Εκτύπωση

ΙΚΑ 28/03/2005

ΓΕ: Ε57/19/28-3-05

 

Θέμα: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου

 

Με αφορμή αιτήματα εργοδοτών προς τις κατά τόπου υπηρεσίες µας, για την θεώρηση αντιγράφων των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), που έχουν υποβάλει στο Ι.ΚΑ.- Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν ως δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, στα πλαίσια της απαίτησης αντίστοιχων προκηρύξεων για την προσκόμιση «...θεωρημένης κατάστασης προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος...», θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 266Α') «...Πιστοποιητικό, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι, οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού...» είναι το αποδεικτικό (βεβαίωση) ασφαλιστικής ενημερότητας για χρέη προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., το οποίο χορηγείται µόνο στις επιχειρήσεις που είναι ασφαλιστικά ενήμερες (άρθρο 7 της Φ21/116/4-7-2000 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΦΕΚ 839 Β', όπως ισχύει σήμερα), αφού προηγουμένως ελεγχθεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, όπως καθορίζονται από την ασφαλιστική νομοθεσία. Ο έλεγχος αυτός δεν περιορίζεται στο περιεχόμενο των Α.Π.Δ. που συντάσσει ο εργοδότης, αλλά επεκτείνεται και σε στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., Σ.ΕΠ.Ε. κ.λ.π.) ή από τυχόν υποβληθείσες «Δηλώσεις απασχόλησης - καταγγελίες» ανασφάλιστων ή πλημμελώς ασφαλισμένων εργαζομένων.

Οι εν λόγω βεβαιώσεις δεν υποκαθίστανται ούτε συμπληρώνονται από οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εκδιδόμενο ή θεωρημένο από τις υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.. Όταν δε εκδίδονται για λογαριασμό Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. κ.λ.π.  αφορούν μεταξύ άλλων και την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης όσων εκπροσώπων τους (π.χ. µελών διοικητικών συμβουλίων Α.Ε.) ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., εάν παράλληλα µε την ιδιότητα του εκπροσώπου παρέχουν και εξαρτημένη εργασία προς την συγκεκριμένη επιχείρηση. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη περιορισμού γραφειοκρατικών, χρονοβόρων και εν τέλει µη αναγκαίων διαδικασιών, εκτιμούμε ότι, δεν συντρέχουν τυπικοί αλλά και ουσιαστικοί λόγοι, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν στις αρμόδιες υπηρεσίες εκτός από βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για χρέη προς το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εκδιδόμενο ή θεωρημένο από τις υπηρεσίες µας, σχετικά µε την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. του προσωπικού τους.
Ήδη, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου), η οποία διαχειρίζεται τον κύριο όγκο των προμηθειών του Δημοσίου, συμφώνησε µε τις προαναφερόμενες απόψεις µας (σχετ. το υπ. αρ. ΠΙ/3823/03/10-3-04 έγγραφο της).
Κατόπιν των ανωτέρω κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι, οι υπηρεσίες µας δεν θα θεωρούν αντίγραφα Α.Π.Δ., προκειμένου αυτά να  χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου.

 


ΑΘΗΝΑ 10/3/04
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΠΙ/3823/03
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


ΘΕΜΑ «Σχετικά µε πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας»


Απαντώντας σε έγγραφο σας µε αριθμό πρωτ : Ε5 7/66/2003 σχετικά µε το θέμα της περίληψης και ύστερα από μελέτη αυτού σας γνωρίζουμε ότι στις διακηρύξεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου θα περιλαμβάνεται ο εξής όρος όσον αφορά το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας :

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Εμφανίσεις: 3958