Εκτύπωση

ΚΑ 19/09/2008

Τ00/566/10
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 87

 

Θέμα: Ασφάλιση από 1/8/2008 στον κλάδο υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. των προσώπων που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του ΤΑΝΠΥ και εξαίρεσή τους από την ασφάλιση του κλάδου Ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄/3-4-2008) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
Με το Π.Δ. 277/82 υπήχθησαν στην ασφάλιση του κλάδου παροχών ασθενείας και μητρότητας σε είδος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και οι ασφαλιζόμενοι στο ΤΑΝΠΥ για κύρια ασφάλιση, Ναυτικοί Πράκτορες κ.λ.π.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι από 1/8/2008 τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων (ΤΑΝΠΥ), καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, παύουν να είναι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (ποσοστό ασφάλισης 6,45%) και υπάγονται στον κλάδο υγείας του Ο.Α.Ε.Ε.
Επισημαίνουμε ότι, η ανωτέρω εξαίρεση ισχύει μόνο για τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στο ΤΑΝΠΥ για κύρια ασφάλιση, ενώ οι υπάλληλοι των προσώπων αυτών, οι οποίοι ασφαλίζονται στο ΤΑΝΠΥ για επικουρική ασφάλιση, συνεχίζουν να ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για όλους τους κλάδους αυτού (κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος και χρήμα, Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ., Ο.Ε.Ε.).


 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 3655/2008
(ΦΕΚ 58/τ.Α΄/3-4-2008)


¶ρθρο 11 (παρ. 2)


2. Στην ασφάλιση του κλάδου υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται υποχρεωτικά και διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού του, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, και παύουν από την ημερομηνία αυτή να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Παροχών Ασθένειας σε είδος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ του 2008
Εμφανίσεις: 2520