23 | 02 | 2020

Αθήνα 29/01/2013

ΙΚΑ.  Ε41/37

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση της με αριθ. 2306/13 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών -Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 40/τ.Β΄/14-01-2013) σχετικά με παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)» περί αυθαιρέτων κατασκευών και εγκαταστάσεως χρήσεων.

 

Σχετ: Τα Γενικά Έγγραφα Ε41/401/17-10-2011, Ε41/432/18-11-20211, Ε41/167/23-04-2012, Ε41/312/24-09-2012 και Ε41/336/18-10-2012.
Με τα σχετικά Γενικά Έγγραφα δόθηκαν οδηγίες για την διαχείριση περιπτώσεων από πλευράς Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. αυθαιρέτων κατασκευών ή εγκατάστασης αυθαιρέτων χρήσεων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 22 και 26 παρ.2 του Ν. 4014/2011 και κοινοποιήθηκαν σχετικές διατάξεις για παρατάσεις προθεσμιών υποβολής δικαιολογητικών.
Δια του παρόντος γνωστοποιείται η με αριθ. 2306/13 Κ.Υ. Απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 40/τ.Β΄/14-01-2013) σύμφωνα με την οποία:

1. «Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (Α΄209) έως και 31-5-2013.»
Πρόκειται για τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρ. 3 εδάφιο α΄ του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 ως «αίτηση», «παράβολο αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου» και το «έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής».
2. «Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 24 του ιδίου ως άνω νόμου έως και 30-9-2013.»
Πρόκειται για τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρ. 3 εδάφιο β΄ του άρθρου 24 του ιδίου νόμου (Υπεύθυνη Δήλωση, Τεχνική Έκθεση κ.λ.π.), τα οποία μπορούν να υποβληθούν μέχρι 30.9.2013.

Κατόπιν των ανωτέρω, κατά τον έλεγχο καταβλητέων εισφορών για οικοδομικά έργα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ως άνω παρατάσεις προθεσμιών.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν και ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τα ΓΕ: Ε41/401/17-10-2011, Ε41/432/18-11-2011, Ε41/167/23-04-2012 , Ε41/312/24-09-2012 και Ε41/336/18-10-2012.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm