Open menu
30 | 11 | 2020

ΙΚΑ 11/08/2008

Τ00/504/8
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 77

 

Θέμα: Ένταξη από 1/8/08 του κλάδου Σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.) στον κλάδο Σύνταξης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Αντιμετώπιση Θεμάτων Ασφάλισης - Εσόδων και Υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.)

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 5 παρ.1 Α) του ν.3655/08 (Φ.Ε.Κ. 58/3-4-08 τ. Α'): «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την αντιμετώπιση των θεμάτων Ασφάλισης - Εσόδων που ανακύπτουν από την εφαρμογή τους:

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ο κλάδος Σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.) αλλά και λοιπών αυτοτελών Ταμείων Σύνταξης και κλάδων (Τ.Σ.Π. - Η.Σ.Α.Π., Τ.Σ.Π. - Ε.Τ.Ε. , Τ.Σ.Π. - Τ.Ε., κλάδοι Σύνταξης Τ.Α.Π.Α.Ε. - Ε, Τ.Α.Π. -Ε.Τ.Β.Α.) εντάσσονται από 1/8/08 στον κλάδο Σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Οι ασφαλισμένοι των ανωτέρω Ταμείων και κλάδων Σύνταξης υπάγονται, από την ανωτέρω ημερομηνία, στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., πλην όμως, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της Σύνταξης από τις διατάξεις της νομοθεσίας των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, όπως ισχύουν με τις γενικές διατάξεις νόμων και του ν.3655/08.

Από την ημερομηνία της ένταξης (1.8.08) των ανωτέρω Ταμείων και κλάδων, όσοι προσλαμβάνονται σε εταιρείες και πιστωτικά ιδρύματα, το προσωπικό των οποίων ασφαλίζονταν στα τ. Ταμεία και τους κλάδους αυτούς, υπάγονται πλέον υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ. και διέπονται από την νομοθεσία του.

Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη για τους μέχρι την ημερομηνία ένταξης ασφαλισμένους των ως άνω Ταμείων και κλάδων, μειώνονται ισόποσα και σταδιακά, κάθε τρία (3) χρόνια και μέσα σε μια δεκαετία, αρχής γενομένης από 1.1.2013, μέχρι να εξισωθούν πλήρως με τα ισχύοντα στο Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.

Οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη είναι πλέον πόροι του Ι.ΚΑ.-Ε.ΤΑΜ., όπως και τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο των τ. Ταμείων και κλάδων που εντάσσονται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων φορέων και κλάδων, συνεχίζονται από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Εξάλλου με τις διατάξεις της παρ.1 Α) του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, συνιστάται στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής μεταξύ άλλων, «Υποκατάστημα ασφαλισμένων του εντασσόμενου κλάδου Σύνταξης του Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.» επιπέδου Τοπικού Υποκαταστήματος, υπαγόμενο στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθήνας του Ι.ΚΑ.-Ε.ΤΑ.Μ, με αρμοδιότητα την αντιμετώπιση των θεμάτων συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του εντασσόμενου κλάδου.

Στη διάρθρωση του Υποκαταστήματος αυτού περιλαμβάνεται και «Τμήμα Ανακεφαλαίωσης και Αναγνώρισης Χρόνου Ασφάλισης» με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Η τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος εκτείνεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.

Β. ΣΥΣΤΑΣΗ - ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.

Το Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. συστάθηκε με τον α.ν. 1718/1939 υπό τον τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», το δε καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 36360/Σ.1181/1943 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 215 τ. Β΄) .

Μετονομάστηκε με την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν.δ. 1049/1949 και λειτούργησε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Διοικείτο από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και διαρθρώνονταν σε Κεντρικές Υπηρεσίες, Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακά Τμήματα και Γραφεία που λειτουργούσαν σε δεκαεπτά (17) νομούς της χώρας.

Η ασφάλιση του τ. Ταμείου κάλυπτε τους κλάδους κύριας Σύνταξης και Ασθενείας, ενώ για την Επικουρική Ασφάλιση μόνο των απασχολουμένων στα Ε.Λ.Τ.Α. λειτουργούσε ο Ειδικός Λογαριασμός Επικουρικής Ασφάλισης.

Γ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Τ.Α.Π.- Ο.Τ.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του καταστατικού του Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε., τις διατάξεις του ν.δ.774/70, του ν.δ.1342/73 και του ν.2257/94, στην ασφάλιση του εντασσόμενου κλάδου υπήγοντο:

α) Το πάσης φύσεως έμμισθο προσωπικό του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.ΤΕ.), των Ελληνικών Ταχυδρομείων (Ε.Λ.Τ.Α.) και του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.).

β) Το προσωπικό των θυγατρικών και λοιπών εταιρειών του Ο.Τ.Ε.

γ) Το προσωπικό του τ. Ταμείου.

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι Οργανισμοί και οι Εταιρείες που συγκροτούν το σύνολο των εργοδοτών των οποίων το προσωπικό υπάγονταν στην ασφάλιση του εντασσόμενου κλάδου Σύνταξης του Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.

Α/Α

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Α.Φ.Μ.

ΑΜΕ

TAX. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

1.

COSMOTE

094493766

9190132831

ΛΕ?Φ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 44 ΜΑΡΟΥΣΙ

064 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

2.

HELLAS SAT

999844621

9200861063

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 ΜΑΡΟΥΣΙ

064 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

3.

HELLAS COM

094060684

0410377186

M. ΑΝΤΥΠΑ 90 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

013 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

4.

ΕΛΛΑΣ ΚΟΜ Α.Ε.

094060684

9401315702

ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 27 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

047 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

5.

ΟΤΕ Α.Ε.

094019245

0640142225

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 ΜΑΡΟΥΣΙ

064 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

6.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ ACADEMY

099760500

9300722933

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 ΜΑΡΟΥΣΙ

064 ΜΑΡΟΥΣΙ

 

7.

ΟΤΕ ESTATE ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

094436540

0640260174

ΣΤΑ?ΙΟΥ 15 ΑΘΗΝΑ

060 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

 

8.

ΟΤΕ INVESTMENT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

099938994

0640263754

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 ΜΑΡΟΥΣΙ

064 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

9.

ΟΤΕ GLOBE ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

099760493

0640258049

ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 6-8 ΜΑΡΟΥΣΙ

064 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

10.

ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε.

094440423

0640207001

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 109 ΜΑΡΟΥΣΙ

064 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

11.

OTEPLUS ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ή ΕΠΙΧ/ΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

094222303

0470169358

ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 90 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

12.

ΟΤΕ SAT MARITEL ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ Ή ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΟΤΕ SAT A.E.

094493000

0570151520

ΑΙΓΑΛΕΩ 8 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

057 ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

 

13.

ΕΔΙΣΥ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔ. Α.Ε.)

999645853

9302742903

ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 ΑΘΗΝΑ

062 ΠΛ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ

 

14.

Ο.Σ.Ε.

094038689

0620000219

ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 ΑΘΗΝΑ

062 ΠΛ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ

 

15.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

999645865

9302743819

ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 ΑΘΗΝΑ

062 ΠΛ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ

 

16.

ΕΛΤΑ Α.Ε.

094026421

0620036265

ΑΠΕΛΛΟΥ 1 ΑΘΗΝΑ

062 ΠΛ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ

 

 

Δ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 31.7.08

Δ1. «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

(Πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα - πλην Ο.Γ.Α. - μέχρι 31.12.92)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού του Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε., που εφαρμόζεται για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους, η βάση υπολογισμού των εισφορών, υπέρ του εντασσόμενου κλάδου, ήταν το σύνολο των τακτικών μηνιαίων αποδοχών κάθε ασφαλισμένου, καθώς και των επιδομάτων που η καταβολή τους επαναλαμβάνονταν σταθερά. Στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται και οι παγίως χορηγούμενες προσαυξήσεις του βασικού μισθού, καθώς και τα δώρα εορτών και αδείας.

Δεν θεωρούνται τακτικές αποδοχές οι αποζημιώσεις για υπερωριακή απασχόληση, το ταμειακό επίδομα, τα έξοδα παράστασης και γενικά κάθε έκτακτη προσαύξηση των αποδοχών.

Τα ποσοστά ασφάλισης για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων («παλαιοί) έχουν ως εξής:

 

• Εισφορά ασφαλισμένου :

11%

• Εισφορά εργοδότη :

24%

ΣΥΝΟΛΟ :

35%

 

Για τους απασχολούμενους στον Ο.Τ.Ε. και στις θυγατρικές και λοιπές εταιρείες του οργανισμού, η εισφορά εργοδότη αυξάνεται κατά μία (1) μονάδα και ορίζεται σε 25%, από 1.1.93.

 

Δ2 «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

(Πρόσωπα που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε φορέα μετά την 1/1/93)

Η βάση υπολογισμού των εισφορών για την ασφάλιση των «νέων» ασφαλισμένων ήταν η οριζόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.2084/92, δηλαδή οι πάσης φύσεως αποδοχές που αυτοί λαμβάνουν εξαιρουμένων των εκτάκτων παροχών λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας του μισθωτού και των μελών της οικογενείας του.

Τα ποσοστά ασφάλισης για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων («νέοι») έχουν ως εξής:

 

• Εισφορά ασφαλισμένου :

6,67%

• Εισφορά εργοδότη :

3,33%

ΣΥΝΟΛΟ :

20%

 

Ε. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 1.8.08 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

Τόσο για τους «παλαιούς» όσο και τους «νέους» ασφαλισμένους, που είχαν προσληφθεί πριν την ημερομηνία ένταξης (1.8.08), η βάση υπολογισμού των εισφορών για περιόδους απασχόλησης από την ημερομηνία ένταξης και εφεξής, παραμένει η ίδια που ίσχυε στο τ. Ταμείο, όπως προσδιορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, χωρίς τον περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους και το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τους «νέους» ασφαλισμένους.

Ομοίως, τα ποσοστά εισφορών που προαναφέρθηκαν παραμένουν τα ίδια μέχρι και την 31.12.2012, αφού από 1.1.2013, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, μειώνονται για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους ισόποσα και σταδιακά κάθε τρία (3) χρόνια ώστε να εξισωθούν πλήρως με τα ισχύοντα στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Για την σταδιακή αυτή αποκλιμάκωση θα παρασχεθούν οδηγίες στο μέλλον.

ΣΤ. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/8/08 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

Δεδομένου ότι, δεν πρόκειται να ανακύψουν θέματα αναδρομικής ασφάλισης, δηλαδή ασφάλισης στον εντασσόμενο κλάδο για περιόδους μέχρι 31/7/08, ενδιαφέρουν μόνο οι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που θα χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση της ασφάλισης, τόσο των «παλαιών», όσο και των «νέων» ασφαλισμένων του εντασσόμενου κλάδου Σύνταξης του Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε., ενόψει του δευτέρου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 2 των κοινοποιούμενων διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες, οι ασφαλισμένοι αυτοί εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης από τις καταστατικές διατάξεις του Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.

Οι Κ.Π.Κ που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:

• Για «παλαιούς» ασφαλισμένους : 015

Παράλληλα, για την ίδια μισθολογική περίοδο θα πρέπει με ξεχωριστή εγγραφή να απεικονίζεται η ασφάλιση υπέρ των συνεισπραττομένων εισφορών με Κωδικό Κ.Π.Κ. 135.

• Για «νέους» ασφαλισμένους: 111

 

Ζ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ο.Τ.Ε. ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ - ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ -ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - Κ.Π.Κ.

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 2 των κοινοποιούμενων διατάξεων, από την ένταξη των Ταμείων και κλάδων του άρθρου 1, δηλαδή από 1.8.08, «όσοι προσλαμβάνονται σε εταιρείες και πιστωτικά ιδρύματα των οποίων το προσωπικό ασφαλίζονταν στα τ. Ταμεία και κλάδους, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και διέπονται από την νομοθεσία του».

Συνεπώς, η ασφάλιση των εν λόγω προσώπων στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. θα χωρεί όπως και για τους λοιπούς ασφαλισμένους κατά τα γνωστά (όσο αφορά τη βάση υπολογισμού εισφορών, τα ποσοστά ασφάλισης, την υπαγωγή στον Κ.Β.Α.Ε., αν η εργασία είναι από τις υπαγόμενες στις διατάξεις του, την ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης, κ.λ.π.)

Η. ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ.

Για μισθολογικές περιόδους, που περιλαμβάνονται στο Γ΄ τρίμηνο 2008 (1.7.2008 - 30.9.2008), οι εργοδότες (Ο.Τ.Ε. και θυγατρικές του) θα υποβάλουν Α.Π.Δ. ως εξής:

Για την μισθολογική περίοδο 1.7.2008 - 31.7/.008 όπως μέχρι 30.6.2008.

Για το τακτικό προσωπικό υποβάλλεται Συγκεντρωτική Περιοδική Δήλωση μόνο για τον 7/2008 για τις εισφορές που αφορούν φορείς και κλάδους και λογαριασμούς Κοινωνικής Πολιτικής, τις οποίες το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εισπράττει (Κ.Π.Κ. 135).

Για τις μισθολογικές περιόδους από 1.8.2008 και εφεξής η απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. θα γίνεται ως εξής:

Η1. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Ο.Τ.Ε. - ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Για τους απασχολούμενους στον Ο.Τ.Ε. και στις θυγατρικές του, δημιουργήθηκε νέος Κωδικός Ειδικότητας «933378» με περιγραφή «Προσωπικό (παλαιοί ασφαλισμένοι) Ο.Τ.Ε. και θυγατρικών του απασχολούμενο κατά τον χρόνο ένταξης » με Κ.Π.Κ. 015 (36 %).

Παράλληλα, για την ίδια μισθολογική περίοδο θα πρέπει με ξεχωριστή εγγραφή ανά εργαζόμενο να απεικονίζεται η ασφάλιση υπέρ των συνεισπραττομένων εισφορών με Κωδικό Κ.Π.Κ. 135, την αντίστοιχη ειδικότητα και με τύπους αποδοχών συνεισπραττομένων εισφορών (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας τύπων αποδοχών).

Παράδειγμα:

Για μισθολογική περίοδο από 1.8.2008 και μετά

α' εγγραφή

 

β' εγγραφή

 

ΚΑΔ

6421

ΚΑΔ

6421

Κ. Ειδικότητας

933378

Κ. Ειδικότητας

419000

Κ.Π.Κ.

015

Κ.Π.Κ.

135

Τύπος Αποδ.

01

Τύπος Αποδ.

21

Σημείωση: Με αντίστοιχες ημέρες ασφάλισης και αποδοχές.

Η1.1. «Νέοι ασφαλισμένοι» που απασχολούνται κατά την ημερομηνία ένταξης

Οι εργοδότες θα χρησιμοποιούν τον ΚΑΔ 6422, καταχωρώντας στην Α.Π.Δ. τις αντίστοιχες ειδικότητες, χρησιμοποιώντας την ειδική περίπτωση 22, ώστε να προκύπτει Κ.Π.Κ. 111.

Παράδειγμα:

ΚΑΔ

6422

Κ. Ειδικότητας

419000

Κωδ. Ειδ. Περ.

22

Κ.Π.Κ.

111

Με τον ανάλογο τύπο αποδοχών 01 τακτικές κ.λ.π.

Η 1.2. Προσλαμβανόμενοι μετά την ένταξη του Ταμείου

Για τους προσλαμβανόμενους μετά την ένταξη του Ταμείου (1.8.08) οι εργοδότες θα χρησιμοποιούν τον ΚΑΔ 6422 με τις αντίστοιχες ειδικότητες και τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης όπως προκύπτουν κατά περίπτωση.

Η2. ΕΛΤΑ

Για τους απασχολούμενους στα Ε.Λ.Τ.Α. ο εργοδότης θα χρησιμοποιήσει το νέο Κωδικό Ειδικότητας «933379» «Προσωπικό (παλαιοί ασφαλισμένοι) Ε.Λ.Τ.Α. ή Ο.Σ.Ε. απασχολούμενο κατά τον χρόνο της ένταξης», με Κ.Π.Κ. 016 (35 %) στον ΚΑΔ 6411.

Η απεικόνιση στην Α.Π.Δ. τόσο για τους παλαιούς, όσο και για τους νέους ασφαλισμένους που απασχολούνταν κατά την ένταξη όσο και για τους νέους που θα προσληφθούν από 1.8.2008 και μετά θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται για το προσωπικό του Ο.Τ.Ε. και των θυγατρικών του.

Η3. Ο.Σ.Ε. «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

Για τους απασχολούμενους στο Ο.Σ.Ε. ο εργοδότης θα πραγματοποιεί τρεις (3) ξεχωριστές εγγραφές ανά εργαζόμενο και ανά μισθολογική περίοδο χρησιμοποιώντας για κάθε μία: Κωδικό Ειδικότητας 933379 «Προσωπικό Ε.Λ.Τ.Α. ή Ο.Σ.Ε. «παλαιοί» απασχολούμενοι κατά το χρόνο της ένταξης» με Κ.Π.Κ. 016, 933350 με Κ.Π.Κ. 178 και 933370 με ΚΠΚ 248 με αντίστοιχους τύπους αποδοχών. Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας τύπων αποδοχών.

Παράδειγμα: (για μισθολογική περίοδο από 1.8.08)

α΄ εγγραφή

β΄ εγγραφή

γ΄ εγγραφή

ΚΑΔ

6011

ΚΑΔ

6011

ΚΑΔ

6011

Κ. Ειδικότητας

933379

Κ. Ειδικότητας

933350

Κ. Ειδικότητας

933370

Κ. Ειδικότητας

-

Κ. Ειδικότητας

-

Κ. Ειδικότητας

-

Κ.Π.Κ.

016

Κ.Π.Κ.

178

Κ.Π.Κ.

248

Τύπος. Αποδ.

01

Τύπος. Αποδ.

56

Τύπος. Αποδ.

67

Σημ.: Και οι τρεις (3) ανωτέρω εγγραφές αφορούν ασφάλιση για την ίδια μισθολογική περίοδο με ανάλογες αποδοχές και ημέρες ασφάλισης.

Η3.1. Ο.Σ.Ε. «Νέοι Ασφαλισμένοι»

Για τους νέους ασφαλισμένους, που απασχολούνταν κατά την ημερομηνία της ένταξης και συνεχίζουν απασχολούμενοι η απεικόνιση της ασφάλισης θα γίνεται με δύο (2) ξεχωριστές εγγραφές ανά εργαζόμενο και ανά μισθολογική περίοδο ως εξής:

α΄ εγγραφή

β΄ εγγραφή

ΚΑΔ

6011

ΚΑΔ

6011

Κ. Ειδικότητας

933380

Κ. Ειδικότητας

933370

Κ. Ειδικότητας Π

-

Κ. Ειδικότητας Π

-

Κ.Π.Κ.

4178

Κ.Π.Κ.

248

Τύπος Αποδ.

01

Τύπος Αποδ.

56

Επισυνάπτεται πίνακας τύπων αποδοχών.

Θ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ.

Προκειμένου να καταστεί δυνατόν να προσαρμόσουν οι παραπάνω εργοδότες τα μηχανογραφικά τους συστήματα, να αποδοθεί ΑΜΑ στους ανυπόγραφους εργαζόμενους τους και να γίνει η αναγκαία ταυτοποίησή τους παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μέχρι 30.1.2009, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ. του Γ΄ τριμήνου 2008, η οποία θα περιλαμβάνει τις μισθολογικές περιόδους Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2008. Η Α.Π.Δ. αυτή θα υποβληθεί με μαγνητικό μέσο στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας των εργοδοτών.

Ι. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού του Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε., οι τρέχουσες εισφορές για τους ασφαλισμένους του εντασσόμενου κλάδου Σύνταξης έπρεπε να καταβληθούν εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου της πληρωμής των αποδοχών μηνός.

Η διάταξη αυτή θα ισχύσει για τις τρέχουσες εισφορές των περιόδων απασχόλησης μέχρι 31.7.08, η καταβολή των οποίων θα πραγματοποιηθεί κατά τα ισχύοντα στο Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.

Η καταβολή των τρεχουσών εισφορών για τις μισθολογικές περιόδους από 1.8.08 και εφεξής θα πραγματοποιείται κατά τα ισχύοντα στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με την χρήση δηλαδή του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) που έχει αποδοθεί στους εργοδότες του τ. Ταμείου και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από την νομοθεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (άρθρο 9 παρ. 6 του ν.3232/04 σχετική Εγκύκλιος 14/04 της Διεύθυνσής μας).

Εκπρόθεσμες καταβολές θα επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη κατά τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις (ν.3232/04).

ΙΑ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Για την αντιμετώπιση λοιπών θεμάτων που ανέκυψαν ή πρόκειται να ανακύψουν από την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων θα παρασχεθούν νεότερες οδηγίες.

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ

α.α. ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

Πίνακες Τύπων αποδοχών

ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΔ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε συνδυασμό με συνεισπραττόμενες εισφορές Κ.Π.Κ. 135 ,178 και 248 ΕΤΕΑΜ

Κ.Π.Κ. 135

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Κ.Π.Κ.

21

Τακτικές αποδοχές

ΝΑΙ

135

22

Δώρο Χριστουγέννων

ΟΧΙ

135

23

Δώρο Πάσχα

ΟΧΙ

135

24

Επίδομα Αδείας

ΟΧΙ

135

25

Επίδομα Ισολογισμού

ΟΧΙ

135

26

Αποδοχές Ασθενείας

ΝΑΙ

135

27

Αναδρομικές αποδοχές

ΟΧΙ

135

28

Bonus

ΟΧΙ

135

29

Υπερωρίες

ΟΧΙ

135

30

Λοιπές αποδοχές

ΟΧΙ

135

31

Εισφορές χωρίς αποδοχές

ΟΧΙ

135

 

Κ.Π.Κ. 178

56

Τακτικές αποδοχές

ΝΑΙ

178

57

Δώρο Χριστουγέννων

ΟΧΙ

178

58

Δώρο Πάσχα

ΟΧΙ

178

59

Επίδομα Αδείας

ΟΧΙ

178

60

Επίδομα Ισολογισμού

ΟΧΙ

178

61

Αποδοχές Ασθενείας

ΝΑΙ

178

62

Αναδρομικές αποδοχές

ΟΧΙ

178

63

Bonus

ΟΧΙ

178

64

Υπερωρίες

ΟΧΙ

178

65

Λοιπές αποδοχές

ΟΧΙ

178

66

Εισφορές χωρίς αποδοχές

ΟΧΙ

178

 

ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ ( Κ. Π. Κ. 248 )

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

67

Τακτικές αποδοχές ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ

ΝΑΙ

68

Δώρο Χριστουγέννων ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ

ΟΧΙ

69

Δώρο Πάσχα ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ

ΟΧΙ

70

Επίδομα Αδείας ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ

ΟΧΙ

71

Επίδομα Ισολογισμού ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ

ΟΧΙ

72

Αποδοχές Ασθενείας ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ

ΝΑΙ

73

Αναδρομικές αποδοχές ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ

ΟΧΙ

74

Bonus ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ

ΟΧΙ

75

Υπερωρίες ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ

ΟΧΙ

76

Λοιπές αποδοχές ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ

ΟΧΙ

77

Εισφορές χωρίς αποδοχές ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ

ΟΧΙ

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm