17 | 02 | 2020

ΙΚΑ 30/04/2007

Γ.Ε.: Τ01/671/2/30-4-2007
Εγκύκλιος 
61


Θέμα: Προσαύξηση της συνολικής μηνιαίας εισφοράς Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ.ΤΕΑΠΑΕ) κατά 1,8% για τους απασχολούμενους στην OLYMPIC CATERING.

 

Σχ.Εγκ.: 43/04, 77/11.6.04, 8/18.1.05 της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις, του άρθρου 58 παρ. 8 του Ν. 3518/06 (ΦΕΚ 272/21.12.06 τ.Α), για τους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ.Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε) που απασχολούνται στην OLYMPIC CATERING και σας γνωρίζουμε τα εξής:.

Με τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις ( Π.Δ 34/04 ΦΕΚ 29/6.2.04 τ.Α) σχετικά με την συγχώνευση του τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε (από 1/4/04) στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ), και δόθηκαν οδηγίες για τα ποσοστά ασφαλίστρων (τ.ΤΕΑΠΑΕ νυν ΕΤΕΑΜ) όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την προσαύξηση της συνολικής μηνιαίας εισφοράς Ε.Τ.Ε.Α.Μ σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.18 του άρθρου 22 του ν. 3232/04 που ορίζει ότι:

« Η καθοριζόμενη από τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.997/79 (ΦΕΚ 287 τ.Α) μηνιαία συνολική εισφορά του Ε.Τ.Ε.Α.Μ προσαυξάνεται για τις παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων ως εξής:

α) Ιπτάμενοι συνοδοί - φροντιστές ασφαλισμένοι Ολυμπιακής Αεροπορίας και Αεροπλοϊας κατά 4%.
β) Λοιπό ιπτάμενο προσωπικό και διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό εδάφους 1,8%.»

Οι προσαυξήσεις, έτσι όπως ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις, δεν ίσχυσαν για το προσωπικό της «OLYMPIC CATERING», με αποτέλεσμα οι απασχολούμενοι σε αυτή να έχουν διαφορετική κάλυψη και διαφοροποίηση ως προς τα ποσοστά ασφάλισης, σε συσχέτιση με τους λοιπούς ασφαλισμένους του τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε μετά την ημερομηνία συγχώνευσης του στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ (σχ. εγκ. της Δ/σης 8/05).
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αντιμετωπίζεται στο εξής η ως άνω διαφοροποίηση ασφαλίστρου στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ, των απασχολουμένων στην OLYMPIC CATERING και ορίζεται ότι:

« Η περίπτωση β΄ της παρ. 18 του άρθρου 22 του Ν. 3232/04 ( ΦΕΚ 48 τ.Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Λοιπό ιπτάμενο προσωπικό και διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό εδάφους των αεροπορικών επιχειρήσεων, καθώς και της OLYMPIC CATERING κατά 1,8%, εκτός αυτού που υπάγεται στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»

Επομένως τα ποσοστά ασφαλίστρων της προαναφερθείσας κατηγορίας ασφαλισμένων διαμορφώνονται ως κατωτέρω:

Σύνολο ασφαλίστρου ΕΤΕΑΜ 7,8%
(3,9% ασφ/νου και 3,9% εργοδότη )
Για τους υπαγόμενους στον Κ.Β.Α.Ε
Σύνολο ασφαλίστρου ΕΤΕΑΜ 8%
(4,25% ασφ/νου και 3,75% εργοδότη).

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε , το αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ελεγκτική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η ως άνω επιχείρηση, να προβεί στην ασφαλιστική τακτοποίηση των απασχολουμένων σε αυτή, για την καταβολή των ως άνω ασφαλιστικών εισφορών από την ημερομηνία δημοσίευσης των διατάξεων του άρθρου 58 παρ. 8 του ν. 3518/06 (21.12.06).
Προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στην OLYMPIC CATERING για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών της υποχρεώσεων, σας γνωρίζουμε ότι οι διαφορές εισφορών που θα προκύψουν από τα νέα ποσοστά ασφαλίστρων, επί των ήδη καταβληθεισών εισφορών, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εάν καταβληθούν έως 31/7/07.
Εφόσον καταβληθούν μετά την ως άνω ημερομηνία θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά.
΄


 

¶ρθρο 58 παρ.8 του Ν. 3518/06 (ΦΕΚ 272/21.12.06 τ. Α)


8) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 18 του άρθρου 22 του ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
« β) Λοιπό ιπτάμενο προσωπικό και διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό εδάφους των αεροπορικών επιχειρήσεων, καθώς και της Olympic Catering κατά 1,8%, εκτός αυτού που υπάγεται στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ».

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm