Εκτύπωση

ΙΚΑ 13/04/2005

Α30/472/13-4-05

 

Θέμα: Σχετικά µε την δυνατότητα των φοιτητών ΑΕΙ να εξαιρεθούν από την  ασφάλιση κλάδου ασθένειας άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, στον οποίο τυχόν υπάγονται.

 

Σας κοινοποιούμε το Φ.40021/32066/1876/17.3.05 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας , το οποίο αποτελεί απάντηση στο ερώτημα, που τέθηκε από την Υπηρεσία µας σχετικά µε την δυνατότητα των φοιτητών ΑΕΙ να εξαιρεθούν βάσει του Π.Δ. 327/83, από την ασφάλιση κλάδου ασθενείας άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, στον οποίο ενδεχομένως υπάγονται, για τον λόγο ότι ασφαλίζονται για τον κλάδο ασθένειας και ως φοιτητές. Κατόπιν τούτου, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για εξαίρεση  από τον κλάδο ασθένειας, θα αντιμετωπισθούν σύμφωνα µε το έγγραφο αυτό.

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αθήνα 17-3-2005
Αρ.Πρ.Φ.40021/32066/1876
 


ΘΕΜΑ: Απάντηση σε έγγραφο σας


Απαντώντας στο Α30/472/29-11-2004 έγγραφο σας, σχετικά µε τη δυνατότητα των φοιτητών ΑΕΙ να εξαιρεθούν από την ασφάλιση κλάδου ασθένειας άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, στον οποίο τυχόν υπάγονται, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ/τος 327 /83 (ΦΕΚ. Α 117), όπως συμπληρώθηκαν µε το Π.Δ/γµα 356/95 (ΦΕΚ. Α 191) οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΙ ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή, οι δαπάνες δε της εν λόγω περίθαλψης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό των οικείων ΑΕΙ ή της φοιτητικής λέσχης των ΑΕΙ ανάλογα.
Από το άρθρο 3 του προαναφερομένου Π.Δ/τος προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλο ασφαλιστικό φορέα μπορεί να επιλέξει τον ασφαλιστικό φορέα που προτιμάει κάθε φορά µε υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στο οικείο ΑΕΙ.
Κατόπιν των ανωτέρω και παρά το γεγονός ότι τα ΑΕΙ δεν είναι φορείς ασφάλισης ασθένειας, επειδή το θέμα της επιλογής έχει ρυθμιστεί µε ειδική διάταξη έχουμε την άποψη ότι οι φοιτητές των ΑΕΙ έχουν τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από την ασφάλιση του κλάδου ασθένειας άλλου ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο τυχόν υπάγονται.
 

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Εμφανίσεις: 4200