Open menu
19 | 09 | 2020

Αθήνα 25/02/2014
Αρ. πρωτ.:  Π51/5

ΙΚΑ 19


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.4239/2014 (ΦΕΚ43/Τ.Α΄/20-2-2014).


Σας κοινοποιούμε για γνώση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4239/2014 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄), σύμφωνα με τις οποίες οι ιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που είχαν ενταχθεί στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Αναπηρίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3863/2010 , όπως ισχύουν μετά τη συμπλήρωσή τους με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του Ν.4144/2013 , εξακολουθούν να υπάγονται σε αυτό και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. από 7/2/2014 έως 30/9/2014, ανεξάρτητα αν κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα συνεχίσουν να υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή σε άλλο δημόσιο Υγειονομικό Σχηματισμό (Ε.Σ.Υ.) ή επιλέξουν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα ή να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα ή έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
Επομένως, με την ανωτέρω ευθεία διάταξη νόμου ρυθμίζεται το θέμα της απρόσκοπτης συνέχισης λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α. για το οριζόμενο σε αυτήν μεταβατικό διάστημα από 7/2-30/9/2014, με τη συμμετοχή στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. των ιατρών που υπηρετούσαν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον ΕΟΠΥΥ μέχρι τις 17/2/2014 [ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του Ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38Α΄/17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» ] και είχαν ενταχθεί στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας, δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης να διεκπεραιωθούν εντός ευλόγου χρόνου οι αναμονές που προέκυψαν από τη μη εξέταση των περιστατικών στη διάρκεια της τρίμηνης απεργίας των ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από 25/11/2013 έως 16/2/2014, αλλά και να μειωθεί δραστικά ο χρόνος αναμονής των εκκρεμών αιτημάτων που είχαν συσσωρευτεί καθ΄ όλη την προηγούμενη χρονική περίοδο, αφού συνεκτιμηθεί και το γεγονός της δίμηνης επίσχεσης εργασίας (από 10/6/2013) στην οποία είχαν προβεί οι ιατροί του Ειδικού Σώματος της Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τη συμμετοχή τους στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α..
Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι, με την ανωτέρω διάταξη για το μεταβατικό διάστημα από 7/2/2014-30/9/2014 παραμένει σε ισχύ η μέχρι 17/2/2014 προβλεπόμενη διαδικασία για την καταβολή από το Ίδρυμα στους ιατρούς του Ειδικού Σώματος των αποζημιώσεων ανά εξεταζόμενο περιστατικό που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3863/2010, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄), πλην όμως για το ανωτέρω χρονικό διάστημα παύει να ισχύει ο προβλεπόμενος από αυτές περιορισμός στις αποδοχές που κατέβαλε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μηνιαίως σε κάθε ιατρό του Ειδικού Σώματος ως αποζημίωση για τις παρασχεθείσες κατά περίπτωση υπηρεσίες τους, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής τους σε περισσότερες Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ανά μήνα, για τους πολύ σοβαρούς λόγους που προαναφέραμε.[παρ.1-β του άρθρου 11 του Ν.4239/2014 ].
Επίσης, με δεδομένο το εξαιρετικό και το κατεπείγον της υφιστάμενης κατάστασης που καλείται να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί η Διοίκηση του Ιδρύματος προκειμένου οι υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. να επιτελέσουν το δύσκολο έργο τους, στην παρ. 1-γ του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι, τα έξοδα μετακίνησης των ιατρών του Ειδικού Σώματος, που θα μετακινούνται κατά το εν λόγω μεταβατικό διάστημα εκτός έδρας (του τόπου υπηρεσίας τους, ή του τόπου διαμονής τους ή του τόπου απασχόλησης ή άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος τους) θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α).
Τέλος, υπενθυμίζουμε τα με αρ.πρωτ.Γ32/23/14-2-2014 και Γ32/44/19-2-2014 Γενικά Έγγραφα της υπηρεσίας μας, καθώς και το με αρ.πρωτ.Γ31/433/2014/14-2-2014 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικής και Στέγασης, με τα οποία δόθηκαν αντίστοιχα αναλυτικές οδηγίες σχετικά με:

α) τη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κατά το μεταβατικό διάστημα από 7/2/2014-30/9/2014 (αποφάσεις μετακίνησης, ειδοποιήσεις ιατρών του Ειδικού Σώματος, έκδοση φύλλων μετακίνησης, αποζημιώσεις μετακίνησης κ.λπ.),

β) την ενημέρωση των ιατρών του Ειδικού Σώματος για τη συμμετοχή τους στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. και

γ) τα ακίνητα στα οποία στεγάζονταν οι Μονάδες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Με ευθύνη των Δ/ντών όλων των Υποκ/των του Ιδρύματος, στην περιφερειακή ή τοπική αρμοδιότητα των οποίων διαμένουν ή έχουν την επαγγελματική έδρα τους οι ιατροί του Ειδικού Σώματος (sχετ. το με αρ. πρωτ. Γ32/23/14-2-2014 Γενικό έγγραφο), να κληθούν προκειμένου να παραλάβουν με υπογραφή αντίγραφο της παρούσας.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm