18 | 08 | 2019

ΙΚΑ 5/02/2008

Τ01/662/1

 

Θέμα: α) Κατάταξη των φυσικών προσώπων κρεοπωλών στην 23η ασφαλιστική κλάση για το έτος 2008. β) χορήγηση βεβαιώσεων καταβολής εισφορών ΕΤΕΑΜ στους κρεοπώλες για το έτος 2007.

 

ΣΧΕΤ. : Οι αριθμ. 35/1993 και 43/2003 εγκύκλιοι Δ/σης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.


1. Όπως γνωρίζετε από τις οδηγίες της εγκ. 35/93, που αναφέρονται στη συγχώνευση του τ. ΕΤΑΚΕΚ στον Τομέα Ι.Κ.Α. – Τ.Ε.Α.Μ., ο υπολογισμός των εισφορών υπέρ του Ι.Κ.Α. – Τ.Ε.Α.Μ. των φυσικών προσώπων – κρεοπωλών γινόταν μετά από προηγούμενη κατάταξή τους σε ασφαλιστική κλάση με απόφαση Δ.Σ. του Ιδρύματος.
2. Με το παρόν έγγραφό μας, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 6 του Ν. 3029/2002 για τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.ΑΜ.) με έναρξη λειτουργίας του από 1/6/2003 καθώς και της Φ221/12403/579/6-6-03. (ΦΕΚ 772/17-6-2003 τ.β΄) Υπουργικής Απόφασης, με την οποία προβλέπεται η είσπραξη εσόδων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (σχετ. εγκ. 43/2003), σας κοινοποιούμε την 560/2007 Απόφαση (ΦΕΚ 2427/24-12-07 τ.β΄) με την οποία το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. στην 44/10-12-2007 συνεδρίασή του κατέταξε τους κρεοπώλες των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσ/νίκης, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης και Αλεξανδρούπολης στην 23η ασφαλιστική κλάση μετά από σχετική πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας καταστηματαρχών κρεοπωλών (Π.Ο.Κ.Κ.), ως βάση υπολογισμού και καταβολής των εισφορών του στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (τ. Ι.Κ.Α. – Τ.Ε.Α.Μ.), για το έτος 2008.
Υπενθυμίζουμε ότι, ο υπολογισμός των σχετικών εισφορών προσδιορίζεται κάθε φορά από τη σχέση : Τ.Η της ασφαλιστικής κλάσης Χ 25 ημέρες Χ6% (ποσοστό εισφοράς).
Επίσης, οι υπηρεσίες μας είναι αρμόδιες για τη χορήγηση στους κρεοπώλες βεβαιώσεων καταβολής εισφορών Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (τ. Ι.Κ.Α. – Τ.Ε.Α.Μ.), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων.
Ως εκ τούτου, ο αρμόδιος υπάλληλος Εσόδων, που τηρεί και παρακολουθεί το λογαριασμό των κρεοπωλών, θα εκδώσει βεβαιώσεις, που θα περιέχουν τις καταβληθείσες εισφορές στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (τ. Ι.Κ.Α. – Τ.Ε.Α.Μ.) της περιόδου από 1/1/2007 – 31/12/2007.
3. Τέλος παρακαλείται η Π.Ο.Κ.Κ. να συμβάλει με τον πιο πρόσφορο, γι΄ αυτό τρόπο στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών της, τόσο για την κατάταξή τους στην 23η ασφαλιστική κλάση για όλο το έτος 2008, όσο και για την προσέλευσή τους στα κατά τόπους Υποκαταστήματά μας για τη χορήγηση των παραπάνω βεβαιώσεων

 


Αριθμ. 560

(ΦΕΚ 2427 τ.Β΄24/12/2007)


Κατάταξη των φυσικών προσώπων Κρεοπωλών σε ασφαλιστική κλάση για το έτος 2008.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
(ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 44/10-12-2007)


ΑΠΟΦΑΣΗ 42


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Έλαβε υπόψη :......
αποφασίζει ομόφωνα :
( Με τη σύμφωνη γνώμη της Κυβερνητικής Επιτρόπου).

 


Την κατάταξη των φυσικών προσώπων κρεοπωλών των πόλεων : Αθηνών, Πειραιώς, Θεσ/νίκης, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης και Αλεξανδρούπολης στην 23η ασφαλιστική κλάση, ως βάση υπολογισμού και καταβολής των εισφορών τους, στο ΕΤΕΑΜ (τ. Ι.Κ.Α. – ΤΕΑΜ), για το έτος 2008.
Τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύρωση των Πρακτικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 


 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ


Βεβαιώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας, ο ασφαλισμένος (η) ……………………………………………………..
…………………………………… Α.Μ. ………………………………………………
Κατέβαλε για ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (τ. Ι.Κ.Α. – Τ.Ε.Α.Μ.) τη χρονική περίοδο ……………………………………… (EYRO ……………………...).
Η βεβαίωση αυτή χορηγείται για φορολογική χρήση.

 

Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

Σχετικά άρθρα