξη της απασχόλησης των εν λόγω απασχολούμενων προκύπτει και από άλλα επίσημα έγγραφα όπως Πίνακα Κατάταξης Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι αποδοχές και το χρονικό διάστημα απασχόλησης, από τις κοινοποιούμενες διατάξεις κατά συνέπεια η τήρηση του Ε.Β.Κ.Ν.Π. δεν θα συνέβαλε στον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής αλλά μόνο θα πρόσθετε στους εργοδότες - φορείς τυπικές γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, κρίνεται σκόπιμο οι φορείς που απασχολούν τους ανωτέρω ανέργους να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταχώρησης στο Ειδικό Βιβλίο, για τους απασχολουμένους στο ανωτέρω πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα.
Οι εργοδότες που έχουν ενταχθεί στα ανωτέρω προγράμματα «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», οι φορείς δηλαδή που θα προσλάβουν και θα απασχολούν τους άνεργους, (Δήμοι, Περιφέρειες, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες), θα συμπεριλάβουν και τους εν λόγω απασχολούμενους με της αντίστοιχης μισθολογικής περιόδου κανονική (1) Α.Π.Δ. η με συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ., εφόσον έχει προηγηθεί η κανονική Α.Π.Δ., στις προθεσμίες που ορίζονται από την σχετική εγκύκλιο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με καταχωρημένους όλους τους εργαζόμενους.
Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των απασχολουμένων, του εν λόγω προγράμματος, στις Α.Π.Δ των εργοδοτών, θα γίνεται κατά τα γνωστά, χωρίς να απαιτείται καταχώρηση σε ειδικά πεδία (π.χ πεδία επιδότησης 43, 44, 45), ως κοινοί ασφαλισμένοι.
Οι εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου) που αφορούν στους απασχολούμενους και αντιστοιχούν στις μηνιαίες αποδοχές μισθολογικού κόστους των λόγω απασχολούμενων του προγράμματος, καταβάλλονται ταυτόχρονα και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών με τις τρέχουσες εισφορές κάθε μισθολογικής περιόδου.
Σχετικά έγγραφα: Η με αριθ. 6/2013/05-12-2013 Δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ & το με αριθ. Πρωτ. 106097/13-12-2013 έγγραφο ΟΑΕΔ με θέμα -.Οδηγός Εφαρμογής Διαδικασιών κ.λ.π. (Α.Α.Α ΒΛΟΖ4691Ω2-Ψ19 & ΒΛΓΨ4691Ω2-ΠΙΚ)

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm