28 | 05 | 2020

ΙΚΑ 24/05/2007

Γ.Ε.: Τ01/ 672/10/24-5-07

Εγκύκλιος 76


Θέμα: Συμπληρωματικές οδηγίες για την αναγνώριση και εξαγορά πρόσθετου συντάξιμου χρόνου (άρθρο 22) καθώς και επιστροφής εισφορών (άρθρο 12) με βάση τις Καταστατικές διατάξεις του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.

 

Σχ. α) η 72/06 εγκ. της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
β) τo με αρ. πρωτ. Φ.20203/29642/1451/20.12.06 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
γ) το με αρ.πρωτ.Φ.20203/οικ.2073/95/5.3.07 νεώτερο έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.


Με την α) σχετική εγκύκλιο της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 26 του Ν. 3455/06 (ΦΕΚ 84/18.4.06) για την υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ και στο Ε.Τ.Α.Τ, μετά το ως άνω β) σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Με την παρούσα εγκύκλιο σας παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές οδηγίες με αφορμή το ως άνω γ) νεώτερο έγγραφό της Γ.Γ.Κ.Α σχετικό με τα αναφερόμενα στο θέμα, το οποίο και σας επισυνάπτουμε.


ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.


Όπως σας γνωστοποιήσαμε ήδη στην 72/06 εγκύκλιο της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τους απασχολούμενους στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και στην Τράπεζα Πειραιώς (παλαιοί ασφαλισμένοι), οι διατάξεις του άρθρου 22 του Καταστατικού του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε, σχετικά με τις αναγνωρίσεις και εξαγορές πρόσθετου συντάξιμου χρόνου (χρόνου προυπηρεσίας σε Ν.Π.Ι.Δ, ασθένειας, γονικής άδειας, εκτός υπηρεσίας, εργασίας στο εξωτερικό κλπ), συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας , εξακολουθούν να ισχύουν και αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση αυτή είναι το Ε.Τ.Α.Τ στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης από 18.4.06 και μετά.
Επομένως, οι προβλεπόμενες από το εν λόγω Καταστατικό εισφορές για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου θα καταβάλλονται σε συγκεκριμένο λογαριασμό του Ε.Τ.Α.Τ, το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων για την αναγνώριση του κατά περίπτωση χρονικού διαστήματος.
Σημειώνεται ότι στο Ε.Τ.Α.Τ θα καταβάλλονται οι εισφορές και στις περιπτώσεις των εκκρεμών αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν την 18.4.06 και θα κριθούν ή έχουν κριθεί από το Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.
Στο πλαίσιο αυτό, περιπτώσεις αναγνώρισης προσθέτου συνταξίμου χρόνου στο Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε ή στο Ε.Τ.Α.Τ, ασφαλισμένων της ως άνω κατηγορίας, των οποίων η καταβολή των προβλεπομένων εισφορών έγινε σε λογαριασμό του Ε.Τ.Ε.Α.Μ, θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με συνέχιση καταβολής εισφορών πλέον στο Ε.Τ.Α.Τ, ενώ οι εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ θα μεταφερθούν στο Ε.Τ.Α.Τ ( από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) προκειμένου να καταστεί ενιαίος ο αναγνωριζόμενος κατά περίπτωση χρόνος.
Στις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί αιτήματα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ, για την συγκεκριμένη κατηγορία απασχολουμένων, και έχουν εκδοθεί αναγνωριστικές αποφάσεις από τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει να γίνει ανάκληση των εν λόγω αποφάσεων -οίκοθεν - και επιστροφή των καταβληθεισών εισφορών, τα δε αιτήματα θα διαβιβάζονται στο Ε.Τ.Α.Τ για να κριθούν σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του άρθρου 22 του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.


ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( άρθρο 22 του Καταστατικού του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε) ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Μ Ή ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Τ.


1. Όσον αφορά τα πρόσωπα που κατέστησαν συνταξιούχοι του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε πριν την 18.4.06 και αποτελούν ήδη συνταξιούχους του Ε.Τ.Ε.Α.Μ, έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίσουν στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας για προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1358/83, όπως ισχύει.
Ομοίως, τη δυνατότητα αυτή έχουν και όσοι ασφαλισμένοι κατέστησαν συνταξιούχοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ μετά την ανωτέρω ημερομηνία.
Αιτήσεις προσώπων, που έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ, για αναγνωρίσεις (κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του Καταστατικού του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε) θα υποβάλλονται στα αρμόδια Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων, προκειμένου να κριθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Ομοίως, αιτήσεις που υπεβλήθησαν ή θα υποβληθούν στο Ε.Τ.Α.Τ, θα διαβιβάζονται αρμοδίως στα κατά τόπους Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την αντιμετώπισή τους σύμφωνα με τα παραπάνω.
2. Στις περιπτώσεις των προσώπων που καθίστανται συνταξιούχοι του Ε.Τ.Α.Τ με συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε, είναι δυνατή η αναγνώριση χρόνων σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού του. Οι εισφορές για την αναγνώριση αυτή θα καταβληθούν στο Ε.Τ.Α.Τ.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (άρθρο 22 του Καταστατικού του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ 1/1/93 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.
Οι ασφαλισμένοι από 1/1/93, που απασχολούνται στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και στην Τράπεζα Πειραιώς, διέπονται πλήρως από την νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ (από 18.4.06). Επομένως δεν έχουν ισχύ οι Καταστατικές διατάξεις του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε που προβλέπουν αναγνωρίσεις και εξαγορές
χρόνων, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, αλλά οι διατάξεις του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που αναγνώρισαν χρόνους, σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε, ή βρίσκονται στη διαδικασία εξαγοράς του υπολειπόμενου χρόνου και για τις οποίες έχουν καταβληθεί στο Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε εισφορές για την αναγνώριση του συνόλου του ζητηθέντος χρόνου, θα θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί η αναγνώριση.
Για το λόγο αυτό κρίνεται ότι κατ΄ εξαίρεση, ο χρόνος αυτός θα παραμείνει ισχυρός.
Αντιθέτως, στις περιπτώσεις που έχει αναγνωρισθεί μέρος του χρόνου, δεν έχει συντελεσθεί η αναγνώριση και συνεπώς θα πρέπει να διακοπεί. Οι εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί για την εν λόγω εξαγορά επιβάλλεται να επιστραφούν πλέον από το Ε.Τ.Α.Τ στους δικαιούχους.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 12) ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.


Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Καταστατικού του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε, (το οποίο και σας επισυνάπτουμε) ήταν δυνατή υπό προϋποθέσεις η επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών ή η καταβολή ειδικής εφάπαξ ασφαλιστικής παροχής αντί της επιστροφής των ασφαλιστικών εισφορών που είχαν καταβληθεί στο Ταμείο.
Σύμφωνα με τις οδηγίες που εδόθησαν από την Γ.Γ.Κ.Α (σχ. το Φ.20203/οικ.2073/95/5.3.07 έγγραφό της) όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε, διευκρινίζεται ότι, οι ως άνω διατάξεις δεν ισχύουν για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την 18/4/06 καθώς και για αυτές που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και επομένως δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαβιβασθούν τα αιτήματα επιστροφής εισφορών που υπεβλήθησαν στο Ε.Τ.Α.Τ η σε αναρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στα Υποκαταστήματα του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων , για την έκδοση σχετικής απόφασης.
Ο χρόνος ασφάλισης στο Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε αποτελεί πλέον χρόνο ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.Μ (παρ.3, άρθρου 58 του ν.3371/05) και θα ληφθεί υπόψη για τη συνταξιοδότηση του, κατά περίπτωση, ασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
¶λλωστε στις ειδικές οικονομικές μελέτες που εκπονήθηκαν με αφορμή την ένταξη του προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ και στο Ε.Τ.Α.Τ και με βάση σχετικές διευκρινίσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, δεν έχει ληφθεί υπόψη η επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών, θεωρώντας ότι όλοι οι ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2007

Αριθ.Πρωτ.: .20203/οικ.2073/95


Θέμα: Αναγνωρίσεις χρόνων και επιστροφή εισφορών με βάση τις καταστατικές διατάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ.


Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ. Φ.20203/29642/1451/20.12.2006 εγγράφου μας, σχετικά με την υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΜ και το ΕΤΑΤ και όσον αφορά, ειδικότερα, στον τρόπο αναγνώρισης χρόνων στο ΕΤΑΤ και την επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα εξής:

1. Όπως γίνεται δεκτό στο προαναφερόμενο έγγραφο μας, για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992, οι διατάξεις του άρθρου 22 του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ, σχετικά με αναγνωρίσεις και εξαγορές πρόσθετου συντάξιμου χρόνου, εξακολουθούν να ισχύουν και αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση αυτή είναι το ΕΤΑΤ στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης
από 18.4.2006 και μετά. Επομένως, οι προβλεπόμενες από το εν λόγω Καταστατικό εισφορές για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου θα καταβάλλονται σε συγκεκριμένο λογαριασμό του ΕΤΑΤ, το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων για την αναγνώριση του κατά περίπτωση χρονικού διαστήματος. Σημειώνεται ότι στο ΕΤΑΤ θα καταβάλλονται οι εισφορές και στις περιπτώσεις των εκκρεμών αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν την 18.4.2006 και θα κριθούν ή έχουν κριθεί από το ΤΕΑΠΕΤΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, σε όσες περιπτώσεις έχουν υποβληθεί στο ΕΤΕΑΜ από ασφαλισμένους της ανωτέρω κατηγορίας αιτήσεις για αναγνώριση πρόσθετου συντάξιμου χρόνου και έχει αρχίσει η καταβολή των προβλεπομένων εισφορών, θα πρέπει η εξαγορά να συνεχισθεί πλέον στο ΕΤΑΤ, ενώ οι εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί στο ΕΤΕΑΜ θα μεταφερθούν στο ΕΤΑΤ, προκειμένου να καταστεί ενιαίος ο αναγνωριζόμενος κατά περίπτωση
χρόνος.
2.΄Όσον αφορά στα πρόσωπα που κατέστησαν συνταξιούχοι του ΤΕΑΠΕΤΕ πριν την 18.4.2006 και αποτελούν ήδη συνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ, έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν στο ΕΤΕΑΜ το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1358/1983, όπως ισχύει. Ομοίως, τη δυνατότητα αυτή έχουν και όσοι ασφαλισμένοι κατέστησαν συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΜ μετά την ανωτέρω ημερομηνία.
Στις περιπτώσεις των προσώπων που καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΑΤ με συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του ΤΕΑΠΕΤΕ, είναι δυνατή η αναγνώριση χρόνων σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού του. Οι εισφορές για την αναγνώριση αυτή θα καταβληθούν στο ΕΤΑΤ.
3. Όσον αφορά στους ασφαλισμένους από 1.1.1993, υπάρχουν περιπτώσεις που αναγνώρισαν χρόνους, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ, ή βρίσκονται στη διαδικασία εξαγοράς του υπολειπόμενου χρόνου. Στις περιπτώσεις που έχουν καταβληθεί στο ΤΕΑΠΕΤΕ εισφορές για την αναγνώριση του συνόλου του ζητηθέντος χρόνου, έχει συντελεσθεί η αναγνώριση και για το λόγο αυτό κρίνεται ότι, κατ1 εξαίρεση, ο χρόνος αυτός θα παραμείνει ισχυρός.
Αντιθέτως, στις περιπτώσεις που έχει αναγνωρισθεί μέρος του χρόνου, δεν έχει συντελεσθεί η αναγνώριση και συνεπώς θα πρέπει να διακοπεί. Για το λόγο αυτό, οι εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί για την εξαγορά επιβάλλεται να επιστραφούν, πλέον, από το ΕΤΑΤ στους δικαιούχους.
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ, ήταν δυνατή η καταβολή ειδικής εφάπαξ ασφαλιστικής παροχής αντί της επιστροφής των ασφαλιστικών εισφορών που είχαν καταβληθεί στο Ταμείο.
Στις ειδικές οικονομικές μελέτες που εκπονήθηκαν με αφορμή την ένταξη του προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς στο ΕΤΕΑΜ και το ΕΤΑΤ και με βάση σχετικές διευκρινίσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, δεν έχει ληφθεί υπόψη η επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών, επειδή θεωρήθηκε ότι όλοι οι ασφαλισμένοι του ΤΕΑΠΕΤΕ θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
¶λλωστε, από 18.4.2006, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3455/2006, οι ασφαλισμένοι του ΤΕΑΠΕΤΕ έχουν καταστεί ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΜ, το οποίο δεν προβλέπει επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων, είτε αυτά έχουν υποβληθεί πριν είτε μετά την 18.4.2006. Ο χρόνος ασφάλισης στο ΤΕΑΠΕΤΕ αποτελεί πλέον χρόνο ασφάλισης ΕΤΕΑΜ (παρ. 3, άρθρου 58, ν. 3371/2005) και θα ληφθεί υπόψη για τη συνταξιοδότηση του, κατά περίπτωση, ασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm