Εκτύπωση

Αθήνα 17/03/2015
Αρ. πρωτ.: Σ61/3

ΙΚΑ 11

ΘΕΜΑ: Στοιχεία προσδιορισμού της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται κατά το έτος 2015 από ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν από την 1/1/1993.

Σχετ: Οι Εγκ. 2/2012, 6/2013 και 11/2014

1. Για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών Συντάξεων κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των συντάξιμων αποδοχών των πέντε (5) επιλεγέντων από τον ασφαλισμένο ή την Υπηρεσία ημερολογιακών ετών από το σύνολο των δέκα (10) ετών που προηγούνται εκείνου στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης ( Ν. 3029/2002, άρθ. 2, παρ. 9 ), σε περίπτωση υποβολής της σχετικής αίτησης μέσα στο έτος 2015, σας παραθέτουμε τους λόγους και τους συντελεστές με τους οποίους πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι αποδοχές των ανωτέρω δέκα (10) ετών:

Οι αποδοχές του έτους 2005 κατά το λόγο: 51,11/ 44,98 = 1,1362
Οι αποδοχές του έτους 2006 κατά το λόγο: 51,11/ 46,78 = 1,0925
Οι αποδοχές του έτους 2007 κατά το λόγο: 51,11 / 48,65 = 1,0505
Οι αποδοχές του έτους 2008 κατά το λόγο: 51,11 / 51,11 = 1
Οι αποδοχές του έτους 2009 κατά το λόγο: 51,11 / 51,11 = 1
Οι αποδοχές του έτους 2010 κατά το λόγο: 51,11 / 51,11 = 1
Οι αποδοχές του έτους 2011 κατά το λόγο: 51,11 / 51,11 = 1
Οι αποδοχές του έτους 2012 κατά το λόγο: 51,11 / 51,11 = 1
Οι αποδοχές του έτους 2013 κατά το λόγο: 51,11 / 51,11 = 1
Οι αποδοχές του έτους 2014 κατά το λόγο: 51,11 / 51,11 = 1

Στη συνέχεια το σύνολο των αναπροσαρμοσθεισών συντάξιμων αποδοχών των συμφερότερων πέντε (5) ετών θα διαιρεθεί με το σύνολο των ημερών εργασίας που πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος μέσα σε αυτά τα πέντε (5) έτη, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 1000 ημέρες. Με το μέσο ημερομίσθιο που θα προκύψει, θα γίνει η κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση, βάσει των πινάκων που ισχύουν έως 31/12/2014.
Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση που δεν συμπληρώνονται 1000 ημέρες εργασίας μέσα στα πέντε (5) έτη που επελέγησαν ως συμφερότερα εντός της τελευταίας δεκαετίας, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του αμέσως προηγούμενου του έτους από εκείνο κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, αν και δεν έχει επιλεγεί (εγκ. ΙΚΑ 96/02 και 120/04). Επειδή, όμως, οι αποδοχές αυτού του τελευταίου έτους μπορεί να είναι χαμηλότερες από αυτές των υπολοίπων ετών και επειδή οι υπολογισμοί με βάση άλλες πενταετίες είναι πάρα πολλοί - γεγονός ιδιαίτερα χρονοβόρο για τη υπηρεσία - θα καλείται ο ασφαλισμένος να επιλέξει κάποια άλλη πενταετία, στην οποία συμπληρώνονται 1000 ημέρες εργασίας και στη συνέχεια θα γίνεται διπλός υπολογισμός της ασφαλιστικής κλάσης. Εφόσον με την επιλεγείσα από τον ασφαλισμένο πενταετία προκύπτει μεγαλύτερη ασφαλιστική κλάση, η σύνταξη θα απονέμεται βάσει αυτής, δεδομένου ότι η βούληση του νομοθέτη επιδιώκει το συμφέρον του ασφαλισμένου.
Για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των μηνιαίων πραγματικών αποδοχών και μέχρι το ύψος της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, για το οποίο καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς τον υπολογισμό των δώρων εορτών και του επιδόματος άδειας.
Στις περιπτώσεις που όλες οι συντάξιμες αποδοχές ανάγονται σε χρονικό διάστημα πριν την 31/12/1990 ή την 31/12/1991, η κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση θα γίνεται μέχρι την 22η ή την 25η κλάση αντίστοιχα, δηλαδή την ανώτερη ασφαλιστική κλάση που ίσχυε.
2. Όπως είναι γνωστό, στην περίπτωση που υπάλληλος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ που υπάγεται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ν. 3163/55 επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αφορούν τους κοινούς ασφαλισμένους, (α.ν. 1846/51, όπως ισχύει), η ασφαλιστική κλάση, η οποία αποτελεί τη βάση υπολογισμού του ποσού της σύνταξης, προσδιορίζεται από το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών για τις οποίες έχουν καταβληθεί εισφορές υπέρ Ο.Ε.Κ και ασθένειας, δηλαδή οι αποδοχές με κωδ. 501. Συνεπώς, τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως αποζημίωση στους υπαλλήλους που απασχολήθηκαν στα Κλιμάκια Εργασίας για την επιτάχυνση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων, θα συνυπολογισθούν για την εύρεση της ασφαλιστικής κλάσης.

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Εμφανίσεις: 2598