Εκτύπωση

ΙΚΑ 22/05/2007

Γ.Ε.: Σ30/427/22-5-2007

Εγκύκλιος 75


Θέμα: Συνέχιση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από το ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) συνταξιούχων, που μετατρέπουν τη κύρια σύνταξη σε σύνταξη λόγω γήρατος με βάση τις διατάξεις του Ν. 612/77.

 

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.20021/17045/801/05/8-5-07 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο αναφέρεται στη δυνατότητα συνέχισης συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από το ΕΤΕΑΜ των συνταξιούχων που μετατρέπουν τη κύρια σύνταξη (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλου κύριου φορέα ασφάλισης) σε σύνταξη λόγω γήρατος, με βάση τις διατάξεις του Ν.612/77 και παρακαλούμε για την εφαρμογή του, σε συνδυασμό και με τα αναγραφόμενα στην αρ. 78/96 εγκύκλιο του τμήματός μας.

 


 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 

Αθήνα 8/5/2007

Αριθ. Πρωτ Φ.20021/17045/801


ΘΕΜΑ : Συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. συνταξιούχων που μετατρέπουν την κύρια σύνταξη τους σε γήρατος με βάση τις διατάξεις του Ν.612/1977.


Σε απάντηση του ΤΟ1/652/1274/17-6-2005 εγγράφου σας, σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. συνταξιούχων που μετατρέπουν την κύρια σύνταξή τους στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σε γήρατος με βάση τις διατάξεις του Ν.612/1977, όπως αυτές έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν, σας γνωρίζουμε τα εξής : 1. Όπως είναι γνωστό, πέραν των τυφλών (αμφοτέρων των οφθαλμών), οι παραπληγικοί - τετραπληγικοί, οι πάσχοντες από μεσογειακή - δρεπανοκυτταρική αναιμία, νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, αιμορροφυλία τύπου Α και Β, σκλήρυνση κατά πλάκας, οι έχοντες υποστεί μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή μυελού των οστών καθώς και οι έχοντες υποστεί ακρωτηριασμό δύο άκρων, εφόσον συντρέχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67 % είναι δυνατόν να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος από φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης με τη συμπλήρωση 4.050 ημερών ασφάλισης (παρ, 1 του άρθρου 1 του Ν.612/1977 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει με την παρ. 8 του άρθρου 40 του Ν. 1902/1990, την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3075/2002, την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.2227/2004, την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3232/2004 και την παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν.3518/2006).
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.612/1977, το ποσό της σύνταξης σε όλες τις περιπτώσεις αυτές έχει καθορισθεί ίσο προς το αντίστοιχο σε 10.500 η.α. (σύνταξη πλασματικής 35ετίας).
Επιπλέον, για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εκτός των χρονικών προϋποθέσεων απαιτείται να έχει προηγηθεί η συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από το φορέα κύριας ασφάλισης για την ίδια αιτία (άρθρο 5 του Ν. 997/1979).
Στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων, εφόσον μετατραπεί η κύρια σύνταξη λόγω αναπηρίας σε γήρατος επειδή έχουν πραγματοποιηθεί στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 4.050 η.α., μη συνυπολογισμένου του χρόνου συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, χωρίς όμως να έχουν πραγματοποιήσει τον αντίστοιχο χρόνο ασφάλισης και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., είναι δυνατόν να συνεχισθεί από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ η συνταξιοδότησή τους λόγω αναπηρίας, διότι η απαιτούμενη προϋπόθεση της συνταξιοδότησης από φορέα κύριας ασφάλισης για την ίδια αιτία υπήρχε κατά την αρχική συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας (έγγραφο μας 160/1309/30-7-1996). Η ίδια αντιμετώπιση πρέπει να υφίσταται και στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που για οποιοδήποτε λόγο έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από το Ι.K.A.-E.T.A.M. με τις διατάξεις του Ν.612/1977.
2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν.2084/1992, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.2335/1995, ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη λόγω αναπηρίας συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος,
Σύμφωνα με το 80000/13511/1052/29-9-2005 έγγραφο της Δ/νσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών του Υπουργείου μας, το οποίο σας έχει ήδη κοινοποιηθεί, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του Ν.2335/1995, σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας να δικαιωθούν πλήρη σύνταξη γήρατος μετά το 65° έτος της ηλικίας τους και όχι να δικαιωθούν σύνταξη 35ετίας σε μειωμένα όρια ηλικίας με 1.500 η.α.
Επομένως, ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας συνυπολογίζεται
μόνον για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις και δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση προϋποθέσεων που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις (Κ.Β.Α.Ε., μειωμένη σύνταξη, πλήρης σύνταξη με τις διατάξας 35ετίας, σύνταξη παραπληγικών ή τυφλών κ.λ.π.), ούτε για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης.
Συνεπώς, στις περιπτώσεις συνταξιοδοτούμενων από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. λόγω αναπηρίας, ο συγκεκριμένος χρόνος συνταξιοδότησης τους δεν συνυπο- λογίζεται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, προκειμένου να μετατραπεί η σύνταξη τους σε γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 612/1977.

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ του 2007
Εμφανίσεις: 4008