19 | 09 | 2018

Αθήνα 10/12/2013
Αρ. πρωτ.: Ε40/757

ΘΕΜΑ:Αναστολή μέτρων για τους υπευθύνους των Αγροτικών Συνεταιρισμών & Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ.72/τ.Α΄19.3.2013) «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» με τις οποίες τροποποιηθήκαν αυτές του άρθρου 19α του Ν. 4015/2011 , όπως αυτό προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 168 του Ν. 4099/2012 .
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις αναστέλλονται μέχρι 31/12/2013 τα μέτρα, στους υπευθύνους - φυσικά πρόσωπα, των Αγροτικών Συνεταιρισμών & Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης όσο και εκείνων, η θητεία των οποίων έχει λήξει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο μέχρι την έναρξη της παρούσας διάταξης. Η αναστολή ισχύει από τη λήψη της απόφασης της γενικής συνέλευσης των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ για συγχώνευση ή μετατροπή και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής ή από την υποβολή του σχεδίου εξυγίανσης της υποπερίπτωσης εε΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19, στην πιστώτρια τράπεζα με το μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων και μέχρι την αποδοχή του ή μη από τους πιστωτές της παραπάνω υποπερίπτωσης, ως και σε όσους ΑΣ και σε όσες ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ, ΣΕ έχουν ήδη τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης ή πρόκειται να τεθούν σε καθεστώς εκκαθάρισης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2013.
Επίσης, σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθ. 302/2013 ατομική γνωμοδότηση του Αντιπροέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών είναι ασφαλιστικά ενήμερος έως 31/12/2013 για οφειλές του Συνεταιρισμού προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπό την προϋπόθεση ότι ο Συνεταιρισμός με την ιδιότητά του ως εργοδότης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λύθηκε και τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης. Διευκρινίζεται ότι η χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας προς τον Πρόεδρο της Ένωσης του Αγροτικού Συνεταιρισμού αφορά μόνο τις οφειλές που προέρχονται από την οικονομική δραστηριότητα του εν λόγω Συνεταιρισμού, για τις οποίες ο Πρόεδρος του ευθύνεται και με την ατομική του περιουσία, όχι όμως και τις τυχόν οφειλές του προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προέρχονται από την ατομική του οικονομική δραστηριότητα.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
Από τις κοινοποιούμενες διατάξεις προκύπτει ότι μετά την έναρξη ισχύος αυτών, ήτοι 19/3/2013 και μέχρι 31/12/2013 ισχύουν τα ακόλουθα:

1.Για βεβαιωμένες οφειλές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι Ιανουάριο 2013:

α)Αναστέλλεται η επιβολή ή η συνέχιση της διοικητικής εκτέλεσης σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των Προέδρων και λοιπών μελών της διοίκησης των νομικών προσώπων ή εντεταλμένων υπαλλήλων αυτών, όπως είναι οι διευθύνοντες σύμβουλοι, γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, οι γραμματείς και οι ταμίες.
Η ανωτέρω αναστολή καταλαμβάνει και τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων.
β)Διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγραφείσες υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των κατά το νόμο υπευθύνων.
γ)Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν. 86/67.
δ)Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθ. 87 του Ν. 2362/95 , οι οποίες αναλογικά εφαρμόζονται και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 2 του Ν.2556/97 .

2.Για οφειλές που θα καταλογισθούν μετά τη δημοσίευση του νόμου, που αφορούν μισθολογικές περιόδους απασχόλησης από Φεβρουάριο 2013 και εφεξής:

α)Διατηρείται το δικαίωμα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, της επιβολής κατασχέσεων ή εγγραφής υποθηκών επί κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων των υπευθύνων, για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύματος.
β)Αναστέλλεται η συνέχιση της διοικητικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων.
γ)Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν. 86/67.

Επισημαίνεται ότι όλα τα ανωτέρω καταλαμβάνουν τόσο τα πρόσωπα που υπηρετούσαν κατά την έναρξη ισχύς των διατάξεων, ήτοι 19/3/2013 όσο και εκείνα των οποίων είχε λήξει η θητεία την αυτή ως άνω ημερομηνία.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2013 μπορεί να παραταθεί για ένα χρόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σχετικά άρθρα