25 | 05 | 2020

Αθήνα 10/12/2013
Αρ. πρωτ.: Ε40/757

ΘΕΜΑ:Αναστολή μέτρων για τους υπευθύνους των Αγροτικών Συνεταιρισμών & Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ.72/τ.Α΄19.3.2013) «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» με τις οποίες τροποποιηθήκαν αυτές του άρθρου 19α του Ν. 4015/2011 , όπως αυτό προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 168 του Ν. 4099/2012 .
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις αναστέλλονται μέχρι 31/12/2013 τα μέτρα, στους υπευθύνους - φυσικά πρόσωπα, των Αγροτικών Συνεταιρισμών & Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης όσο και εκείνων, η θητεία των οποίων έχει λήξει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο μέχρι την έναρξη της παρούσας διάταξης. Η αναστολή ισχύει από τη λήψη της απόφασης της γενικής συνέλευσης των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ για συγχώνευση ή μετατροπή και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής ή από την υποβολή του σχεδίου εξυγίανσης της υποπερίπτωσης εε΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19, στην πιστώτρια τράπεζα με το μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων και μέχρι την αποδοχή του ή μη από τους πιστωτές της παραπάνω υποπερίπτωσης, ως και σε όσους ΑΣ και σε όσες ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ, ΣΕ έχουν ήδη τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης ή πρόκειται να τεθούν σε καθεστώς εκκαθάρισης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2013.
Επίσης, σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθ. 302/2013 ατομική γνωμοδότηση του Αντιπροέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών είναι ασφαλιστικά ενήμερος έως 31/12/2013 για οφειλές του Συνεταιρισμού προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπό την προϋπόθεση ότι ο Συνεταιρισμός με την ιδιότητά του ως εργοδότης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λύθηκε και τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης. Διευκρινίζεται ότι η χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας προς τον Πρόεδρο της Ένωσης του Αγροτικού Συνεταιρισμού αφορά μόνο τις οφειλές που προέρχονται από την οικονομική δραστηριότητα του εν λόγω Συνεταιρισμού, για τις οποίες ο Πρόεδρος του ευθύνεται και με την ατομική του περιουσία, όχι όμως και τις τυχόν οφειλές του προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προέρχονται από την ατομική του οικονομική δραστηριότητα.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
Από τις κοινοποιούμενες διατάξεις προκύπτει ότι μετά την έναρξη ισχύος αυτών, ήτοι 19/3/2013 και μέχρι 31/12/2013 ισχύουν τα ακόλουθα:

1.Για βεβαιωμένες οφειλές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι Ιανουάριο 2013:

α)Αναστέλλεται η επιβολή ή η συνέχιση της διοικητικής εκτέλεσης σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των Προέδρων και λοιπών μελών της διοίκησης των νομικών προσώπων ή εντεταλμένων υπαλλήλων αυτών, όπως είναι οι διευθύνοντες σύμβουλοι, γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, οι γραμματείς και οι ταμίες.
Η ανωτέρω αναστολή καταλαμβάνει και τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων.
β)Διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγραφείσες υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των κατά το νόμο υπευθύνων.
γ)Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν. 86/67.
δ)Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθ. 87 του Ν. 2362/95 , οι οποίες αναλογικά εφαρμόζονται και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 2 του Ν.2556/97 .

2.Για οφειλές που θα καταλογισθούν μετά τη δημοσίευση του νόμου, που αφορούν μισθολογικές περιόδους απασχόλησης από Φεβρουάριο 2013 και εφεξής:

α)Διατηρείται το δικαίωμα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, της επιβολής κατασχέσεων ή εγγραφής υποθηκών επί κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων των υπευθύνων, για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύματος.
β)Αναστέλλεται η συνέχιση της διοικητικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων.
γ)Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν. 86/67.

Επισημαίνεται ότι όλα τα ανωτέρω καταλαμβάνουν τόσο τα πρόσωπα που υπηρετούσαν κατά την έναρξη ισχύς των διατάξεων, ήτοι 19/3/2013 όσο και εκείνα των οποίων είχε λήξει η θητεία την αυτή ως άνω ημερομηνία.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2013 μπορεί να παραταθεί για ένα χρόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm