Εκτύπωση

ΙΚΑ 02/05/2007

Γ.Ε.: Α11/3/12/2-5-2007

Εγκύκλιος63


Θέμα: Μείωση ασφ/κών εισφορών Παλινοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση.

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του Ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272/τ.Α΄/21-12-06) σύμφωνα με την οποία η ισχύς της διάταξης του εδαφίου α΄ της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.2556/97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 6 του Ν.2790/2000 επεκτείνεται μέχρι 31/12/2008.
Ως εκ τούτου μειώνονται κατά 50% οι κατ΄ ελάχιστα απαιτούμενες ημέρες εργασίας για την ανέγερση πρώτης κατοικίας των παλινοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, συνολικής επιφανείας χώρων κύριας χρήσης μέχρι 120 τ.μ. λόγω προσωπικής απασχόλησής τους, εφ΄ όσον εκδοθεί οικοδομική άδεια μέχρι 31/12/2008.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο της Διοίκησης 43/2000.

 


 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3518/2006
ΦΕΚ 272/τ.Α΄/21-12-06
ΑΡΘΡΟ 74


2. Η ισχύς της διάταξης του εδαφίου α΄ της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.2556/97, όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 6 του άρθρου 3 του Ν.2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄), επεκτείνεται μέχρι 31/12/2008.

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ του 2007
Εμφανίσεις: 2535