Εκτύπωση

ιΚΑ 10/01/2005

Εγκύκλιος 4

 

Θέμα: Συνταξιοδότηση διαζευγμένων λόγω θανάτου ασφ/νου / συντ/χου του ΙΚΑ – Συμπληρωματικές οδηγίες

 

Σχετ.: Εγκ. 64/04

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3232/04, με τις οποίες από 12.2.04 εισήχθη για πρώτη φορά στην κοινωνική ασφάλιση ο θεσμός της συνταξιοδότησης των διαζευγμένων λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου και σας δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης, εκτός από τα ακόλουθα θέματα, για τα οποία είχαμε επιφυλαχθεί να σας ενημερώσουμε με νεότερο έγγραφο και τα οποία μετά τις οδηγίες που δόθηκαν με τα αριθμ. Φ80000/13688/573/9.6.04 και Φ80000/30653/1367/23.11.04 έγγραφα του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, προς το οποίο είχαμε απευθύνει σχετικό ερώτημα, διευκρινίζουμε με την παρούσα εγκύκλιο.


Συγκεκριμένα:

Α. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Η διαπίστωση της ανικανότητας στις περιπτώσεις δικαιοδόχων διαζευγμένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους θα γίνεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Ιδρύματος, παρόλο ότι από τη διάταξη η αρμοδιότητα αυτή δίδεται στην Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή.

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Η σύνταξη λόγω θανάτου στους διαζευγμένους κάτω των 65 ετών που επικαλούνται ανικανότητα θα χορηγείται επ’ αορίστον, εφόσον κριθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας κατά το χρόνο του θανάτου του/της πρώην συζύγου και πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις και δεν απαιτείται να κριθεί εκ νέου ο διαζευγμένος μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος, για το οποίο βεβαιώνεται η ανικανότητα από την Υγειονομική Επιτροπή, αφού η αρχική κρίση της Επιτροπής είναι δεσμευτική και δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό από τη σχετική διάταξη.

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Εμφανίσεις: 3654