Εκτύπωση

ΙΚΑ 11/03/2005

ΓΕ: Σ70/10/11.03.2005

 

Θέμα: Σχετικά με τη διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών υπέρ ΛΑΦΚΑ.

 

Σχετ.: Η αρ.92/2004 Εγκύκλιος.

Με την αρ.92/2004 εγκύκλιο, σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθ.1 του Ν.3245/2004 (ΦΕΚ 110/τ. Α΄/16.6.04), σύμφωνα με τις οποίες από 1/7/2004 καταργήθηκε η ειδική εισφορά υπέρ του Λογαριασμού Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ) και δόθηκαν οδηγίες για έκδοση απορριπτικών αποφάσεων σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για επιστροφή των ποσών που παρακρατούνταν.

Μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού σχετικά με επιστροφή της παρακρατηθείσας ειδικής εισφοράς υπέρ ΛΑΦΚΑ και εν αναμονή σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, ανακαλούμε τις οδηγίες που σας είχαν δοθεί με την ανωτέρω εγκύκλιο όσον αφορά την έκδοση απορριπτικών αποφάσεων, σε περίπτωση υποβολής σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.

Συνεπώς, από τη λήψη του παρόντος δεν θα εκδίδετε απορριπτικές αποφάσεις στις υποβληθείσες αιτήσεις των συντ/χων, στους οποίους γινόταν παρακράτηση υπέρ ΛΑΦΚΑ και οι οποίοι ζητούν επιστροφή των ποσών αυτών.

Οι αιτήσεις αυτές θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα μέχρι τη λήψη νεώτερων οδηγιών.

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Εμφανίσεις: 3951