28 | 05 | 2020

ΙΚΑ 10/05/2007

Γ.Ε.:Τ01/668/1/10-5-2007


Θέμα: α) Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού του. β) Χορήγηση βεβαιώσεων καταβολής εισφορών Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) για το έτος 2006.

 

Σχετικά: Η 6/2000 εγκύκλιος και το Γ.Ε. Τ01/668/1/3.4.06 της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


α) Όπως γνωρίζετε, μετά την συγχώνευση του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ στον κλάδο σύνταξης ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (άρθρο 26 του ν. 2676/99) από 1/5/99, οι ασφαλισμένοι του τ. Ταμείου, καθίστανται ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και η ασφαλιστική τους σχέση διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, με συνέπεια να εξακολουθούν να ισχύουν οι ίδιες διατάξεις για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση και το Δ.Σ του ΙΚΑ να είναι το αρμόδιο όργανο για την εξέταση του τρόπου αναπροσαρμογής των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του (τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ) ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, δηλ. των Εκπροσώπων Σωματείων και Ενώσεων καθώς και των Υπαλλήλων Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων (σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.1393/83).
Μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.3029/2002 καταργήθηκε ο κλάδος σύνταξης του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ από 1/6/03 και συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών
(Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και διέπεται από το σύνολο των διατάξεων του καταργούμενου ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, υπεισερχόμενο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού.
Με την αρ.Φ221/12403/579/6.6.03 (ΦΕΚ772/17.6.03 τ.Β) Υπουργική απόφαση προβλέπεται η είσπραξη εσόδων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σχ. εγκ. 43/2003).
Με το παρόν έγγραφο μας, σας κοινοποιούμε την αρ. 56/06 συνημμένη απόφαση Δ.Σ του ΕΤΕΑΜ (ΦΕΚ 1869/27.12.06), με την οποία αποφασίστηκε αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του (τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ) ΙΚΑ-ΤΕΑΜ νυν ΕΤΕΑΜ, δηλ. των Εκπροσώπων Σωματείων και Ενώσεων καθώς και των Υπαλλήλων (Εργατουπαλληλικών Οργανώσεων) για το έτος 2007, κατά το ποσοστό αύξησης που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις του ΙΚΑ και από την ίδια ημερομηνία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.1976/91.
Επίσης με την αριθμ.Υ.Α.Φ11321/7479/421/4.4.07(ΦΕΚ 615/τ.Β/25.4.07) Υπουργική Απόφαση, αυξήθηκαν οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια που χορηγεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ΕΤΕΑΜ, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ και τα ειδικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 9 του Ν. 1976/91 σε ποσοστό 4% από 1/1/07.
Ως εκ τούτου η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, διαμορφώνεται στον κατωτέρω πίνακα για το έτος 2007, ως εξής:

 

Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

 

Ασφαλιστική κλάση Ασφαλιστέος μισθόςΕισφορές εργοδότηΕισφορές Ασφ/νου Σύνολο Ασφ/κών Εισφ.
Α994,7129,8429,8459,68
Βα842,1725,2625,2650,52
Β747,1122,4122,4144,82
Γ572,2717,1717,1734,34
Δ541,0016,2316,2332,46

   
Οι αυξημένες κατά κλάση ασφαλιστικές εισφορές θα ισχύσουν από 1/1/2007.
Οι διαφορές των ασφαλιστικών εισφορών, που προκύπτουν από την αύξηση του ασφαλιστέου μισθού κατά κλάση, για τους Υπαλλήλους Εργατουπαλληλικών Οργανώσεων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ από 1/1/07, καταχωρούνται σε χωριστή στήλη της Α.Π.Δ χωρίς να συμπληρώνονται τα πεδία 27, 28, 29, 37 και 38.
Στα πεδία 33, 34 και 35 αναγράφεται η μισθολογική περίοδος κατά την οποία υπολογίσθηκαν οι διαφορές των εισφορών και η χρονική περίοδος (από....., έως......) που αυτές αφορούν, ενώ στο πεδίο 36 αναγράφεται ο τύπος αποδοχών «09» Αναδρομικές αποδοχές.
Στο πεδίο 39 (Αποδοχές) καταχωρούνται οι διαφορές επί του ασφαλιστέου μισθού.
Ομοίως τα πεδία 40, 41, 42, 46 συμπληρώνονται με τις διαφορές των ασφαλιστικών εισφορών.
Οι εν λόγω διαφορές θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, αν καταχωρηθούν το αργότερο, στην Α.Π.Δ που περιλαμβάνει τη μισθολογική περίοδο του Ιουνίου 2007.
Προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους υπόχρεους εργοδότες για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, σας γνωρίζουμε ότι οι διαφορές ασφαλιστικών εισφορών που προκύπτουν από την αύξηση του ασφαλιστέου μισθού κατά κλάση, των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαίου 2007, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εάν καταβληθούν μέχρι 31/7/2007. Εφόσον καταβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή, θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά (εγκ.14/04).
Οι εισφορές των ήδη ασφαλισμένων καθώς και όσων υπέβαλλαν αίτηση ασφάλισης από 1/1/06 έως 31/12/06 θα καταβάλλονται:

1) για το χρόνο υπηρεσίας τους μέχρι 31/12/06 σύμφωνα με το Τ01/668/1/3.4.06 Γ. Ε της Δ/σης ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
2) για το χρόνο υπηρεσίας τους από 1.1.2007 και μετά, σύμφωνα με την αρ.56 /06 απόφαση Δ.Σ του ΕΤΕΑΜ και τον ως άνω πίνακα.

β) Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι οι υπηρεσίες μας είναι αρμόδιες, για την χορήγηση βεβαιώσεων καταβολής εισφορών στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ νυν ΕΤΕΑΜ, στην κατηγορία ασφαλισμένων του τ.ΤΕΑΕΥΕΕΟ (εκπρόσωποι), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.
Η χορήγηση των ανωτέρω βεβαιώσεων θα γίνεται μετά από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων, με την οποία θα συνυποβάλλεται
απαραίτητα βεβαίωση από τον εργοδότη, ότι το σύνολο των εισφορών (6%) κατεβλήθη από τον ασφαλισμένο ή από τον ασφαλισμένο και τον εργοδότη στο μέρος που τους αναλογεί (3% ασφαλισμένος και 3% εργοδότης ).
Στις εν λόγω βεβαιώσεις θα αναγράφονται οι καταβληθείσες εισφορές στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ νυν ΕΤΕΑΜ της χρονικής περιόδου 1/1/2006 - 31/12/2006 (όπως το σχετικό υπόδειγμα βεβαίωσης).
Συν/να:

α) Η αρ. 56/06 (ΦΕΚ 1869/27.12.06) απόφαση Δ.Σ Ε.Τ.Ε.Α.Μ
β) Υπόδειγμα βεβαίωσης.
γ) Πίνακας καταβολής μηνιαίων αποδοχών υπαλλήλων Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων, για κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση (άρθρο 12 του καταστ.).

 


 

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ                                                                                         Αθήνα……………….
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
Τηλ: …………………………….


Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η


Βεβαιώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας ο ασφ/νος (η)………………………………………………………..………………...…………………………………………………………………………….
ΑΜ:…………………………………………………………………………………….κατέβαλε εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) τη χρονική περίοδο……………………………………………….το ποσό των ευρώ …………………………………………………………………
 

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται για φορολογική χρήση.


Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’

Μηνιαίες αποδοχές υπαλλήλων για κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση

(άρθρο 12 του Καταστατικού του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Δ

Γ

Β

Βα

Α

11/9/92-31/12/92

81.720

86.445

112.860

127.215

178.080

1/1/93-31/12/93

89.892

95.090

124.146

139.937

195.888

1/1/94-31/12/94

98.881

104.599

136.560

153.931

215.476

1/1/95-31/12/95

108.770

115.059

150.216

169.325

237.024

1/1/96-31/12/96

119.647

126.565

165.238

186.257

260.726

1/1/97-31/12/97

131.612

139.221

181.762

204.883

286.799

1/1/98-31/12/98

144.773

153.143

199.938

225.371

315.478

1/1/99-31/12/99

159.250

168.457

219.932

247.908

347.026

1/1/00-31/12/00

175.175

185.303

241.925

272.699

381.729

1/1/01-31/12/01

192.692

203.833

266.117

299.969

419.902

ΕΥΡΩ

1/1/02-31/12/02

622,04

658,01

859,07

968,35

1355,52

1/1/03-31/12/03

1/1/04-31/12/04

1/1/05-31/12/05

1/1/06-31/12/06

1/1/07-31/12/07

684,24

752,66

827,93

910,72

1001,79

723,81

796,19

875,81

963,39

1059,73

944,98

1039,48

1143,43

1257,77

1383,55

1065,18

1171,70

1288,87

1417,76

1559,54

1491,07

1640,18

1804,20

1984,62

2183,08

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm