21 | 07 | 2019

ΙΚΑ 02/05/2007

Γ.Ε.: Α11/3/12/2-5-2007


Θέμα: Ασφαλιστική ικανότητα συντ/χων λόγω θανάτου.

 

Σχετ: α) Τα Α11/3/16/7-6-05 και Α11/45/10-3-06 Γενικά Έγγραφά μας.
β) Το 095/32/17-4-07 έγγραφο του Ο.Π.Σ.


Σε συνέχεια των (α) σχετικών Γενικών Εγγράφων μας, σας ενημερώνουμε ότι, η ασφαλιστική ικανότητα στους δικαιούχους σύνταξης θανάτου, λόγω των περιπτώσεων αλλαγής της οικογενειακής κατάστασής τους ή της απόκτησης πρωτότυπου δικαιώματος ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο, θα χορηγείται σε ετήσια βάση.
Στις περιπτώσεις, συζύγων συν/χων λόγω θανάτου που υπερβαίνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους, η ασφαλιστική ικανότητα θα χορηγείται μέχρι τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης.

Σχετικά άρθρα