Εκτύπωση

ΙΚΑ 12/1/2011

Ε40/6

 

Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων(ΑΠΔ) Β΄ και Γ΄ τριμήνου 2010, εργοδοτών που έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν στα προγράμματα με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, του ΟΑΕΔ »

 

ΣΧΕΤ. : Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 50/2010, 70/2010, 79/2010

Γεν. Έγγρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ε40/530/10-9-2010, Γ99/1/232/25-10-2010

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και λαμβάνοντας υπόψη

αιτήματα εργοδοτών οι οποίοι έχουν υπαχθεί σε προγράμματα με επιχορήγηση των

ασφαλιστικών εισφορών, για παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών

Δηλώσεων (ΑΠΔ), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Λόγω της καθυστέρησης που παρατηρείται εξ αιτίας του όγκου των υποβαλλομένων αιτήσεων και της διαδικασίας έκδοσης εγκριτικών αποφάσεων, για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στα προγράμματα επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών, από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ, κρίνεται απαραίτητο να παραταθεί η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ Β΄ και Γ΄ τριμήνων 2010,

α) έως 31/1/2011 εργοδοτών για τους οποίους εκδόθηκαν εγκριτικές αποφάσεις από τον ΟΑΕΔ μέχρι 31/12/2010 και

β) έως 28/2/2011 εργοδοτών για τους οποίους θα εκδοθούν εγκριτικές αποφάσεις από 3/1 μέχρι 31/1/2011, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, με κατάθεση μαγνητικών μέσων (για Κανονικές 01 ΑΠΔ και Συμπληρωματικές 04 ΑΠΔ) στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας τους.

Επισημαίνεται ότι η παράταση αφορά μόνον τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα με επιδοτήσεις ασφαλιστικών εισφορών και στις υποβαλλόμενες Α.Π.Δ. των συγκεκριμένων τριμήνων συμπεριλαμβάνονται επιδοτούμενοι εργαζόμενοι.

Διευκρινίζεται ότι οι εργαζόμενοι, επιδοτούμενοι και μη, καταχωρούνται σε

μία Α.Π.Δ..

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ του 2011
Εμφανίσεις: 2760