Εκτύπωση

ΙΚΑ 21/03/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18

 

Θέμα: Αύξηση συντάξεων ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ)

 

Από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.2084/92, ορίζεται, ότι οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια που χορηγεί το ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) αναπροσαρμόζονται, κάθε φορά και από την ίδια ημερομηνία, κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Με την αρ. Φ11321/5811/457/4-3-05 απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.2606/98, χορηγείται αύξηση στις συντάξεις και τα κατώτατα όρια που καταβάλλουν οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης του πρώτου εδαφίου του άρθρου 66 του Ν.2084/92 (ΦΕΚ 165 Α΄) για το έτος 2005  κατά ποσοστό 4%.
Ύστερα από αυτά, οι συντάξεις του ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) θα αυξηθούν από 1-1-2005, µε ποσοστό αύξησης 4% επί του ποσού των συντάξεων, όπως έχει διαμορφωθεί την 31-12-2004.
Η αύξηση θα χορηγηθεί σε όσους ήταν συντ/χοι την 31-12-2004 και σε εκείνους που η συνταξιοδοτική απόφαση εκδόθηκε μετά την 1-1- 2005 µε ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησής τους πριν την 31-12-2004.

Για τις συντάξεις, που η έναρξη συνταξιοδότησης εμπίπτει στο από 1.1.2005 χρονικό διάστημα και μετά δεν θα δοθεί αύξηση.
Επισημαίνουμε ότι η αύξηση θα δοθεί και στους συντ/χους συγχωνευθέντων στο ΕΤΕΑΜ Ταμείων, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ.3 του Ν.3232/04 (σχετ. Εγκ.24/04).
Διευκρινίζουμε ότι οι παραπάνω αυξήσεις θα δοθούν και στις συντάξεις του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ, αλλά θα χορηγηθούν μετά την αναπροσαρμογή που θα γίνει στα ποσά συντάξεων του κλάδου από 1-1-2004 (σχετ. εγκ.15/05).
Μετά την παραπάνω αύξηση, τα νέα πλήρη κατώτατα όρια συντάξεων ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) και ΙΚΑ - ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ (για παλαιούς και νέους συντ/χους) είναι:

Από 1-1-2005
α) Γήρατος- Αναπηρίας 106,97 ευρώ
β) Θανάτου 85,57 ευρώ

Τα παραπάνω κατώτατα όρια ισχύουν για όλους τους συνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ, καθώς επίσης και για τους συνταξιούχους προερχόμενους από συγχωνευθέντα Ταμεία, πλην των συντ/χων του  τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ.
Τα κατώτατα όρια της κατηγορίας συντ/χων (τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ) που απέκτησαν ασφαλιστέα ιδιότητα έως 31-12-85 διαμορφώνονται ως εξής:

α) Γήρατος- Αναπηρίας 195,34 ευρώ
β) Θανάτου 178,30 ευρώ

Τέλος, οι αυξήσεις θα καταβληθούν και σε συνταξιούχους που απασχολούνται ως μισθωτοί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι συνταξιούχοι αυτοί μπορούν να λάβουν τη σχετική αύξηση και από τις δύο πηγές, όπως και στην κύρια σύνταξη.

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Εμφανίσεις: 3992