Open menu
11 | 07 | 2020

ΙΚΑ 03/10/2008
Σ67/31
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 95

 

Θέμα: Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας των ατόμων που κατέστησαν πλήρως ανίκανα για εργασία εξαιτίας των πυρκαγιών που συνέβησαν το καλοκαίρι του 2007. Κοινοποίηση της διάταξης της παρ. 2 του άρθ. 5 του Ν.3624/2007.

 

Σχετ.: α. Οι 46/1992 και 102/2007 εγκύκλιοι.
β.Τα Σ67/9/7-9-2007, Σ67/14/13-9-2007 και Σ67/3/11-1-2008 Γενικά Έγγραφα.


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 5 του Ν.3624/2007 (Φ.Ε.Κ.289/τ.Α’/24-12-2007) κύρωση της από 29-8-2007 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή της.
1. Όπως είναι γνωστό με το Ν.3624/2007, κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου από τότε που ίσχυσε η από 29 Αυγούστου 2007 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου «Κοινωνικές Παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές» (Φ.Ε.Κ. 205/τ.Α’), με τις ρυθμίσεις της οποίας χορηγήθηκαν κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές που σημειώθηκαν το καλοκαίρι του 2007.
Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων αυτών προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η επέκταση του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων του Ν.1977/91 (Φ.Ε.Κ 185/τ.Α’) και στα πρόσωπα τα οποία καθίστανται πλήρως ανίκανα για εργασία εξαιτίας των πυρκαγιών (άρθ.5 παρ.2) καθώς και στα μέλη των οικογενειών όσων απεβίωσαν από την αιτία αυτή (άρθ.10).
2. Με την εγκύκλιο 102/07 δόθηκαν οδηγίες για τη συνταξιοδότηση των μελών οικογενείας ασφ/νων και συνταξιούχων που απεβίωσαν εξαιτίας των πυρκαγιών του έτους 2007.
3. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το Φ80000/15345/1251/9-9-2008 έγγραφο μας γνώρισε ότι η χορήγηση της σύνταξης στα πρόσωπα που κατέστησαν πλήρως ανίκανα για εργασία, εξαιτίας των πυρκαγιών που συνέβησαν το καλοκαίρι του 2007, γίνεται σύμφωνα με τους σαφείς όρους και διαδικασίες του άρθρου 2 του Ν.1977/1991.
4. Για την απονομή της παραπάνω σύνταξης, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από την οικεία Πυροσβεστική Αρχή ή Αστυνομική Αρχή ή οποιαδήποτε Υγειονομική Υπηρεσία από την οποία θα βεβαιώνεται το συμβάν κατά την περίοδο των πυρκαγιών.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα δεδομένα χορήγησης της σύνταξης, δηλαδή τον προσδιορισμό του ποσού, την έναρξη καταβολής, της ύπαρξη ενεργού ασφαλιστικού δεσμού και τη διάρκεια της αναπηρίας, ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκ.46/92.
5. Τα παραπάνω ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους που κατέστησαν πλήρως ανίκανοι για εργασία εξαιτίας των πυρκαγιών του έτους 2007, ανεξάρτητα από την έναρξη της ασφάλισης δηλ. πριν ή μετά την 1/1/1993.
6. Υπενθυμίζουμε ότι:

α) ως «πλήρης ανικανότητα» σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.3 του Ν.1977/91, νοείται αναπηρία 67% και άνω, στην περίπτωση δε που συνυπάρχουν και άλλες παθήσεις θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι η ανικανότητα εξαιτίας της πυρκαγιάς δίνει ποσοστό 67% και άνω,
β) σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ.3 του άρθ. 3 του Ν.1977/91, τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του μήνα κατά τον οποίο εκδίδεται η συνταξ/κή απόφαση,
γ) η αναπηρία –εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά– είναι μόνο ιατρική και επομένως η συνέχιση της εργασίας ή η ανάληψη νέας δεν επηρεάζει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα και
δ) ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις με 10.500 ημέρες ασφάλισης, ανεξάρτητα από τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης.

7. Η κοινοποιούμενη διάταξη εφαρμόζεται και τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΕΤΕΑΜ και του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ, οδηγίες για την εφαρμογή των οποίων έχουν δοθεί με τις αριθ.52/1992, 55/1992 και 75/2005 εγκυκλίους.
Εφαρμόζεται επίσης και στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων, οι οποίοι κατέστησαν πλήρως ανίκανοι για εργασία, από την ίδια ως άνω αιτία (πυρκαγιά έτους 2007).
8. Επισημαίνουμε ότι η εξέταση των αιτήσεων χορήγησης σύνταξης λόγω αναπηρίας με τις εν λόγω διατάξεις θα γίνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα έναντι των υποθέσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος, εξαιτίας του γεγονότος ότι η έναρξη συνταξιοδότησης σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι άμεσα συνδεδεμένη με το χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης.
9. Τέλος σας υπενθυμίζουμε την εγκ. 101/2007 καθώς και τα αριθ.πρωτ. Σ67/9/7-9-2007, Σ67/14/13-9-2007 και Σ67/3/11-1-08 Γενικά Έγγραφα, όπου αναφέρονται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που συνέβησαν το καλοκαίρι του 2007.

 


ΝΟΜΟΣ 3624/2007 (Φ.Ε.Κ. 289 Α’)
ΑΡΘΡΟ 5

1…………………………….………………………………………………………………………………………………………
2. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1977/91 (Φ.Ε.Κ. 185 Α’) εφαρμόζονται αναλόγως και για τα πρόσωπα που καθίστανται πλήρως ανίκανα για εργασία από πυρκαγιά, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών όσων απεβίωσαν από την ίδια αιτία.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm