Εκτύπωση

Αθήνα 24/02/2014
Αρ. πρωτ.:  Τ01/652/7

ΙΚΑ 18


ΘΕΜΑ: Απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Α.Π.Δ., μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, των ήδη αυτοαπασχολούμενων του Ε.Τ.Ε.Α. και καταβολή εισφορών..

 

ΣΧΕΤ.: α) Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 8/2014, β) Γ.Ε. Ε40/810/30-12-2013 & Ε40/16/17-1-2014, γ) Φ80000/3476/116/17-2-2014 Υ.Α.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4225/2014 , οι αυτοαπασχολούμενοι που είναι ήδη ασφαλισμένοι για την Επικουρική τους Ασφάλιση στο Ε.ΤΕ.Α., υποχρεούνται από 1-12-2013, να υποβάλουν Α.Π.Δ. μέσω του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τον νόμο και ανακοινώνονται με Γενικό Έγγραφο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατ΄ έτος και συγκεκριμένα για το έτος 2014 με το Γ.Ε. Ε40/10/15-01-2014 .
Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα μας, έχουν δοθεί οδηγίες, αναφορικά με την υποχρέωση και την διαδικασία απογραφής στο Μητρώο Ασφαλισμένων και Εργοδοτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα ποσοστά και την βάση υπολογισμού των εισφορών και οι κατηγορίες των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων του Ε.Τ.Ε.Α.
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας και προς εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, σας παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες ως προς την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ., τους Κωδικούς Δραστηριότητας ΙΚΑ (Κ.Α.Δ.) και Κ.Π.Κ., των αυτοαπασχολούμενων του Ε.Τ.Ε.Α.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - Κ.Π.Κ. - ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Με την παρούσα σας κοινοποιείται ο Πίνακας II (Ειδικές Κατηγορίες), όπως συμπληρώθηκε με την προσθήκη του Κ.Π.Κ 265 (Αυτοαπασχολούμενοι ΕΤΕΑ), με ποσοστό ασφάλισης 6% το οποίο βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αυτοαπασχολούμενο και έχει εφαρμογή από 1-12-2013.
Επίσης, δημιουργήθηκαν οι παρακάτω νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας ΙΚΑ (ΚΑΔ) στις Ειδικές Κατηγορίες Ασφάλισης και Κωδικοί Ειδικότητας, οι οποίοι έχουν εφαρμογή από 1-12-2013:

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΔ ΙΚΑ

Κρεοπώλες (Αυτοαπασχολούμενοι Ε.Τ.Ε.Α.)

0100

Κωδικός Ειδικότητας

Περιγραφή Ειδικότητας

Κ.Π.Κ.

000100

Κρεοπώλες

265

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΔ ΙΚΑ

Χημικοί (Αυτοαπασχολούμενοι Ε.Τ.Ε.Α.)

0101

Κωδικός Ειδικότητας

Περιγραφή Ειδικότητας

Κ.Π.Κ.

000101

Χημικοί (Ασφαλισμένοι Τ.Σ.Μ.Ε Δ Ε.)

265

000104

Χημικοί (Ασφαλισμένοι Ο.Α.Ε.Ε.)

265

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΔ ΙΚΑ

Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί (Αυτοαπασχολούμενοι Ε.Τ.Ε.Α.)

0102

Κωδικός Ειδικότητας

Περιγραφή Ειδικότητας

Κ.Π.Κ.

000102

Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί

265

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΔ ΙΚΑ

Ηλεκτρολόγοι (Αυτοαπασχολούμενοι Ε.Τ.Ε.Α.)

0103

Κωδικός Ειδικότητας

Περιγραφή Ειδικότητας

Κ.Π.Κ.

000103

Ηλεκτρολόγοι

265

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4225/2014 οι ασφαλιστικές εισφορές των αυτοτελώς απασχολούμενων υπολογίζονται σε ποσοστό 6% (ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1/1/1993), επί της ασφαλιστικής κατηγορίας, στην οποία καταβάλλουν εισφορές στον οικείο φορέα Κύριας Ασφάλισης (Ο.Α.Ε..Ε., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και βαρύνει εξ ολοκλήρου τους ασφαλισμένους (Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 8/2014).
Δεν υπολογίζονται εισφορές για Δ. Χριστουγέννων, Δ. Πάσχα και Επίδομα `Αδειας.
Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. των ανωτέρω προσώπων, από μισθολογική περίοδο απασχόλησης 12/2013 και εντεύθεν, θα καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα, από τον μήνα απασχόλησης, μέσω των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, δηλώνοντας την περίοδο που αφορά (π.χ. 12/2013) τον Α.Μ.Ε. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του αυτοαπασχολούμενου και τον αντίστοιχο Α.Φ.Μ..
Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την ημερομηνία αυτή, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά ( άρθρο 27 παρ. 8 του Ν. 1846/51 όπως ισχύει).
Επισημαίνεται ότι:

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ της ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ στην Α.Π.Δ.
Η Απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. των αυτοαπασχολούμενων του Ε.Τ.Ε.Α. από 1-12-2013, θα γίνεται καταχωρώντας τα πλήρη ασφαλιστικά στοιχεία τους, τον αντίστοιχο Κ.Α.Δ., τον Κωδικό Ειδικότητας, Κ.Π.Κ., Τύπο Αποδοχών (01), το σύνολο των ασφαλιστέων αποδοχών και Ημέρες Εργασίας (25).
Ευνόητο είναι ότι, στην εν λόγω Α.Π.Δ. θα είναι αποδεκτά μόνο τα ασφαλιστικά στοιχεία των αυτοαπασχολούμενων, που έχουν δηλωθεί κατά την απογραφή τους στο Μητρώο Εργοδοτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, βάσει των οποίων τους έχει αποδοθεί Α.Μ.Ε. Ειδικής Κατηγορίας Αυτοαπασχολούμενων.
Προκειμένου να γίνει ορθή απεικόνιση των στοιχείων τους, η καταχώρηση στα ειδικά πεδία της Α.Π.Δ. ανά Κ.Α.Δ., θα πραγματοποιείται ως εξής:

ΠΕΔΙΑ Α.Π.Δ.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

18

ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ./Κ.Α.Δ.

0/0100

30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

000100

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

265

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

01

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

25

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

(σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία που υπάγεται)

 

ΠΕΔΙΑ Α.Π.Δ.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

18

ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ./Κ.Α.Δ.

0/0101

30

ΚΩΔΙΚΟΣ

000101 ή

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

000104

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

265

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

01

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

25

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

(σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία που υπάγεται)

 

ΠΕΔΙΑ Α.Π.Δ.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

18

ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ./Κ.Α.Δ.

0/0102

30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

000102

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

265

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

01

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

25

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

(σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία που υπάγεται)

 

ΠΕΔΙΑ Α.Π.Δ.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

18

ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ./Κ.Α.Δ.

0/0103

30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

000103

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

265

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

01

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

25

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

(σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία που υπάγεται)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Οι ήδη ασφαλισμένοι στο Ε.Τ.Ε.Α. αυτοαπασχολούμενοι είναι φυσικά πρόσωπα (Κωδ. Νομικής Μορφής 083 - φυσικό πρόσωπο) που, έως την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 37 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), ασφαλίζονταν υποχρεωτικά για επικουρική ασφάλιση στα ενταχθέντα στο Ε.Τ.Ε.Α. Ταμεία ή Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης (τ.ΕΤΕΑΜ, τ.ΤΕΑΧ, τ.ΤΕΑΕΙΓΕ), βάσει των καταστατικών τους διατάξεων, με κριτήρια την επαγγελματική τους ιδιότητα, ανεξάρτητα εάν απασχολούσαν ή όχι προσωπικό.
Μετά την ένταξη (από μισθολογική περίοδο 12/2013 και εντεύθεν) των ανωτέρω προσώπων στην Α.Π.Δ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επειδή από τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσδιορίζεται μεταξύ άλλων ότι, αρμόδιο Υποκατάστημα για τον τυπικό έλεγχο, δηλωθέντων καταβληθέντων (Ε.Δ.Κ.), είναι το Υποκατάστημα στο οποίο έχει έδρα ο εργοδότης, αρμοδιότητα ελέγχου έχει το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο οποίο έχει απογραφεί ο εργοδότης - αυτοαπασχολούμενος.
Ως τυπικός έλεγχος νοείται ο έλεγχος δηλωθέντων -καταβληθέντων, από χρεώσεις υποβολών Α.Π.Δ και πιστώσεις από καταβολές τρεχουσών εισφορών.
Με την νέα διαδικασία για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17 & 18 του Ν.4075/2012 και για μισθολογική περίοδο από 12/2013 και μετά, ο Ε.Α.Κ. θα διενεργείται κεντρικά και για τους εν λόγω εργοδότες - αυτοαπασχολούμενους, όπως περιγράφεται στο Γ.Ε. Ε40/694/22-11-2013 της Δ/νσης μας.
Πέραν του τυπικού ελέγχου θα πρέπει να διενεργείται και ουσιαστικός έλεγχος, που σκοπό έχει να διερευνήσει την ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλει ο αυτοαπασχολούμενος μετά την επεξεργασία των Α.Π.Δ, σε σχέση με τα πραγματικά στοιχειά ασφάλισης, όπως αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.4225/2014 (υποχρέωση καταβολής εισφορών, ποσοστό 6% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας, στην οποία καταβάλλουν εισφορές στον οικείο φορέα Κύριας Ασφάλισης).
Συνεπώς, στις περιπτώσεις που οι εισφορές δεν έχουν καταβληθεί στην ορθή ασφαλιστική κατηγορία του αυτοαπασχολούμενου, θα διενεργείται, μέσω της διαδικασίας Ελέγχου Εργοδοτών (Έλεγχος Κοινών Επιχειρήσεων - Ουσιαστικός Έλεγχος), Μετατροπή Στοιχείων Ασφάλισης, στην ασφαλιστική ιστορία των εν λόγω προσώπων.
Διευκρινίζουμε ότι, οι εν λόγω ειδικές κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων θα έχουν της ιδιότητες - δυνατότητες των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων όσον αφορά το λογισμικό του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Προς διευκόλυνση του ελέγχου, επισυνάπτουμε την Εγκ. 69/2009 του Ο.Α.Ε.Ε. (σελ.1), με τις ασφαλιστικές κατηγορίες όλων των ασφαλισμένων του, όπως ισχύουν από 1/1/2009 (σελ.1) και την Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. Φ.80000/10241/425/23-4-2008 της Γ.Γ.Κ.Α (σελ. 1-3) με τις ασφαλιστικές κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι παλαιοί και οι νέοι ασφαλισμένοι (από 1/1/1993) του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., όπως αυτές ισχύουν από 1/1/2009 και 1/10/2008 αντίστοιχα.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Όσον αφορά την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στους ανωτέρω εργοδότες, για τις υποχρεώσεις τους έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως αυτοαπασχολούμενοι (Α.Μ.Ε. Ειδικής Κατηγορίας), θα εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 97/2011 «Έναρξη εφαρμογής από 10/1/2012 συστήματος on line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας».
Για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, που αφορά τις υποχρεώσεις τους έναντι του Ε.Τ.Ε.Α. έως τον 11/2013, οι ασφαλισμένοι αυτοαπασχολούμενοι του τ.ΤΕΑΧ και τ.ΤΕΑΕΙΓΕ (πριν την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4224/2014), θα απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ του 2014
Εμφανίσεις: 2220