17 | 02 | 2020

Αθήνα 21/3/2011
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/180

 

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση προγράμματος επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας»

 

ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 79/2010.


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 26139/987/12-1-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 72/τ.Β΄/2011) που αφορούν στο πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας.
Με την ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 12 της με αριθ. 19721/790/15-10-2010 Κ.Υ.Α..


Οι τροποποιήσεις αφορούν στα εξής :

 • Το ανώτατο όριο των επιχορηγουμένων μειώνεται σε τριάντα (30) αντί ογδόντα (80) εργαζομένων που ίσχυε, σε επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των πενήντα (50) ατόμων.

 • Στο πρόγραμμα εντάσσονται και επιχειρήσεις που απασχολούν ένα (1) άτομο με πλήρη απασχόληση.

 • Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 75% των μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (μικτή, Β.Α.Ε. και Επαγγελματικός Κίνδυνος) και της επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., καθώς και στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, εκείνων που το Ι.Κ.Α. εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στο 75% των εργοδοτικών εισφορών, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας.
   

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν ένα (1) άτομο πλήρους απασχόλησης, υποχρεούνται να διατηρήσουν τη θέση εργασίας του επιχορηγούμενου εργαζόμενου και το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ΄ όλη τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος που ανέρχεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες (12 επιχορήγηση + 6 δέσμευση).


Παράδειγμα απεικόνισης ασφ/κών στοιχείων κοινού εργαζομένου/επιχορηγουμένου, στην Α.Π.Δ. μηνός 2ου/2011 ο οποίος αμείβεται με μικτές αποδοχές 1.300 €.


ΠΕΔΙΑ Α.Π.Δ.

 • 32 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 101

 • 39 ΑΠΟΔΟΧΕΣ 1.300,00

 • 40 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 208,00

 • 41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 364,78

 • 42 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 572,78

 • 44 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%) 75

 • 45 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ) 273,59

 • 46 ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 299,19
   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :
Σε περίπτωση ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του μήνα, η απεικόνιση της ασφάλισης θα πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση δύο (2) εγγραφών (το άθροισμα των ημερών ασφάλισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
ημερολογιακές του μήνα αναφοράς).
 

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm