02 | 04 | 2020

ΙΚΑ 17/04/2007

Γ.Ε.: Τ01/659/17-4-2007
Εγκύκλιος 48


Θέμα: Μετατροπή χρόνου ασφάλισης του ΤΑΠΘΕ σε χρόνο διανυθέντα στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του μη μόνιμου προσωπικού του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Θεραπευτηρίου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (ΤΑΠΘΕ), που παράλληλα ασφαλίζονταν στο Ταμείο Νομικών ή στο Τ.Σ.Α.Υ.


ΣΧΕΤ. : Η εγκ. 44/01


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5 του ν.3513/06 (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/5-12-06) με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους :
Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2703/99, καταργήθηκε από 1/6/99 το Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Θεραπευτηρίου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Τ.Α.Π.Θ.Ε.) καια) το μόνιμο προσωπικό του ασφαλίστηκε στο Δημόσιο και β) το μη μόνιμο προσωπικό υπήχθη από 1/6/99 για κύρια σύνταξη καθώς και για υγειονομική περίθαλψη στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ενώ για επικουρική ασφάλιση εξακολουθεί να παραμένει στην ασφάλιση των Ταμείων που ήταν ασφαλισμένο μέχρι την 31/5/1999.

Από την παραπάνω ασφάλιση εξαιρέθηκε το προσωπικό, το οποίο, παράλληλα με την ασφάλιση στο καταργούμενο Ταμείο, ασφαλιζόταν και στο Ταμείο Νομικών ή στο ΤΣΑΥ. Στο προσωπικό αυτό, σε περίπτωση μη συνταξιοδότησής του μέχρι την 31/5/99 από το Τ.Α.Π.Θ.Ε., επιστρέφονταν οι εισφορές του ασφαλισμένου που τυχόν καταβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή στο καταργούμενο Ταμείο, εφόσον υπέβαλε σχετική αίτηση στο Δημόσιο εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν.2703/99.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.3513/06, ορίζεται ότι το μη μόνιμο προσωπικό του Νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» που είχε αποχωρήσει από την Υπηρεσία πριν από την 31/5/99 και είχε παράλληλα ασφάλιση στο Ταμείο Νομικών ή στο Τ.Σ.Α.Υ, μπορεί να αναγνωρίσει στο Ι.Κ.Α. τον ασφαλιστικό χρόνο που διήνυσε στο καταργούμενο Ταμείο, με την προϋπόθεση ότι κατά την αποχώρησή του δεν επεστράφησαν οι εισφορές που κατέβαλλε στο Ταμείο αυτό.
Στο με αριθ. πρωτ. Φ80000/2211/121/6-3-07 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων), το οποίο απεστάλη στην Δ/νσή μας μετά από σχετικό ερώτημά μας, διευκρινίσθηκε ότι δεν πρόκειται για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με
καταβολή εισφορών αλλά για μετατροπή του χρόνου ασφάλισης στο ΤΑΠΘΕ σε χρόνο διανυθέντα στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.., οπότε δεν απαιτείται οποιαδήποτε καταβολή εισφορών.
Συνεπώς και για τα ανωτέρω πρόσωπα που επιθυμούν την εν λόγω αναγνώριση, θα εφαρμοσθούν οι οδηγίες, που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 44/01 (Αναγνώριση στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. χρόνου ασφάλισης διανυθέντος στο Ταμείο).

 Ν. 3513/06
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.


ΑΡΘΡΟ 4


5. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.2703/1999 προστίθεται περίπτωση γ΄, ως εξής :

«γ. Το μη μόνιμο προσωπικό του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» που είχε αποχωρήσει από την Υπηρεσία πριν από την 31/5/1999 και είχε παράλληλα ασφάλιση στο Ταμείο Νομικών ή στο ΤΣΑΥ, μπορεί να αναγνωρίσει στο Ι.Κ.Α. τον ασφαλιστικό χρόνο που διήνυσε στο καταργούμενο Ταμείο, με την προϋπόθεση ότι κατά την αποχώρησή του δεν επεστράφησαν οι εισφορές που κατέβαλλε στο Ταμείο αυτό».

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm