Open menu
22 | 10 | 2020

ΙΚΑ 22/05/2007

Γ.Ε.: Α23/592/22-5-2007

Εγκύκλιος 74


Θέμα: Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών για την τακτοποίηση της νόμιμης διαμονής τους στη χώρα μας βάσει των διατάξεων των άρθρων 6, 18 (παρ. 4 & 5) και 19 του ν. 3536/07.

 

Σας κοινοποιούμε τα άρθρα 6, 18 παρ. 4 και 5 και 19 του ν.3536/07 (ΦΕΚ 42 τ.Α΄/23-2-07) με θέμα «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

 

Όπως αναφέρεται στην σχετική εγκύκλιο με αριθ. 30/07 του ΥΠΕΣΔΑ, σκοπός των διατάξεων των άρθρων 6 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 18 του νόμου, ήταν να παρασχεθεί η δυνατότητα σε κάποιες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών να αναγνωρίσουν με εξαγορά χρόνο ασφάλισης, όταν τα πρόσωπα αυτά δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο για την αρχική χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής τους χρόνο.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.3536/07

Το ανωτέρω άρθρο αποτελεί διάταξη πάγιας ισχύος (δηλ. όχι μεταβατικής), με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων χωρών να εξαγοράσουν ημέρες ασφάλισης μέχρι ποσοστού 20% του αριθμού ημερών ασφάλισης, που απαιτείται για την ανανέωση άδειας
διαμονής, σύμφωνα με την ΚΥΑ 160/06 των Υπουργών Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Με την απόφαση αυτή καθορίσθηκε ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης ανά επαγγελματική κατηγορία για την άδεια διαμονής, ήτοι 150 ημέρες ασφάλισης κατ΄ έτος για τους απασχολούμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε περισσότερους του ενός μη σταθερούς εργοδότες α) οικοδόμους, β) αποκλειστικές νοσοκόμες και γ) εργαζόμενους κατ΄ οίκον του εργοδότη και 200 ημέρες ασφάλισης κατ΄ έτος για τους απασχολούμενους με εξαρτημένη εργασία σε σταθερό εργοδότη, με παροχή υπηρεσιών ή σύμβαση έργου.
Εάν, λοιπόν, τα ως άνω πρόσωπα δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν από την εργασία τους ασφάλιση για τις προαναφερθείσες 150 ή 200 ημέρες κατ΄ έτος (αναλόγως της κατηγορίας τους), θα έχουν πάγια την δυνατότητα να εξαγοράζουν ημέρες ασφάλισης μέχρι ποσοστού 20% των απαιτούμενων για την ανανέωση άδειας διαμονής.
Διαδικασία
Η διαδικασία, όπως περιγράφεται στην εγκ. 30/07 του ΥΠΕΣΔΑ έχει ως εξής :

1. Ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας δύο μήνες πριν να λήξει η άδεια διαμονής του θα απευθύνεται στον φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος, ο οποίος θα του χορηγεί βεβαίωση στην οποία θα αναγράφονται οι ημέρες ασφάλισης που έχει ο αιτών κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας διαμονής του. Προκειμένου δε να γνωρίζει το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. το διάστημα ισχύος της άδειας διαμονής του θα πρέπει να προσκομίζει αντίγραφο της απόφασης με
την οποία του χορηγήθηκε άδεια διαμονής, στην οποία αναφέρεται η έναρξη και η λήξη αυτής.
Για την βεβαίωση αυτή γίνεται μνεία σε ιδιαίτερο κεφάλαιο της παρούσας εγκυκλίου.
2. Μετά την παραλαβή της βεβαίωσης, ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται στον Δήμο για υποβολή αίτησης για ανανέωση της άδειας διαμονής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Ο Δήμος θα εξετάζει τον φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά και εάν είναι πλήρης, θα χορηγεί βεβαίωση τύπου Α και θα αποστέλλει τον φάκελο στην οικεία Υπηρεσία της Περιφέρειας.
3. Η Περιφέρεια ελέγχει τον φάκελο και στην περίπτωση που ο αιτών δεν διαθέτει μεν τις ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται για την ανανέωση, αλλά οι ελλείπουσες ημέρες είναι ολιγότερες του 20% των απαιτούμενων (οπότε μπορεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού να τις εξαγοράσει), του αποστέλλει μέσω του Δήμου έγγραφο με το οποίο τον ενημερώνει για τον αριθμό ημερών ασφάλισης που πρέπει να εξαγοράσει και το χρονικό διάστημα στο οποίο αυτές αντιστοιχούν.
Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στον ασφαλιστικό του φορέα για να αναγνωρίσει τον υπολειπόμενο χρόνο ασφάλισης και την σχετική απόφαση προσκομίζει στον Δήμο για να προωθηθεί στην Περιφέρεια και να εκδοθεί η άδεια διαμονής.
Στην περίπτωση που, από τον έλεγχο που θα διενεργήσει η αρμόδια Υπηρεσία (Δήμος ή Περιφέρεια), διαπιστωθεί ότι, ακόμη και αν εξαγορασθεί ποσοστό 20% του χρόνου ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει ο αιτών, ο υπήκοος δεν συγκεντρώνει τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης, θα απορρίπτει άμεσα το σχετικό αίτημα.

Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ, η δυνατότητα εξαγοράς δεν είχε σκοπό να μετακυλήσει την υποχρέωση ασφάλισης στο πρόσωπο του εργαζόμενου, ούτε, βεβαίως, σε καμμία περίπτωση να απαλλάξει τον εργοδότη από την υποχρέωσή του να ασφαλίσει τον εργαζόμενο, αλλά να βοηθήσει κάποιους εργαζόμενους που ενδεχομένως για χρονικά διαστήματα εντός της άδειας διαμονής τους απασχολούνται διακεκομμένα ή που η φύση της εργασίας τους έχει περιστασιακό χαρακτήρα και αδυνατούν να αποδείξουν τεκμηριωμένα τους λόγους μη παροχής εργασίας ώστε να τύχουν απαλλαγής για τα διαστήματα αυτά.
Συνοψίζοντας όσα αφορούν τους υπηκόους τρίτων χωρών που θα προσέλθουν για να αναγνωρίσουν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου, δηλ. ποσοστό ημερών ασφάλισης μέχρι 20% του χρόνου που έχουν πραγματοποιήσει, επισημαίνεται ότι, όταν θα προσέρχονται στις Υπηρεσίες μας για εξαγορά, θα είναι εφοδιασμένοι με το έγγραφο της Περιφέρειας, στο οποίο θα προσδιορίζεται ο αριθμός ημερών ασφάλισης που πρέπει να αναγνωρίσουν καθώς και το χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να αναχθούν οι ημέρες αυτές.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3536/07

Η διάταξη αυτή είναι μεταβατικής ισχύος και σκοπό έχει να δώσει την δυνατότητα νομιμοποίησης σε πρόσωπα που δεν μπόρεσαν να υπαχθούν στην διαδικασία νομιμοποίησης της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05.
Παρέχεται δηλ. η δυνατότητα νομιμοποίησης σε ειδικές κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών που διέμεναν μέχρι 31/12/04 και εξακολουθούν να διαμένουν στην χώρα, εφ΄ όσον καλύπτουν τις τασσόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.
Δικαιούχοι νομιμοποίησης είναι :
Κατηγορία α. Υπήκοοι τρίτων χωρών που διέμεναν μέχρι 31/12/04 και εξακολουθούν έκτοτε να διαμένουν στη χώρα μας.
Για να υπαχθούν στην διαδικασία νομιμοποίησης θα πρέπει :

1. Να έχουν εγγραφεί σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προ της 31/12/04, να διαμένουν έκτοτε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στη χώρα και να συνεχίζουν να φοιτούν στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης ή να έχει ολοκληρωθεί η φοίτησή τους ή
2. Να είναι γονείς τέκνου που έχει εγγραφεί σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πριν την 31/12/04 και συνεχίζει να φοιτά μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα ή
3. Να έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και να συνεχίζουν έκτοτε να διαμένουν στην Ελλάδα ή
4. Να είναι γονείς τέκνου που γεννήθηκε στην Ελλάδα μέχρι 31/12/04, εφ΄ όσον ο ένας από τους συζύγους διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα ή
5. Να έχουν τελέσει γάμο στην Ελλάδα μέχρι 31/12/04, εφ΄ όσον ο σύζυγος είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοος τρίτων χωρών που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα.

Κατηγορία β. Υπήκοοι τρίτων χωρών που είχαν υποβάλει αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής τους μέχρι 31/12/04 και το σχετικό αίτημα έχει απορριφθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματεία της Περιφέρειας μεταγενέστερα και μέχρι την 30/9/07.
Κατηγορία γ. Υπήκοοι τρίτων χωρών που είχαν υποβάλει αίτηση για χορήγηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς μέχρι 31/12/04 και το σχετικό αίτημα έχει απορριφθεί μεταγενέστερα και μέχρι την 30/9/07 ή ήταν κάτοχοι του ως άνω δελτίου το οποίο έληξε μέχρι 31/12/04 και δεν ανανεώθηκε.
Κατηγορία δ. Μέλη οικογένειας υπηκόων τρίτων χωρών και συγκεκριμένα οι σύζυγοι υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν στις κατηγορίες β και γ και δεν αποδεικνύουν αυτοτελώς τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος δηλ. δεν είχαν υποβάλει αίτηση π.χ. για οικογενειακή συνένωση μέχρι 31/12/04, η οποία να απορρίφθηκε μεταγενέστερα.
Η ανωτέρω άδεια διαμονής επέχει και θέση άδειας εργασίας και έχει ετήσια ισχύ.
Για την χορήγησή της, εκτός από τα δικαιολογητικά τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, απαιτείται και ασφάλιση 150 ημερών προερχόμενων από εργασία ή εξαγορά, ανεξαρτήτως του χρόνου στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η εργασία ή έλαβε χώρα η εξαγορά.
Στην εγκ. 30/07 του ΥΠΕΣΔΑ επισημαίνεται ότι η εν λόγω διαδικασία νομιμοποίησης δεν συναρτάται με την διαδικασία νομιμοποίησης που προέβλεπαν οι διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05.
Συνεπώς, στις νέες διατάξεις (παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.3536/07), θα υπαχθούν μόνο πρόσωπα, που, προς απόδειξη της διαμονής τους στην Ελλάδα μέχρι 31/12/04 θα χρησιμοποιήσουν τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται ανωτέρω και όχι τα αποδεικτικά μέσα που προέβλεπε η παρ. 11 του άρθ. 91 του ν.3386/05.
Διαδικασία
Σύμφωνα, πάντοτε, με την εγκ. 30/07 του ΥΠΕΣΔΑ, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα παραλαβής αιτήσεων υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι Δήμοι και οι Κοινότητες θα ελέγχουν, προ της παραλαβής των αιτήσεων, εάν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις αυτές και θα τον ενημερώνουν ανάλογα.
1. Σε περίπτωση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, θα του επισημαίνεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα ιδιαιτέρως ότι, αν το αίτημά του απορριφθεί, δεν θα έχει την δυνατότητα να ζητήσει την επιστροφή του ποσού που τυχόν θα καταβάλει για την εξαγορά των 150 ημερών ασφάλισης, διότι τελικώς θα έχει καταστεί παράνομος και, βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν.3386/05, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να μην του παρέχουν υπηρεσίες.
2. Όταν μετά τον έλεγχο από τον Δήμο ή από την Κοινότητα διαπιστωθεί ότι υπάρχουν τόσο οι λοιπές προϋποθέσεις όσο και οι απαιτούμενες 150 ημέρες ασφάλισης, θα του συστήνεται να απευθύνεται στον ασφαλιστικό του φορέα για να του χορηγήσει αντίστοιχη βεβαίωση την οποία στην συνέχεια ο υπήκοος τρίτης χώρας θα προσκομίσει στο Δήμο ή στην Κοινότητα.
Εάν οι 150 ημέρες προέρχονται από εργασία, θα του χορηγείται από τις Υπηρεσίες μας η σχετική βεβαίωση.
Εάν οι 150 ημέρες προέρχονται κατά ένα μέρος από εργασία και ένα μέρος από εξαγορά, θα του χορηγείται βεβαίωση μόνο για τις ημέρες ασφάλισης από εργασία, διότι οι ημέρες ασφάλισης από εξαγορά θα προκύπτουν από την αναγνωριστική απόφαση.
3. Εάν, όμως, δεν έχει τις απαιτούμενες 150 ημέρες ασφάλισης (έχει, όμως, τις λοιπές προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν ανά κατηγορία), θα προσέρχεται στον ασφαλιστικό οργανισμό για εξαγορά των υπολειπόμενων ημερών.
Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλιστικός οργανισμός θα πρέπει να ελέγξει πόσες ημέρες ασφάλισης διαθέτει ο αιτών (από εργασία οποτεδήποτε πραγματοποιηθείσα ή από εξαγορά οποτεδήποτε γενομένη, από την οποία δεν του επεστράφη το καταβληθέν ποσό) και θα του αναγνωρίζει τις υπολειπόμενες μέχρι τις 150 ημέρες.
Την εκδοθείσα απόφαση θα προσκομίζει ο υπήκοος τρίτης χώρας στον Δήμο ή Κοινότητα.
Στο σημείο αυτό εφιστάται η προσοχή των Υπηρεσιών μας στον έλεγχο των ημερών ασφάλισης της κατηγορίας αυτής, διότι οι Δήμοι και οι Κοινότητες θα αρκούνται στην προσκόμιση της απόφασης αναγνώρισης του υπολειπόμενου χρόνου, χωρίς να εξετάζουν το σύνολο των 150 ημερών.
Παράδειγμα : Προσέρχεται υπήκοος τρίτης χώρας με αίτημα αναγνώρισης ημερών ασφάλισης. Από τις Υπηρεσίες μας πρέπει να εξετασθεί, εάν οποτεδήποτε, όπως προαναφέρθηκε, έχει ασφαλισθεί για 150 ημέρες από εργασία ή εξαγορά.
Εάν έχει ασφαλισθεί λ.χ. για 120 ημέρες (από εργασία ή εξαγορά), θα του αναγνωρισθούν οι υπόλοιπες 30 ημέρες με σχετική απόφαση.
Ο Δήμος, στον οποίο θα προσκομισθεί η σχετική απόφαση, θα αρκεσθεί στην προσκομιζόμενη απόφαση για τις 30 ημέρες, χωρίς να ελέγξει και την ύπαρξη των υπόλοιπων 120 ημερών, διότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ, ο έλεγχος αυτός θα έχει γίνει από τον ασφαλιστικό οργανισμό.
4. Εάν κάποιος αιτών δεν υπήρξε ποτέ ασφαλισμένος σε κανένα φορέα, μπορεί να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα για την εξαγορά των 150 ημερών.
5. Εάν υπάρξουν περιπτώσεις που κάποιοι υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν ασφάλιση σε περισσότερους από ένα ασφαλιστικούς οργανισμούς (π.χ. 110 στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και 80 στο ΤΕΒΕ) δεν γίνεται συμψηφισμός των ημερών ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει και στους δύο φορείς, αλλά η εξαγορά θα γίνει στον φορέα επιλογής τους και για τόσες ημέρες όσες χρειάζονται για να συμπληρωθούν οι 150 (δηλ. 40 στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ή 70 στο ΤΕΒΕ).
6. Όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω, για να επιτευχθεί η νομιμοποίηση μέσω των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 18 του νόμου, πρέπει να πληρούνται κάποιες ρητά οριζόμενες προϋποθέσεις. Οι ανήκοντες στην κατηγορία αυτή, όταν θα προσέρχονται στα Υποκαταστήματά μας για αναγνώριση, δεν θα είναι εφοδιασμένοι (όπως θα είναι οι ανήκοντες στο άρθρο 6) με έγγραφο από την Περιφέρεια στο οποίο να αναφέρονται οι ημέρες ασφάλισης που πρέπει να αναγνωρισθούν μέχρι τις 150 ημέρες.
Αυτός ο υπολογισμός θα γίνει από τις Υπηρεσίες μας, όπως προεκτέθηκε.
Επισημαίνεται ότι τα Υποκ/τά μας δεν θα υπεισέρχονται στην έρευνα περί του εάν ο προσερχόμενος για αναγνώριση υπήκοος τρίτων χωρών πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η παρ. 4 του άρθρου 18 του νόμου για χορήγηση άδειας διαμονής, δηλ. εάν ανήκει σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες α-δ. Η έρευνα αυτή, όπως προαναφέρθηκε, είναι έργο του Δήμου.
Όσον αφορά τα τυχόν μελλοντικά αιτήματα για επιστροφή των καταβληθεισών (για αυτή την αναγνώριση) εισφορών που θα υποβληθούν
στα Υποκαταστήματά μας από τα άτομα που δεν θα επιτύχουν την νομιμοποίησή τους (λόγω έλλειψης κάποιας προϋπόθεσης) θα απορρίπτονται.
Συγκεκριμένα :

Αναφέρθηκε ανωτέρω ότι οι Δήμοι και οι Κοινότητες, κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών, θα έχουν ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις νομιμοποίησης, ότι η αναγνώριση είναι ανώφελη και γι΄ αυτό δεν θα του επιστραφεί το ποσόν που θα καταβάλλει για την αναγνώριση.
Επομένως, κατά την προσέλευσή τους στον ασφαλιστικό φορέα για αναγνώριση είναι ήδη ενημερωμένοι από τους Δήμους ότι δεν θα τύχουν επιστροφής του καταβληθέντος ποσού.
Για να καταστεί όμως απόλυτα σαφές στους ίδιους ότι το ποσό που θα καταβάλουν για την αναγνώριση δεν θα επιστρέφεται, κατά την υποβολή του αιτήματος για αναγνώριση, θα πρέπει να υποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 (άρθρο 8) ότι γνωρίζουν ότι σε περίπτωση μη χορήγησης άδειας διαμονής, δεν θα τους επιστραφεί το καταβληθέν για την αναγνώριση ποσόν.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 3536/07

Και η διάταξη αυτή είναι μεταβατικής ισχύος.
Επειδή οι προϋποθέσεις για την ανανέωση άδειας διαμονής όσον αφορά τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης τροποποιήθηκαν σε σχέση με τα ισχύσαντα βάσει του ν.2910/01, κρίθηκε σκόπιμο να παρασχεθεί η δυνατότητα αναγνώρισης και στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν πραγματοποίησαν τον απαιτούμενο με αριθμό ημερών ασφάλισης σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 90 παρ.1 του ν.3386/05.
Συγκεκριμένα, παρέχεται το δικαίωμα αναγνώρισης στα πρόσωπα που οι άδειες διαμονής τους έληξαν ή λήγουν μετά την 1/1/06 (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ν.3386/05), τα οποία υπέβαλαν ή υποβάλλουν αίτηση για πρώτη ανανέωση της άδειας διαμονής με τις διατάξεις του ν.3386/05.
Οι ημέρες ασφάλισης που μπορούν να αναγνωρίσουν είναι μέρος ή το σύνολο των ημερών ασφάλισης που απαιτούνται ανά κατηγορία (150 ή 200 κατ΄ έτος).

Διαδικασία
Τόσο α) στα πρόσωπα που είχαν υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειας διαμονής και η αίτηση εκκρεμεί στην Περιφέρεια, όσο και β) στα πρόσωπα που είχαν υποβάλει αίτημα με ελλιπή χρόνο ασφάλισης και η αίτησή τους απορρίφθηκε μεν αλλά θα επανεξετασθεί, θα χορηγείται από την Περιφέρεια σχετικό έγγραφο στο οποίο θα αναγράφεται ο υπολειπόμενος αριθμός ημερών ασφάλισης που πρέπει να εξαγοράσουν καθώς και το χρονικό διάστημα στο οποίο αντιστοιχούν.
Συνοψίζοντας την περιγραφόμενη στην εγκύκλιο 30/07 του ΥΠΕΣΔΑ διαδικασία, τονίζεται ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που δικαιούνται να αναγνωρίσουν χρόνο ασφάλισης ως ανήκοντες α) στο άρθρο 6 και β) στην παρ. 5 του άρθρου 18 του νόμου, προκειμένου να ανανεώσουν την άδεια διαμονής τους, όταν θα προσέρχονται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, θα είναι εφοδιασμένοι με έγγραφο της Περιφέρειας, στο οποίο θα αναγράφονται τόσο οι ημέρες ασφάλισης που πρέπει να αναγνωρίσουν όσο και το χρονικό διάστημα στο οποίο αντιστοιχούν.
Αντίθετα, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ζητούν να αποκτήσουν για πρώτη φορά άδεια διαμονής βάσει της παρ. 4 του άρθρου 18 του νόμου, δεν θα είναι εφοδιασμένοι με το ως άνω έγγραφο της Περιφέρειας.
Στα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής υπενθυμίζεται ότι αρκούν 150 ημέρες ασφάλισης (από εργασία ή εξαγορά) οποτεδήποτε και αν είχαν γίνει αυτές. Ο έλεγχος για τον αριθμό των ημερών ασφάλισης που πρέπει να αναγνωρίσουν μέχρι τις 150 ημέρες γίνεται από τα Υποκ/ματά μας.
Όμως, όπως αναλυτικά αναπτύχθηκε ανωτέρω, σε περίπτωση μη χορήγησης άδειας διαμονής, τα αιτήματα για επιστροφή των καταβληθεισών εισφορών θα απορρίπτονται.

ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Αρμόδιο για τις ανωτέρω αναγνωρίσεις είναι το Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η κατοικία του αιτούντος.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η αναγνώριση γίνεται με το ποσοστό ασφάλισης εργοδότη και ασφαλισμένου για τους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας σε είδος, δηλ. με 26,45%.
Οι εισφορές υπολογίζονται στο τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης, στην οποία εμπίπτει το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Από τον νόμο ορίζεται ότι η καταβολή γίνεται εφ΄ άπαξ και χωρίς προσαυξήσεις.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αναγνωριστικές αποφάσεις θα πρέπει να αρχειοθετούνται μαζί με το αντίγραφο του Γραμματίου Εισπράξεως (το φύλλο που προορίζεται για το Τμήμα Εσόδων) σε ιδιαίτερο κλασέρ ώστε να ευρίσκονται συγκεντρωμένες για την περαιτέρω επεξεργασία, που θα αφορά την απεικόνιση του αναγνωριζόμενου χρόνου του ασφαλισμένου.
Επειδή οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να εργασθούν νόμιμα μόνον εφ΄ όσον διαθέτουν άδεια διαμονής για εργασία (την οποία εκδίδει η Περιφέρεια μετά την συμπλήρωση όλων των δικαιολογητικών), γίνεται κατανοητό ότι θα πρέπει η έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης να επιταχυνθεί μέσα, βέβαια, στα πλαίσια δυνατότητας του κάθε Υποκαταστήματος.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Επειδή, δυστυχώς, έχουν εμφανισθεί φαινόμενα προσκόμισης πλαστών αναγνωριστικών αποφάσεων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και προκειμένου οι Περιφέρειες να ενημερώνονται για τις αποφάσεις που εκδίδουμε, θα πρέπει, στο τέλος κάθε μήνα, να αποστέλλεται στην οικεία Περιφέρεια κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα, τον αριθμό της απόφασης και τις αναγνωριζόμενες ημέρες.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ»

1. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 3536/07, όπου, κατά τις διατάξεις του ν.3386/05, απαιτείται ορισμένος χρόνος ασφάλισης σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης για την ανανέωση της άδειας διαμονής, αποδεικνύεται αποκλειστικά με βεβαίωση του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία προκύπτουν οι ημέρες εργασίας και η διάρκεια της ασφάλισης.
Τα στοιχεία αυτά, δηλ. οι ημέρες εργασίας και η χρονική περίοδος στην οποία έχουν πραγματοποιηθεί, περιέχονται στον Λογαριασμό Ασφαλισμένου.
2. Επομένως, στους υπηκόους τρίτων χωρών που υπάγονται στα Υποκ/ματά μας που έχουν ενταχθεί στην λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, θα χορηγείται ο Λογαριασμός Ασφαλισμένου, στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά κατά μήνα οι ημέρες ασφάλισης καθώς και άλλα πρόσθετα στοιχεία (ο κωδικός πακέτου κάλυψης που προσδιορίζει το ποσοστό εισφορών, οι αποδοχές κατά μήνα, οι εισφορές και ο αριθμός μητρώου εργοδότη ΑΜΕ).
Στο κάτω μέρος του εντύπου αναγράφονται συνολικά οι ημέρες ασφάλισης κατ΄ έτος. Η τυχόν διάκριση σε «οριστικοποιημένες» και «μη οριστικοποιημένες» ημέρες αφορά αποκλειστικά την εντός του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που έχει υποβάλει ο εργοδότης και, συνεπώς, οι ημέρες ασφάλισης του αιτούντος (για τις οποίες πληροφορούμε τους Δήμους) είναι το σύνολο των οριστικοποιημένων και μη οριστικοποιημένων ημερών.
Το ανωτέρω έγγραφο θα συμπληρώνεται στο τέλος με τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει ο αιτών κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας διαμονής του (το οποίο θα προκύπτει από την απόφαση περί χορήγησης άδειας διαμονής) ως εξής : π.χ. από 1/5/2004 – 1/5/2006 έχει πραγματοποιήσει 275 ημέρες ασφάλισης.
Ο Λογαριασμός Ασφαλισμένου θα χορηγείται από το Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του υπαλλήλου και του Προϊσταμένου του Τμήματος.
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπάγονται σε Υποκ/ματα που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στο Ο.Π.Σ, θα προσκομίζουν όλα τα ασφαλιστικά τους στοιχεία (Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, ΔΑΤΕ, Βεβαίωση εργοδότη κ.λ.π.) και βάσει αυτών θα εκδίδεται χειρόγραφη βεβαίωση από τα Τμήματα Μητρώου.
3. Τονίζεται ότι ο Λογαριασμός Ασφαλισμένου περιέχει τις ανωτέρω ασφαλιστικές πληροφορίες έως το χρονικό σημείο, μέχρι το οποίο έχει καταστεί δυνατή η επεξεργασία μέσω του ΟΠΣ των υποβληθεισών από τον εργοδότη ΑΠΔ και, επομένως, για περαιτέρω χρονική περίοδο ουδέν άλλο στοιχείο μπορεί να χορηγηθεί.
4. Όπως προαναφέρθηκε, η Περιφέρεια θα χορηγεί στους διεπόμενους από τις διατάξεις του άρθρ. 6 και του άρθρου 18 παρ. 5 του νόμου έγγραφο, στο οποίο θα προσδιορίζονται οι ημέρες ασφάλισης που πρέπει να αναγνωρισθούν (ως υπολειπόμενες των απαιτούμενων) καθώς και το χρονικό διάστημα, στο οποίο αυτές πρέπει να ανάγονται.
Επειδή, όπως μας πληροφόρησε το ΥΠΕΣΔΑ, στο έγγραφο της Περιφέρειας ως χρονικό διάστημα θα αναφέρεται κατά περίπτωση ή το έτος (π.χ. 56 ημέρες για το 2005 και 83 για το 2006) ή το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας διαμονής (π.χ. 50 ημέρες για το διάστημα από 2/5/05 – 2/5/07) χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό σε μήνες, ο προσδιορισμός των αναγνωριζόμενων ημερών κατά μήνα μέσα στο έτος (ο οποίος είναι απαραίτητος για το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.), θα γίνεται από το εκδίδον την αναγνωριστική απόφαση όργανο.
5. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 19 του νόμου αναφέρεται ότι «Στην ως άνω βεβαίωση γίνεται ρητή μνεία για την ύπαρξη εκκρεμών ή μη ασφαλιστικών υποχρεώσεων του αλλοδαπού».
Επειδή, ως προς την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ασφαλιστικές υποχρεώσεις (με την έννοια της υποχρέωσης καταβολής εισφορών) υφίστανται μόνο για τους εργοδότες και όχι για τους ασφαλισμένους, το εδάφιο αυτό δεν ευρίσκει πεδίο εφαρμογής στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και κατά συνέπεια, οι Ατομικοί Λογαριασμοί (οι οποίοι αποτελούν βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης) δεν θα περιέχουν τέτοια πληροφορία.
Όσον αφορά δε τους παρέχοντες εξαρτημένη εργασία σε περισσότερους του ενός μη σταθερούς εργοδότες ( α) οικοδόμοι β) αποκλειστικές νοσοκόμες και γ) εργαζόμενοι κατ΄ οίκον του εργοδότη), οι οποίοι καταβάλλουν οι ίδιοι τις εισφορές τους, ομοίως, στις περιπτώσεις αυτές θα περιέχονται στον Λογαριασμό Ασφαλισμένου που τους χορηγείται, όλες οι ημέρες για τις οποίες έχουν καταβάλει εισφορές χωρίς άλλη πληροφορία για εκκρεμότητες.

 ΝΟΜΟΣ 3536/2007


¶ρθρο 6
Θέματα εξαρτημένης εργασίας


1. Στην περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3386/2005 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

"Ειδικά για την περίπτωση απασχόλησης ατόμων σε γεωργικές εργασίες, οικοδόμων, αποκλειστικών νοσοκόμων και προσωπικού εργαζομένου κατ' οίκον, με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε περισσότερους του ενός μη σταθερούς εργοδότες, δεν απαιτείται προσκόμιση σύμβασης εργασίας."

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3386/2005 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

"Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει μικρότερο αριθμό ημερομισθίων, μπορεί να προβεί στην εξαγορά αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού 20% του απαιτούμενου βάσει της ανωτέρω απόφασης αριθμού. Σε περίπτωση ανανέωσης διετούς άδειας διαμονής, η προϋπόθεση αυτή πρέπει να συντρέχει αθροιστικά για το σύνολο της διετίας."

3. Η παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Ο κάτοχος άδειας διαμονής για εργασία μπορεί να εργασθεί σε άλλο νομό της ίδιας ή διαφορετικής Περιφέρειας μετά την πάροδο ενός έτους από τη χορήγηση της αρχικής άδειας διαμονής."

4. Στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3386/2005 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

"Δεν επιτρέπεται η ανανέωση της άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία σε άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, πριν από την παρέλευση τριετίας από την έναρξη ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής."


¶ρθρο 18
Μεταβατικές διατάξεις


4.α. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της αρμόδιας Περιφέρειας χορηγείται άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που διέμεναν μέχρι 31.12.2004 και διαμένουν έκτοτε στην Ελλάδα και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
Η απόδειξη της διαμονής τους στη Χώρα γίνεται από:

αα) Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση εγγραφής τέκνου σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον το τέκνο ενεγράφη πριν από την 31.12.2004 και συνεχίζει να φοιτά μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ββ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου στην Ελλάδα, μέχρι 31.12.2004, εφόσον ο ένας των συζύγων διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα ή
γγ) Ληξιαρχική πράξη γάμου που τελέστηκε στην Ελλάδα, μέχρι 31.12.2004, εφόσον ο ένας εκ των συζύγων είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα ή
δδ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που απορρίπτει αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, με εξαίρεση τις απορριπτικές αποφάσεις για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, εφόσον η σχετική αίτηση υποβλήθηκε μέχρι 31.12.2004 ή
εε) Απορριπτική απόφαση για τη χορήγηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), εφόσον η σχετική αίτηση υποβλήθηκε μέχρι 31.12.2004 ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), το οποίο έληξε μέχρι την ίδια ημερομηνία και δεν ανανεώθηκε.

Η ανωτέρω άδεια διαμονής επέχει και θέση άδειας εργασίας και έχει ετήσια ισχύ. Για τη χορήγηση της απαιτείται, εκτός των δικαιολογητικών που θα ορισθούν με την απόφαση της περίπτωσης γ' και βεβαίωση εξαγοράς τυχόν υπολειπόμενων εισφορών για ασφάλιση 150 ημερών από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται στους οικείους Δήμους μέχρι 30.9.2007, οι οποίοι υποχρεούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης, να διαβιβάσουν τους σχετικούς φακέλους στην αρμόδια Περιφέρεια.
β. Στις ρυθμίσεις της ανωτέρω παραγράφου υπάγονται, αυτοτελώς, οι σύζυγοι των ανωτέρω υπηκόων, καθώς και τα ανήλικα τέκνα αυτών, με μόνη προϋπόθεση ότι συμβιώνουν με τους γονείς τους ή τους συζύγους κατά περίπτωση.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται τα απαιτούμενα για τη χορήγηση της άδειας διαμονής δικαιολογητικά.
δ. Εγγραφή στους καταλόγους ανεπιθύμητων, αποκλειστικώς για λόγους παράνομης εισόδου, εξόδου, εργασίας και διαμονής στη Χώρα, καθώς και συναφείς εκκρεμείς απελάσεις δεν αποτελούν λόγο που παρακωλύει τη χορήγηση της άδειας διαμονής.
Υφιστάμενες για την ανωτέρω αιτία εγγραφές στον κατάλογο ανεπιθύμητων θεωρούνται ότι έχουν αυτοδικαίως αρθεί.
ε. Ανανέωση των ανωτέρω αδειών διαμονής γίνεται για έναν από τους λόγους του ν.3386/2005, χωρίς να απαιτείται ειδική θεώρηση εισόδου.

5. Όσοι υπήκοοι τρίτων χωρών υπέβαλαν ή υποβάλλουν αίτημα για πρώτη ανανέωση της άδειας διαμονής τους μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3386/2005 και δεν έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό ημερών ασφάλισης ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης, που καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν.3386/2005 μπορούν να προβούν στην εξαγορά μέρους ή του συνόλου των ημερών ασφάλισης που απαιτούνται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή αντιστοιχούν στο οικείο χρονικό διάστημα εφάπαξ και χωρίς προσαυξήσεις για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων. Εάν η σχετική αίτηση εκκρεμεί στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, η σχετική βεβαίωση εξαγοράς υποβάλλεται στον οικείο Δήμο μέχρι 30.9.2007. Μέχρι την ίδια
ημερομηνία υποβάλλεται η ανωτέρω βεβαίωση για επανεξέταση, εφόσον η σχετική αίτηση ανανέωσης της άδειας διαμονής έχει απορριφθεί.


¶ρθρο 19
Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης


Η εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του αλλοδαπού, όπου κατά τις
διατάξεις του ν. 3386/2005 απαιτείται ορισμένος χρόνος ασφάλισης σε οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης για την ανανέωση της άδειας διαμονής, αποδεικνύεται αποκλειστικά με βεβαίωση του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία προκύπτουν οι ημέρες εργασίας και η διάρκεια της ασφάλισης, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη που ενδεχομένως απασχολεί τον αλλοδαπό. Στην ως άνω βεβαίωση γίνεται ρητή μνεία για την ύπαρξη εκκρεμών ή μη ασφαλιστικών υποχρεώσεων του αλλοδαπού.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm