26 | 02 | 2020

ΚΑ 15/09/2008

Τ01/681/4
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 85

 

Θέμα: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.


Σχ: α) η με αρ. 33/08 εγκύκλιος και β) η αρ. 62/08 εγκ. της Δ/νσης μας. γ) το με αρ.πρωτ.Φ.80020/οικ.12135/451/20.5.08 εγγρ. της Γ.Γ.Κ.Α

 

Με την ως άνω α΄ σχετική εγκύκλιο της Δ/νσης μας, σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 3655/08 για την ένταξη από 1/6/08 του Τ.Ε.Α.Η.Ε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Στη συνέχεια με την β΄ σχ. εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για τα υπαγόμενα πρόσωπα στην ασφάλιση του Ταμείου, τα ποσοστά ασφαλίστρων, την υποβολή Α.Π.Δ, τον έλεγχο εργοδοτών κλπ.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ως άνω νόμου ( σχ. το γ.΄ έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α του Υπουργείου Απασχ/σης και Κοιν/κής Προστασίας) «διατάξεις για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης μέχρι τη συμπλήρωση των απαιτουμένων χρονικών προυποθέσεων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καθώς και διατάξεις για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης με καταβολή πρόσθετης εισφοράς για τη συνταξιοδότηση με ειδικές συνταξιοδοτικές προυποθέσεις που αφορούν τα ανωτέρω Ταμεία και κλάδο, εξακολουθούν να ισχύουν», με την παρούσα εγκύκλιο σας παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές οδηγίες.
 

Α. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του Καταστατικού του Τ.Ε.Α.Η.Ε «η παρά του εργοδότου μη καταβολή των εισφορών δεν συνεπάγεται δια τον ησφαλισμένον στέρησιν ή μείωσιν των δικαιωμάτων αυτού επί των παροχών.»
Με τις διατάξεις του Π.Δ.500/84 (ΦΕΚ 177τ.Α), στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 9 του Καταστατικού του Τ.Ε.Α.Η.Ε ,όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Π.Δ 78/73 (ΦΕΚ 150τ.Α) και ισχύει, προστέθηκε εδάφιο στ΄ ως εξής:
«στ. Ημέρες πραγματικής απασχόλησης ασφαλισμένου σε εξαρτημένη ασφαλιστέα στο ταμείο εργασία, που αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο (βεβαίωση εργοδότη θεωρημένη από την Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος κλπ) για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στο ταμείο από τον υπόχρεο εργοδότη και οι οποίες διανύθηκαν σε χρόνο προγενέστερο της πενταετίας από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης για αναγνώριση, μπορούν να αναγνωρισθούν στο Ταμείο ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου εφόσον:
1) Αποδεικνύεται η υπαγωγή του ασφαλισμένου γι αυτή του την απασχόληση στην ασφάλιση του αρμόδιου Κύριου φορέα.
2) Ο ασφαλισμένος μέχρι την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης για αναγνώριση, έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 1.250 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του Ταμείου και δεν έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης ή δεν έχει επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση.
Η εξαγορά για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα διενεργείται με την καταβολή του συνόλου των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, με βάση τις συνολικές μηνιαίες ή ημερήσιες αποδοχές του ασφαλισμένου κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης ή τις προβλεπόμενες για την κατηγορία του νόμιμες αποδοχές σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν απασχολείται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
Η εξόφληση των εισφορών διενεργείται ή εφάπαξ μέσα σε τρείς (3) μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης για αναγνώριση, οπότε παρέχεται έκπτωση 20% στο οφειλόμενο ποσό, ή σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ίσες σε αριθμό με τους αναγνωριζόμενους μήνες ή με το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των αναγνωριζόμενων ημερών με είκοσι πέντε (25).
Ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν προσμετρείται σε καμμία περίπτωση πριν από την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς.
Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου πριν από την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να καταβάλει το υπόλοιπο της οφειλής εφάπαξ.
¶λλως, λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος στον οποίο αντιστοιχούν οι δόσεις που έχουν καταβληθεί μέχρι τότε.»
Μετά τα παραπάνω, δεδομένου ότι η ως άνω διάταξη διατηρείται σε ισχύ, για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (σύμφωνα με τους περιορισμούς της παρ.12 του άρθρου 47 του ν.2084/92 και τη σχετική γνωμοδότηση 305/2003 του Νομικού Συμβούλου της Γ.Γ.Κ.Α του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας) σας γνωρίζουμε ότι, αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία που θα πρέπει να τηρηθεί από τα αρμόδια Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά την εξέταση αιτημάτων αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης( σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις) που υποβλήθηκαν στο τ. Ταμείο ή θα υποβληθούν μετά την ένταξη του στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ, θα δοθούν με νεότερο έγγραφό μας, εφόσον έχει υποβληθεί ερώτημα από την Δ/νση μας προς την Γ.Γ.Κ.Α του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν/κής Προστασίας .

 

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
1 . ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΠΗΓΟΝΤΟ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Π.Δ. 344/91.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Καταστατικού του Τ.Ε.Α.Η.Ε, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την αρ. 7277/Σ.125/62 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, με τα Β.Δ 1/1970 και 351/72 και το Π.Δ 1190/81 και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ 344/91 (ΦΕΚ 120τ.Α ) ορίζεται ότι:
« 3. α) Στην ασφάλιση του Ταμείου, έχουν το δικαίωμα να υπαχθούν προαιρετικά.
Ι) Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι αδειούχοι ηλεκτροτεχνίτες ή εγκαταστάτες, που δεν έχουν συνάψει ποτέ ασφαλιστικό δεσμό με το Ταμείο ή έχουν
πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ταμείου αριθμό ημερών ασφάλισης μικρότερο του προβλεπόμενου από την περ.ΙΙΙ, εφ΄ όσον δεν είναι ανάπηροι κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισμού Παροχών και έχουν ηλικία μικρότερη των σαράντα (40) ετών.
ΙΙ) Τα μέλη της διοικήσεως των Επαγγελματικών Σωματείων των Ηλεκτροτεχνιτών ή Ενώσεων αυτών κατά την διάρκεια της θητείας τους και εφόσον δεν ασφαλίζονται κατά τον αυτό χρόνο υποχρεωτικά στο Ταμείο λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας.
ΙΙΙ) Κάθε πρόσωπο, που είχε υπαχθεί υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ταμείου λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας μετά από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισής του, εφόσον έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ταμείου οκτακόσιες (800) ημέρες εργασίας δεν έχει αναπηρία κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισμού Παροχών και δεν έχει υπαχθεί ή δεν υπάγεται υποχρεωτικά σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης μετά από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισής του στο Ταμείο.
Η σχετική αίτηση για την προαιρετική ασφάλιση των προσώπων αυτών πρέπει να υποβληθεί εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο ετών από της διακοπής της υποχρεωτικής ασφάλισης.
β) Η υποβαλλόμενη αίτηση για την άσκηση του δικαιώματος προαιρετικής ασφάλισης συνοδεύεται για τα πρόσωπα της κατηγορίας Ι από βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας ή του Οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή του ΤΕΒΕ περί ασκήσεως αυτοτελώς του επαγγέλματος του ηλεκτροτεχνίτου ή εγκαταστάτου και για τα πρόσωπα της κατηγορίας ΙΙ από βεβαίωση της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης περί της ιδιότητας αυτού που υποβάλει την αίτηση ως μέλους της διοικήσεως αυτής.
γ) Οι ασφαλιζόμενοι προαιρετικώς, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση να καταβάλουν το σύνολο των εισφορών (6%) ασφαλισμένου και εργοδότη για είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες και μέχρι είκοσι πέντε (25) το μήνα».
2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Για τα πρόσωπα της κατηγορίας Ι και ΙΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3γ του Π.Δ 344/91 « οι εισφορές αυτές υπολογίζονται για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τα μέλη της διοικήσεως των επαγγελματικών οργανώσεων των ασφαλισμένων επί του ανωτάτου ορίου αποδοχών εργοδηγού,
ηλεκτροτεχνίτου (βασικού μισθού και επιδομάτων χρόνου υπηρεσίας και οικογενειακών βαρών και ΑΤΑ), που προβλέπεται κάθε φορά από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ή διαιτητικές αποφάσεις των ηλεκτροτεχνιτών καταστημάτων κ.λ.π και για τους λοιπούς (πρόσωπα της κατηγορίας ΙΙΙ) επί των νομίμων αποδοχών τους του τελευταίου μήνα της υποχρεωτικής ασφάλισής τους, που αναπροσαρμόζεται με βάση την οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που ισχύει για την κατηγορία τους κάθε φορά ή διαιτητική απόφαση ή άλλο κανόνα δικαίου».
Για τους ασφαλισμένους που υπήχθησαν προαιρετικά από 1/1/93 στην ασφάλιση του Τ.Ε.Α.Η.Ε λόγω ασκήσεως αυτοτελώς του επαγγέλματος του ηλεκτροτεχνίτη, ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη οι μηνιαίες εισφορές καθορίζονται βάσει κλιμακίων που επιλέγει ο ασφαλισμένος (14 ασφαλιστικών κατηγοριών σύμφωνα με το Π.Δ.168/93 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22,άρθ.32 παρ.3,33,34 παρ.1 του ν. 2084/92).
Η επιλογή για καταβολή σε ανώτερη κατηγορία γίνεται κατόπιν δήλωσής του στην αρχή κάθε έτους.
Τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες κατατάσσονται οι νεοεισερχόμενοι (από 1/1/93) στην ασφάλιση των φορέων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων (σύμφωνα με την διάταξη της παρ.1 του άρθρου 47 του Ν. 3518/06) αυξάνονται για το έτος 2008 κατά ποσοστό 3% επί των αντίστοιχων ποσών, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31/12/07, και από 1/10/08 κατά ποσοστό 2% επί των αντίστοιχων ποσών, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 39/9/08 (σχ το με αρ.πρωτ.Φ.80000/10241/425/23.4.08 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α του Υπουργείου Απασχ. και Κοιν. Προστασίας -Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων) και αναφέρονται στον κατωτέρω Πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ασφαλιστική Ποσά σε Ευρώ Ποσά σε Ευρώ
Κατηγορία Από 1/1/08 - 30/9/08 Από 1/10/08 - 31/12/08
1η 679,75 693,35
2η 835,91 852,63
3η 991,04 1.010,86
4η 1.145,69 1.168,60
5η 1.293,77 1.319,65
6η 1.407,51 1.435,66
7η 1.517,46 1.547,81
8η 1.627,44 1.659,99
9η 1.737,40 1.772,15
10η 1.847,39 1.884,34
11η 1.957,36 1.996,51
12η 2.067,32 2.108,67
13η 2.177,30 2.220,85
14η 2.287,27 2.333,02


3. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.
Με τα δ΄ σχετικά έγγραφά της η αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Κ.Α του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας μας διευκρίνισε ότι, η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση του τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε των αυτοτελώς απασχολουμένων ηλεκτροτεχνιτών ή εγκαταστατών είχε προβλεφθεί με σαφείς διατάξεις της νομοθεσίας του Π.Δ 344/91.
Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 3655/08 μετά την ένταξη από 1/6/08 του Τ.Ε.Α.Η.Ε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ οι ασφαλισμένοι του τ. Ταμείου καθίστανται ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ και η ασφαλιστική τους σχέση διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρ. πρωτ. Φ80020/οικ.22813/1006/3.9.08 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α, όσοι αυτοτελώς απασχολούμενοι αδειούχοι ηλεκτροτεχνίτες ή εγκαταστάτες είχαν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του Τ.Ε.Α.Η.Ε μέχρι την ημερομηνία αυτή (1/6/08) νομιμοποιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ με την ίδια μορφή. Αντιθέτως, τα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας, τα οποία δεν συνήψαν ασφαλιστική σχέση με το Τ.Ε.Α.Η.Ε μέχρι 31/5/08, δεν έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στην προαιρετική ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Για το λόγο αυτό, τους παρέχεται το δικαίωμα προαιρετικής ασφάλισης στο νεοσυσταθέντα κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε (άρθρο 12 του ν. 3655/08).
Επειδή για τα πρόσωπα που υπήχθησαν έως 31/5/08 στην προαιρετική ασφάλιση του τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 344/91 δεν μπορεί να γίνει άμεση ένταξη στην εφαρμογή του Ο.Π.Σ- ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την απεικόνιση της ασφάλισής τους , την καταβολή των εισφορών τους,. θα συναλλάσσονται με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με χειρόγραφη διαδικασία- τήρηση πινακίδας, γραμμάτιο είσπραξης κλπ.
Επομένως για την συνέχιση της ασφάλισης τους πλέον στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ θα ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία.
α) Με την συνδρομή των υπαλλήλων του τ. Ταμείου θα πρέπει να ενημερωθούν οι υπαχθέντες (έως 31/5/08) στην ως άνω προαιρετική , για την απογραφή τους στα Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (εφόσον δεν είχαν απογραφεί κατά το παρελθόν με την ιδιότητα του μισθωτού) προκειμένου να γίνεται πλέον η καταβολή από 1/6/08 και μετά στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έδρας της επιχείρησης (πρόσωπα της κατηγορίας Ι του Π.Δ 344/91) ή τόπου κατοικίας (πρόσωπα της κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ) της μηνιαίας εισφοράς τους υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ.Τ.Ε.Α.Η.Ε).
β) Να δημιουργηθεί υποφάκελος από τους υπαλλήλους του τ. Ταμείου ο οποίος θα αποσταλεί στα αρμόδια Υποκαταστήματα ( έδρας της επιχείρησης- ή τόπου κατοικίας) και ο οποίος θα περιέχει την αίτηση για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, την απόφαση του Δ.Σ, ατομικά στοιχεία, χρονική περίοδο καταβολής εισφορών προαιρετικής ασφάλισης, όπως προκύπτει από τις μηχανογραφημένες καταστάσεις εισφορών του τ. Ταμείου έως και την ημερομηνία ένταξης του στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Κρίνεται απαραίτητη η γνωστοποίηση από το τ. Ταμείο των ποσών που καταβλήθηκαν έως 31/5/08 για την προαιρετική ασφάλιση των κατηγοριών αυτών ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση καταβολής των εισφορών τους στα αρμόδια Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
γ) Επειδή έχουν εντοπισθεί περιπτώσεις προσώπων υπαχθέντων στην προαιρετική ( Π.Δ 344/91) οι οποίοι κατέβαλαν εισφορές στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από 1/6/08 και μετά, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο τ. Ταμείο, δεν θα ζητείται η καταβολή εκ νέου των ποσών αυτών, αλλά με την προσκόμιση του αντίστοιχου αποδεικτικού είσπραξης της Τράπεζας θα ενημερώνεται ο υποφάκελος ( που θα αποσταλεί από το τ. Ταμείο) και εφόσον οι ως άνω εισφορές εμπρόθεσμα καταβλήθηκαν δεν θα επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη.
Επισημαίνεται ότι από 1/6/08 και μετά οι διατάξεις του Π.Δ.344/91, που ίσχυαν στο τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε για την προαιρετική ασφάλιση των συγκεκριμένων κατηγοριών (αυτοτελώς απασχολουμένων αδειούχων ηλεκτροτεχνιτών ή εγκαταστατών καθώς και των προσώπων είχαν υπαχθεί υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ταμείου λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας μετά από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισής των) δεν εφαρμόζονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ εφόσον τα πρόσωπα που ανήκαν στις κατηγορίες αυτές δεν είχαν συνάψει ασφαλιστική σχέση με το τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε μέχρι 31/5/08.
¶λλωστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 3655/08 για την ένταξη Επικουρικών Ταμείων στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ, όπως ρητά αναφέρεται σε αυτές, διατηρούνται σε ισχύ διατάξεις για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης και όχι προαιρετικής ασφάλισης.
 

4. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 344/91.
Στην παρ.3 δ) και 3 ε) του άρθρου 1 του Π.Δ 344/91 ορίζεται ότι:
« Η καθυστέρηση καταβολής των παραπάνω εισφορών για χρόνο μεγαλύτερο του έτους από τη χρονική στιγμή που έγιναν απαιτητές, συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος της συνέχισης της προαιρετικής ασφάλισης, οι δε καταβληθείσες εισφορές επιστρέφονται με τις προυποθέσεις του άρθρου ΙΙ του Κανονισμού Παροχών του Ταμείου.
Η προθεσμία αυτή αναστέλλεται για τους αυτοτελώς απασχολούμενους κατά την κρίση του Δ.Σ του Ταμείου για όσο χρόνο ο ενδιαφερόμενος δεν ασκεί το επάγγελμά του, εξ αιτίας ανεξαρτήτων της θέλησής του λόγων ή δεν έγινε δυνατή από αυτόν η εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών για λόγους ανωτέρας βίας (υγείας κλπ).
Καθυστερημένη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ή καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν σε αριθμό μικρότερο των (20) είκοσι ημερών ασφάλισης δεν γίνεται αποδεκτή και τα ποσά που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται άτοκα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα».
Μετά την ένταξη του τ. Ταμείου στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ για τα πρόσωπα που υπήχθησαν στην προαιρετική ασφάλιση του τ. Ταμείου ( σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 344/91) και δεν κατέβαλαν εισφορές για χρονικές περιόδους από 1/6/08 έως 30/9/08 δίδεται η δυνατότητα καταβολής των εν λόγω εισφορών (με έκδοση γραμματίων είσπραξης- χειρόγραφη διαδικασία) στα αρμόδια υποκαταστήματα (έδρας της επιχείρησης-ή τόπου κατοικίας, ανά κατηγορία ) χωρίς επιβολή προσθέτων τελών εφόσον καταβληθούν έως 31/10/08.
Περιπτώσεις υποβολής ενστάσεως μετά την έκδοση απορριπτικών αποφάσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής των εισφορών (των υπαγομένων στις διατάξεις του Π.Δ.344/91) για λόγους ανωτέρας βίας, μειωμένων εισφορών κλπ θα εξετάζονται από 1/6/08 και μετά σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ( από την Τ.Δ.Ε των αρμοδίων Υποκ/των) .


5. ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ - (Π.Δ 344/91)
Σύμφωνα με την παρ. 3ζ) , 3 η) και 3θ) του άρθρου 1 του Π.Δ 344/91
« Η προαιρετική ασφάλιση, σύμφωνα με τα παραπάνω αρχίζει ή συνεχίζεται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
Πρόσωπα που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος (Π.Δ 344/91 δηλ. από 1/8/91) έχουν καταβάλει τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές για την προαιρετική τους ασφάλιση εκπροθέσμως θεωρείται, ότι δεν έχουν εκπέσει του δικαιώματος τους και ο χρόνος που αναλογεί στις εισφορές αυτές είναι νόμιμος.
Πρόσωπα που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος (Π.Δ 344/91 δηλ. 1/8/91) έχουν καταβάλει εμπροθέσμως και ανελλιπώς τις ασφαλιστικές εισφορές τους θεωρείται ότι είναι νόμιμα ασφαλισμένα, έστω και εάν δεν έχουν υποβάλει σχετική αίτηση για προαιρετική ασφάλισή τους, εφόσον βέβαια είχαν το δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.»


Γ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 1539/85.
Οι διατάξεις του άρθρου 41 του α.ν. 1846/51, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 1539/85 (όπως ισχύουν για την προαιρετική ασφάλιση και στους επικουρικούς φορείς) εφαρμόζονταν στο τ. Ταμείο και θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και για τους ασφαλισμένους του Τ.Ε.Α.Η.Ε μετά την ένταξη τους στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Για τους νέους ασφαλισμένους ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 2084/92.
Τα αιτήματα προαιρετικής που υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία ένταξης στο τ. Ταμείο σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, θα εξετασθούν από τους υπαλλήλους του τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε και η συνταχθείσα απόφαση προαιρετικής ασφάλισης θα αποστέλλεται για υπογραφή στον Δ/ντη του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου ( μαζί με υποφάκελο) για την καταβολή πλέον των εν λόγω εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ενώ για τα αιτήματα που θα υποβληθούν από 1/6/08 και μετά θα ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία που τηρείται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την προαιρετική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1539/85 καθώς και του άρθρου 10 του ν.2874/00-για τους μακροχρόνια ανέργους).


Δ. ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3232/04.
Με τις διατάξεις των παρ.1 και παρ.2 του άρθρου 20 του ν. 3232/04 παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους φορέων επικουρικής ασφάλισης μισθωτών που συνταξιοδοτούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις προυποθέσεις συνταξιοδότησης περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, να συνταξιοδοτούνται με τις ίδιες προυποθέσεις και από τους φορείς Επικουρικής Ασφάλισης.
Η συνταξιοδότηση πραγματοποιείται μετά από εξαγορά του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα που απαιτούνται κάθε φορά για τη συνταξιοδότηση με τις προυποθέσεις αυτές.
Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Α.Η.Ε, οι οποίοι δικαιούνται σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούνται με τις ίδιες προυποθέσεις σύνταξης και από το τ. Ταμείο.
Επομένως για την διεκπεραίωση εκκρεμών αιτημάτων αναγνώρισης με τις προυποθέσεις συν/σης περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, που έχουν υποβληθεί στο τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε (Διδότου 30- Αθήνα) θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Οι υπάλληλοι του τ. Ταμείου, θα συντάσσουν τις σχετικές αναγνωριστικές αποφάσεις (στα διαμορφωθέντα έντυπα ) και στην συνέχεια θα διαβιβάζεται στα Υποκαταστήματα τόπου κατοικίας υποφάκελος (στον οποίο θα περιέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία) για την υπογραφή της αναγνωριστικής απόφασης από τον Δ/ντή του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τόπου κατοικίας) ώστε να είναι δυνατή η καταβολή εισφορών σε αυτό.
Αιτήσεις αναγνώρισης σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις που θα υποβάλλονται από 1/6/08 και μετά στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα αντιμετωπίζονται ως εξής :
Οι υπηρεσίες των Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιλέξει τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης του σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε, με αναγνώριση χρόνου υπέρ βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, θα διαβιβάζουν το φάκελο στο τ. Ταμείο, για την έκδοση της σχετικής αναγνωριστικής απόφασης, με τη συνδρομή των υπαλλήλων του τ. Ταμείου και στη συνέχεια θα επιστρέφεται ως άνω φάκελος στο αρμόδιο Υποκ/μα για περαιτέρω ενέργειες (σχ. εγκ. 43/29.5.08 της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Επισημαίνουμε ότι τυχόν υποβληθέντα αιτήματα αναγνώρισης χρόνου, (με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3232/04) των ασφαλισμένων οι οποίοι επέλεξαν την συνταξιοδότησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Μ, θα εξετάζονται από τα αρμόδια Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις οδηγίες που δόθηκαν με τις εγκ. 12/12.2.08 και 43/08 της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ενστάσεις, κατά των αναγνωριστικών αποφάσεων που έχουν υποβληθεί πριν την ένταξη του τ. Ταμείου στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ ( επειδή για την εξέτασή τους αρμοδιότητα είχε το .Δ.Σ του τ. Ταμείου) θα εξετάζονται και αυτές από την Τ.Δ.Ε του Περ/κού Υποκ/τος του τόπου Κατοικίας του ενδιαφερομένου.


Ε. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3 και 4 του ν. 1358/83 δόθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας στις Ένοπλες δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας κ.λ.π ως χρόνου ασφάλισης, σε Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Οι ανωτέρω διατάξεις ίσχυαν και για τους ασφαλισμένους του Τ.Ε.Α.Η.Ε και θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται και μετά την ημερομηνία ένταξης του Ταμείου στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ (1/6/08) σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, με τους όρους, προυποθέσεις και τρόπο καταβολής των εν λόγων εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


ΣΤ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
1.- Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 10 του Καταστατικού του Τ.Ε.Α.Η.Ε ήταν δυνατή η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μετά από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων (ασφ/νου ή εργοδότη), ατόκως μεν, αν η καταβολή έγινε με υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου, εντόκως δε, αν η είσπραξη έγινε με υπαιτιότητα των υπηρεσιών του τ. Ταμείου.
Κατά συνέπεια υφιστάμενες κατά το χρόνο της ένταξης εκκρεμείς αιτήσεις, θα πρέπει να εξετασθούν από τους υπαλλήλους του τ. Ταμείου, οι δε σχετικές αποφάσεις θα πρέπει να υπογραφούν από τους αρμόδιους Δ/ντες των αντίστοιχων περιφερειακών ή Τοπικών Υποκ/των με ρητή αναφορά σε αυτές, ότι η επιστροφή των ανωτέρω εισφορών γίνεται με την αίρεση, ότι οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες δεν οφείλουν εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η επιστροφή εισφορών που αχρεώστητα καταβλήθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ επιστρέφονται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων με την ίδια διαδικασία που επιστρέφονται και οι εισφορές στις αντίστοιχες περιπτώσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2.- Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κανονισμού Παροχών του τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 499/85, ασφ/νοι- ασφ//νες εφόσον δεν θεμελίωναν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, διατηρούσαν (με τις οριζόμενες στις ως άνω διατάξεις προυποθέσεις) το δικαίωμα ανάληψης των αντιστοίχων ατομικών εισφορών που καταβλήθηκαν.
Οι ανωτέρω διατάξεις για επιστροφή εισφορών ισχύουν για τους ασφαλισμένους του ενταχθέντος Ταμείου οι οποίοι όμως υπέβαλαν το αίτημά τους πριν από την 1/6/08.
Για τους ασφαλισμένους οι οποίοι υπέβαλαν αίτημα (επιστροφής εισφορών) μετά την ως άνω ημερομηνία έχουν εφαρμογή οι Καταστατικές διατάξεις του Ε.Τ.Ε.Α.Μ και δεν επιστρέφονται οι ασφαλιστικές εισφορές εφόσον η ασφάλιση εχώρησε ορθά και νόμιμα.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm