28 | 01 | 2020

Αθήνα 17/01/2014
Αρ. πρωτ.: Ε40/16

ΘΕΜΑ: Διαδικασία απογραφής των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων του ΕΤΕΑ.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Ε 40/810/30-12-2013 Γενικό Έγγραφο μας .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού Γενικού Εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΓΕΝΙΚΑ
Στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4225/2014 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι, από 1/12/2013 οι αυτοαπασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), υποχρεούνται να δηλώνουν, τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν στο φορέα αυτό για λογαριασμό τους, στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), σύμφωνα με την ισχύουσα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομοθεσία.
Υπαγόμενα πρόσωπα είναι οι αυτοαπασχολούμενοι Κρεοπώλες, Χημικοί, Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί και Ηλεκτρολόγοι.
Ως εκ τούτου τα εν λόγω πρόσωπα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν

α) Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (A.M.Α.), για να γίνει αποδεκτή η καταχώρηση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ, όπως περιγράφεται στο ανωτέρω Γενικό Έγγραφο
β) Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) για να έχουν τη δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ, όπως περιγράφεται παρακάτω, προβαίνοντας οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους στις ακόλουθες ενέργειες:

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Για την απογραφή εργοδότη θα πρέπει ο αυτοαπασχολούμενος να προσέρχεται στην Υπηρεσία Εσόδων του αρμόδιου Υποκαταστήματος IΚΑ-ΕΤΑΜ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η κατοικία του, προσκομίζοντας πλήρως συμπληρωμένο το έντυπο απογραφής εργοδότη ειδικών κατηγοριών ασφάλισης, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται και η Ειδική Κατηγορία στην οποία ανήκει

• Κρεοπώλης Αυτοαπασχολούμενος ΕΤΕΑ
• Χημικός Αυτοαπασχολούμενος ΕΤΕΑ
• Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός Ιδιοκτήτης Αυτοαπασχολούμενος ΕΤΕΑ
• Ηλεκτρολόγοι Αυτοαπασχολούμενοι ΕΤΕΑ

Συνυποβάλλοντας βεβαίωση από τον φορέα (τ. ΤΕΑΧ, τ. ΤΕΑΕΙΓΕ) ότι ο αιτών αυτοαπασχολούμενος έχει υποχρέωση απογραφής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βάσει των ανωτέρω διατάξεων, με τα στοιχεία απογραφής του στον φορέα και οποιοδήποτε φορολογικό στοιχείο, από το οποίο προκύπτει η ιδιότητά του, ο Α.Φ.Μ., η διεύθυνση της έδρας του και τα στοιχεία ταυτότητας(ταυτότητα η άλλο στοιχείο).
Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει όλοι οι ανωτέρω αυτοαπασχολούμενοι να απευθυνθούν στα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την διαδικασία της απογραφής τους, χωρίς πρόσκληση, προσκομίζοντας τα παραπάνω έγγραφα.
Από την ανωτέρω διαδικασία απογραφής (νέα απογραφή) εξαιρούνται οι κρεοπώλες που είναι ήδη απογεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοδοτών με Α.Μ.Ε. ειδικής κατηγορίας ασφάλισης.
Επισημαίνεται ότι για την κατηγορία «Ηλεκτρολόγοι αυτοαπασχολούμενοι ΕΤΕΑ» δεν απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα για την απογραφή, καθώς έχουν ήδη απευθυνθεί στο αρμόδιο Υποκατάστημα για την ασφάλισή τους (Εγκ. 85/2008 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Τα έντυπα των αιτήσεων είναι διαθέσιμα σε όλα τα Υποκαταστήματα του Ιδρύματος καθώς και στο διαδικτυακό μας τόπο (www.ika.gr/ `Αντληση εντύπων / Εργαλεία).

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ)
Σε ό,τι αφορά τις ενέργειες των Υποκαταστημάτων για τη διαδικασία απογραφής θα πρέπει το αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα δραστηριότητας του αυτοαπασχολουμένου, να προβεί στην απογραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω προσκομιζόμενα έγγραφα.
Η απογραφή θα καταχωρείται από την οθόνη Ειδικές Κατηγορίες Ασφάλισης, με επιλογή μιας από τις ανωτέρω κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων και τα λοιπά στοιχεία απογραφής κατά τα γνωστά.
Διευκρινίζεται ότι, στην έννοια Αυτοτελώς Απασχολούμενοι Ηλεκτρολόγοι νοούνται (Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 85/2008,σελ. 3-6):

α) οι αυτοτελώς απασχολούμενοι αδειούχοι ηλεκτροτεχνίτες ή εγκαταστάτες,
β) τα μέλη της διοικήσεως των Επαγγελματικών Σωματείων των Ηλεκτροτεχνιτών ή Ενώσεων αυτών κατά την διάρκεια της θητείας τους και εφόσον δεν ασφαλίζονται κατά τον αυτό χρόνο υποχρεωτικά στο Ταμείο λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας και είχαν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε. μέχρι την 1-6-2008 (ημερομηνία ένταξης του Τ.Ε.Α.Η.Ε. στο τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)

Επειδή για τα εν λόγω πρόσωπα δεν είχε γίνει ένταξη στην εφαρμογή του Ο.Π.Σ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την απεικόνιση της ασφάλισης - καταβολή των εισφορών, συναλλάσσονται με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με χειρόγραφη διαδικασία (τήρηση πινακίδας, γραμμάτιο είσπραξης, κ.λπ.), θα πρέπει με ευθύνη των Προϊσταμένων των κατά τόπο Υπηρεσιών Εσόδων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ να αναζητηθούν τα εν λόγω πρόσωπα και να ενημερωθούν για την υποχρέωση απογραφής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4225/2014.
Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω Ειδικές Κατηγορίες Ασφάλισης θα έχουν τις δυνατότητες των Α.Μ.Ε των Κοινών Επιχειρήσεων (υποβολή Α.Π.Δ, πιστοποίηση για την υποβολή μέσω διαδικτύου, Ελέγχου, Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης κ.λπ.) και θα αποκτούν αυτόματα (χωρίς καταχώρηση σε ειδικό πεδίο) Κωδικό Νομικής Μορφής 083: «φυσικό πρόσωπο».
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής θα ανοίγεται BEE και θα καταχωρούνται όλα τα προσκομισθέντα στοιχεία. Ευνόητο είναι ότι κατά την απογραφή των εν λόγω αυτοαπασχολούμενων δεν θα χορηγείται Ε.Β.Κ.Ν.Π.

Αναλυτικές οδηγίες για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων στη Α.Π.Δ. θα δοθούν με νεότερο έγγραφο μας.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm