Open menu
11 | 07 | 2020

ΙΚΑ 1/10/2008
Γ32/413/1538

 

Θέμα: Διαδικασία πληρωμής παροχών σε χρήμα στους ασφ/νους του ειδικού λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλλων.

 

ΣΧΕΤ: οι 60, 65 & 81/08 εγκύκλιοι των Δ/νσεων Οργάνωσης και Παροχών
το Γ32/304/665/6-8-08 έγγραφό μας
Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών διευκρινίζουμε τα εξής
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν 3655/08 από 1/8/08 συστήθηκε στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ λογαριασμός με την ονομασία «ειδικός λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων» με πλήρη λογιστική αυτοτέλεια έναντι των λοιπών κλάδων του Ιδρύματος, σκοπός του οποίου είναι η χορήγηση ειδικά κατονομαζόμενων παροχών σε χρήμα στους αναφερόμενους σ΄αυτό ασφαλισμένους του ΤΑΞΥ.
Με την 070/31/16-7-08 απόφαση Διοικητή που σας κοινοποιήθηκε με το 070/34/29-7-08 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης, ορίστηκαν τα Υπ/τα του ΙΚΑ που θα εξυπηρετούν τους ασφαλι-σμένους του λογαριασμού αυτού.
Εύλογο είναι ότι αποκλειστικά και μόνον τα ταμεία των Υπ/των αυτών θα καταβάλλουν τις εν λόγω παροχές. Για την περιοχή της Νομαρχίας Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής ορίστηκε το Υπ/μα ΙΚΑ Αθηνών και συγκεκριμένα η νέοσυσταθείσα Υποδ/νση Παροχών του ειδικού λογαριασμού.
Παρακαλούμε στο εξής και μέχρι την ένταξη των εν λόγω παροχών στον ΟΠΣ, να τηρείται αυστηρά παρακάτω χειρόγραφη διαδικασία:
- Οι υπάλληλοι που θα οριστούν από τον Δ/ντή του Υπ/τος να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του ειδικού λογαριασμού, θα εκδίδουν σχετικά εντάλματα πληρωμής τύπου Β΄ σε χρέωση των οικείων ΚΑ του προϋπολογισμού του ειδικού λογαριασμού. Το έντυπο που θα χρησιμοποιείται είναι αυτό του τ ΤΑΞΥ το οποίο στη θέση των τίτλων θα φέρει την ονομασία του Υπ/τος και την ένδειξη ειδικός λογαριασμός.
Τα εντάλματα αυτά θα φέρουν ετησίως αύξουσα αρίθμηση με έναρξη την 1η/8ου/08 και θα υπογρά-φονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο και τον Δ/ντή του Υπ/τος.
- Πρωτότυπο (άσπρο) και αντίγραφο (κίτρινο) αυτών, χωρίς συνημμένα δικαιολογητικά, θα παραδί-δεται στον ασφαλισμένο ο οποίος θα οδηγείται στο ταμείο του Υπ/τος για πληρωμή.
- Κάθε μεσημέρι θα εκδίδεται από το λογιστήριο του Υπ/τος συγκεντρωτική εντολή πληρωμής αφού γίνει η προαπαιτούμενη συμφωνία του ειδικού λογαριασμού με το ταμείο. Για το σκοπό αυτό θα συντάσσεται σχετική κατάσταση με ανάλυση κατά κωδικό δαπάνης. Συνημμένο δικαιολογητικό στην εντολή θα είναι το αντίγραφο (κίτρινο) του ΧΕ πληρωμής το οποίο θα φέρει την υπογραφή του λαβόντος και το σήμαντρο του ταμία
- Η εντολή θα εκδίδεται στο εξής σε χρέωση των παρακάτω κωδικών αριθμών:

 

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

039501

Επιδόματα Αεροθεραπείας σε Ξενοδοχοϋπαλλήλους

039502

Επιδόματα Λουτροθεραπείας σε Ξενοδοχοϋπαλλήλους

039503

Έξοδα κηδείας σε Ξενοδοχοϋπαλλήλους

039504

Επιδόματα Ασθενείας Ξενοδοχοϋπαλλήλους

039505

Επιδόματα Ατυχήματος σε Ξενοδοχοϋπαλλήλους

039506

Επιδόματα Κυοφορίας Λοχείας σε Ξενοδοχοϋπαλλήλους

 

 

Τα Περ/κά Υπ/τα παρακαλούνται να ενημερώσουν το λογιστικό σχέδιο.
Οι κωδικοί που σας χορηγήσαμε με το Γ32/304/665/6-8-08 έγγραφό μας καταργούνται
Στην περίπτωση που έχετε ήδη χορηγήσει παροχές σε χρήμα σε χρέωση των καταργημένων ΚΑ δεν θα διενεργήσετε αντιλογισμούς καθόσον αυτοί θα διενεργηθούν αυτομάτως από τον ΟΠΣ

- Αντίγραφο της κατάστασης με συνημμένα τα πρωτότυπα (άσπρα) εντάλματα πληρωμής, που θα φέρουν την υπογραφή του λαβόντος καθώς και την υπογραφή και το σήμαντρο του ταμία, θα επιστρέφονται στον ειδικό λογαριασμό για συσχετισμό με τα δικαιολογητικά και αρχειοθέτηση. Το παραπάνω αρχείο θα είναι το αρχείο διαχειρίσεως του ειδικού λογαριασμού και θα καταστρέ-φεται, κατόπιν εντολής μας, μετά την διενέργεια του κατασταλτικού ελέγχου της οικείας χρήσης
- Στην περίπτωση που η Περιφερειακή Υπηρεσία ΤΑΞΥ στεγάζεται σε άλλη πόλη ή μακριά από το Υπ/μα υποδοχής -και για όσο χρονικό διάστημα παραμείνει εκεί- προτείνουμε να οριστεί υπόλογος ο οποίος θα πληρώνει τους ασφαλισμένους στον χώρο της περιφερειακής υπηρεσίας του ΤΑΞΥ και ο οποίος θα αποδίδει λογαριασμό στο λογιστήριο του Υπ/τος ανά 15νθήμερο (πχ υπόλογοι παραρτημάτων ΙΚΑ).
- Κατά το κλείσιμο της χρήσης η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ θα παραδίδει στην Υπ/νση Παροχών του ειδικού λογαριασμού συγκεντρωτικά ισοζύγια των παραπάνω ΚΑ προκειμένου να μεταφέρονται συγκεντρωτικά οι εν λόγω εγγραφές στα λογιστικά βιβλία του λογαριασμού σε πίστωση του αλληλόχρεου με το ΙΚΑ.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω διαδικασία δεν αφορά τις πληρωμές που διενεργούνται από την Υποδ/νση Παροχών του ειδικού λογαριασμού μέσω της οποίας θα καταβάλλονται οι εν λόγω παροχές στους ασφαλισμένους της Νομαρχίας Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.
Για τις πληρωμές αυτές θα επανέλθουμε απευθείας στην Υποδ/νση με νεώτερο σχετικό και μετά την εγκατάσταση του μηχανογραφικού συστήματος ΙΚΑ.
Ως τότε οι παροχές θα καταβάλλονται από την Υποδ/νση με την ήδη τηρούμενη διαδικασία.
Είμαστε στη διάθεσή σας για όποια επί πλέον διευκρίνηση

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm