Εκτύπωση

ΙΚΑ 26/03/2007

Γ.Ε.: ΣΟ7/ΓΕΝ/26-3-2007
Εγκύκλιος 40


Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν.3385/05 (αναγνώριση χρόνου ασφάλισης) από την σκοπιά των Κοινοτικών Κανονισμών 1408/71 και 574/72 και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας.


Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως είναι γνωστό με το άρθρο 5 του Νόμου 3385/19-8-2005 θεσπίστηκε η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης στους ασφαλισμένους φορέων μισθωτών κύριας και επικουρικής ασφάλισης για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.
Με την εγκύκλιο αρ. 91/05 της Δ/νσης Παροχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες στα Υποκαταστήματα μας για την εφαρμογή αυτής της διάταξης, ο συντονισμός της όμως με τους ΚΚ1408/71 και 574/72 και με τις Διμερείς Συμβάσεις Κ.Α., απαιτούσε συγκεκριμένες απαντήσεις και θέσεις της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, στους παρακάτω συγκεκριμένους προβληματισμούς μας :

α) αν επιτρέπεται ο ασφαλισμένος να αναγνωρίζει χρόνο ασφάλισης με σκοπό να δημιουργήσει αυτοτελές ελληνικό δικαίωμα για σύνταξη
(εφαρμογή του άρθρου 46 παρ.1 εδ. i του Κ.Κ 1408/71), παρά το γεγονός ότι με τον συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης του άλλου κράτους θεμελιώνεται δικαίωμα για τμηματική σύνταξη σύμφωνα με διάταξη του 45 του ίδιου Κανονισμού.
Π.χ. ασφαλισμένη έχει χρόνο ασφάλισης στην Ελλάδα 4460 Η.Α στην Γαλλία 2000 Η.Α και ηλικία 60 ετών.
Έχει δικαίωμα με βάση την ως άνω διάταξη να αναγνωρίσει 40 Η.Α και να λάβει αυτοτελή ελληνική παροχή;
β) αν επιτρέπεται ο ασφαλισμένος να αναγνωρίζει χρόνο ασφάλισης ,με βάση την ως άνω διάταξη ,για να συμπληρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις της νομοθεσίας μας, όταν αυτές δεν συμπληρώνονται ούτε με τον συνυπολογισμό όλων των χρόνων ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Κ 1408/71.
Π..χ ασφαλισμένη έχει χρόνο ασφάλισης στην Ελλάδα 2000 Η.Α και 2470 Η.Α στην Γερμανία . Συνολικά 4470 Η.Α και ηλικία 60 ετών
Επειδή δεν θεμελιώνει δικαίωμα ούτε με το άρθρο 45 του Κ.Κ 1408/71. μπορεί να αναγνωρίσει 30 ημέρες και να θεμελιώσει δικαίωμα για σύνταξη γήρατος και να λάβει τμηματική παροχή;

Οι παραπάνω προβληματισμοί μας αφορούσαν, όπως είναι ευνόητο, και τις συντάξεις αναπηρίας και θανάτου, τόσο ως προς τις γενικές όσο και ως προς τις ειδικές προϋποθέσεις τους.
Σύμφωνα με το απαντητικό έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α, το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας της, επισημάνθηκε ότι αναγνώριση χρόνου με βάση το άρθρο 5 του Νόμου 3385/19-8-20 ,επιτρέπεται μόνο, όταν με βάση τις διατάξεις περί συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος , τόσο στα πλαίσια των Κοινοτικών διατάξεων όσο και στα πλαίσια των Διμερών Συμβάσεων, δεν συμπληρώνονται οι κατ΄ ελάχιστα απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για σύνταξη γήρατος , αναπηρίας και θανάτου.

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ του 2007
Εμφανίσεις: 2908