Open menu
28 | 09 | 2020

ΙΚΑ 07/03/2007

Γ.Ε.: Ε33/111/7-3-2007


Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272 τ. Α΄ 21-12-2006). Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 & 4 του άρθρου 18 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 τ. Α΄ 22-12-2006)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. Διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272 τ. Α΄ 21-12-2006)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. Διατάξεις της παρ. 3 & 4 του άρθρου 18 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 τ. Α΄ 22-12-2006)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α 21-12-2006) και της κατά εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσας υπ’αριθμ.Φ.11321/οικ.1121/56/17-1-2007 (ΦΕΚ 93Β/30-1-2007) απόφασης Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
• ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.3518/06 καταλαμβάνουν όσους επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είχαν αναθέσει το χειρισμό των ασφαλιστικών υποθέσεων τους, καθώς και την εμπρόθεσμη καταβολή των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών σε λογιστές, οι οποίοι εξαπάτησαν εντολείς τους και υπεξαίρεσαν από αυτούς χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν στην πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων αυτών, περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/12/1997 προς το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ή δεν τήρησαν ορθά τα απαιτούμενα βιβλία και στοιχεία, οι οποίοι προκειμένου να τύχουν των ρυθμίσεων της διάταξης αυτής, οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος μέχρι τις 21/6/2007.
2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται μόνο οι επιτηδευματίες που νομίμως έχουν υποβάλει μέχρι 31/12/1998 μήνυση κατά των υπευθύνων για απάτη – υπεξαίρεση και θα πρέπει απαραίτητα η προαναφερθείσα αίτηση να συνοδεύεται από :

α) επικυρωμένο αντίγραφο της υποβληθείσας μέχρι 31/12/1998 μήνυσης κατά των υπευθύνων της απάτης.
β) την τελεσίδικη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει ότι η μη εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των μηνυτών οφείλεται σε αξιόποινη πράξη των μηνυομένων.
γ) και την κατάθεση άλλων απαραίτητων δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση που δεν έχουν αποδοθεί οι εισφορές χρονικής περιόδου απασχόλησης από 1/1/1998 και εφεξής προς το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων στην παρούσα ρύθμιση, εφόσον η καταβολή τους ρυθμιστεί ή εξοφληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51-55 του Ν.2676/99 (εγκ.52/99), όπως βελτιώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 11 του Ν.3232/04 (εγκ.20/04) ή με τις ευνοϊκές διατάξεις του Ν.3518/06 (εγκ. 71/06) ως η προθεσμία για υποβολή αίτησης ορίζεται (2/4/2007).
Το αρμόδιο υποκατάστημα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. μετά την διενέργεια ελέγχου θα χορηγεί Υπηρεσιακό Σημείωμα όπου θα προκύπτει η συνολική οφειλή (κύρια εισφορά) της επιχείρησης για το εν λόγω διάστημα που αφορά την ρύθμιση.
Την οφειλή αυτή ρυθμίζουν οι εργοδότες εντός μηνός από την χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης (Υπηρεσιακό Σημείωμα).
Στη ρύθμιση υπάγονται οι κύριες εισφορές, εργοδότη και εργαζομένου χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι και 31/12/1997, και εξοφλούνται σε 12 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, χωρίς την υποχρέωση προκαταβολής, ενώ τα ποσά των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων διαγράφονται. Επίσης διαγράφονται δικαστικά έξοδα και δικαιώματα εκτέλεσης που αφορούν το χρονικό διάστημα απασχόλησης που ο νόμος ορίζει (έως 31/12/1997).
Τυχόν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από εργοδότες για την εξόφληση της κύριας οφειλής τους δεν αναζητούνται ή δεν συμψηφίζονται, ενώ αντίθετα τα πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που έχουν βεβαιωθεί και καταβληθεί για την αιτία που ο νόμος ορίζει, συμψηφίζονται με τα λοιπά χρέη και υποχρεώσεις των οφειλετών.
Τονίζουμε ότι κατά την είσπραξη των ανωτέρω ποσών (μηνιαίων δόσεων), οι καταλογιστικές πράξεις (Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., κτλ.), θα εξοφλούνται εξ’ ολοκλήρου με τα αναλογούντα οίκοθεν πρόσθετα τέλη κατά την ημερομηνία καταβολής, με βάση τη χρονική σειρά βεβαίωσης (παρ.1 άρθρο 15 του Ν.2972/01).
Τα δε προκύπτοντα ποσά των διαγραφών (των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων) ή συμψηφισμών (των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που έχουν βεβαιωθεί και καταβληθεί για την αιτία που ο νόμος ορίζει), θα υπολογίζονται (αφαιρετικά) στο ρυθμιζόμενο ποσό του εργοδότη, αλλά θα αφαιρούνται από τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης και μόνο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης αυτής.
Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όσοι εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι την 31/12/1997, με άλλες διατάξεις, για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εξοφληθεί ακόμη, υπό τον όρο να πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.
Για τους εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα υπαχθούν στην ρύθμιση αυτή η πρώτη δόση της ρύθμισης θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, του επόμενου μήνα από εκείνο κατά τον οποίο υπήχθησαν στη ρύθμιση, για δε τις υπόλοιπες δόσεις, μέχρι την τελευταία για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντιστοίχων διμήνων που ακολουθούν.
Είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που είναι απαιτητή και επιτρέπεται για δυο δόσεις σε κάθε δωδεκάμηνο.
3. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 2
Για το χρονικό διάστημα που οι εργοδότες τηρούν τους όρους της ρύθμισης (καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/98 και εφεξής καθώς και καταβολή των τρεχουσών εισφορών) θα λαμβάνουν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας χωρίς παρακράτηση για κάθε χρήση.
Στις περιπτώσεις όμως που δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/98 και εφεξής, έχουν όμως ρυθμιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51-55 του Ν.2676/99 όπως ισχύουν σήμερα ή βάσει των διατάξεων του Ν.3518/06, τότε θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους εργοδότες βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας με το προβλεπόμενο, από τη σχετική απόφαση ρύθμισης, ποσοστό παρακράτησης.
4. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Η μη καταβολή πέραν των δυο δόσεων ανά δωδεκάμηνο, ή μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/1998 και εφεξής, συνεπάγεται την απώλεια του παρεχόμενου ευεργετήματος τμηματικής εξόφλησης των οφειλομένων εισφορών χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/12/1997, καθιστώντας άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλομένου ποσού από κύρια εισφορά της ανωτέρω χρονικής περιόδου με τα αναλογούντα σ΄ αυτή κατά την ημερομηνία εξόφλησης πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις.
Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, λαμβάνονται σωρευτικά όλα τα αναγκαστικά μέτρα για την είσπραξη του συνόλου της οφειλής μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων.
5. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
για όσο διάστημα οι υπαγχθέντες στη ρύθμιση τηρούν τους όρους αυτής :

α) αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν.86/1967, όπως ισχύει, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και αναβάλλεται η εκτέλεση ορισμένης ποινής η διακόπτετε η αρξαμένη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.
β) διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί με εξαίρεση τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτου. Είναι δυνατή η επιβολή νέων κατασχέσεων κινητών και ακινήτων, καθώς και εγγραφή υποθήκης για διασφάλιση της οφειλής
γ) οι αναστολές της παραγράφου αυτής παύουν να υφίστανται, εφόσον ο εργοδότης απολέσει το δικαίωμα της ρύθμισης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 & 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 τ.Α’ 22-12-2006)


ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
• Παρ. 2 άρθρου 31 του Ν.2972/01
• Εγκύκλιος : 12/02 (Κεφ. ΣΤ’)
• Παρ. 5 του άρθρου 39 του Ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α’)

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 τ.Α’ 22-12-2006),
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις :
«Αμελείται η λήψη των προβλεπομένων, από τον Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ.356/1974) αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος οφειλετών, εκτός του μέτρου της κατάσχεσης απαιτήσεων εις χείρας τρίτων, εφόσον οι συνολικές βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές τους σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) υπέρ του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων ή Τρίτων δεν υπερβαίνουν τα τριακόσια ευρώ (300,00 €). Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, που έχουν ληφθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος του παρόντος (22-12-2006) σε βάρος οφειλετών, για οφειλές μικρότερες του ανωτέρου ποσού, αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, εφόσον εξοφληθούν τα έξοδα διοικητικής εκτέλεσης».

 

ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

  • ¶ρθρο 31 του Ν.Δ.356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε.(εδάφ. 5)


ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

«Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των εξακοσίων ευρώ (600,00 €), στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ενός τετάρτου (1/4) αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να κατώτερο των εξακοσίων ευρω (600,00 €)».
Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος του παρόντος (22-12-2006) σε βάρος οφειλετών που ανάγονται στην προαναφερθείσα περίπτωση, αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη».

 


 

N. 3518/2006

(ΦΕΚ 272 /21-12-2006 τ.Α΄)


¶ρθρο 32

Ειδικές ρυθμίσεις οφειλόμενων εισφορών


……………………………………………………………………………………………………

2.α) Οι ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., τους Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και προς τους φορείς επικουρικής ασφάλισης περιόδου απασχόλησης μέχρι 31.12.1997 που δεν έχουν καταβληθεί από επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είχαν αναθέσει το χειρισμό ασφαλιστικών υποθέσεών τους, καθώς και την εμπρόθεσμη καταβολή των πάσης φύσης ασφαλιστικών εισφορών σε λογιστές, οι οποίοι εξαπάτησαν τους εντολείς τους και υπεξαίρεσαν από αυτούς χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν στην πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεών τους προς τους ασφαλιστικούς φορείς ή δεν τήρησαν ορθά τα απαιτούμενα βιβλία και στοιχεία, εξοφλούνται σε 12 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, χωρίς υποχρέωση προκαταβολής. Τα ποσά των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης κ.λπ. που αναλογούν στις παραπάνω εισφορές διαγράφονται.
β) Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται μόνο οι επιτηδευματίες που νομίμως έχουν υποβάλλει μέχρι 31.12.1998 μήνυση κατά των υπευθύνων για απάτη, υπεξαίρεση και λοιπές πράξεις που αναφέρονται στην περίπτωση α' του παρόντος και έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά των μηνυομένων και από την οποία προκύπτει ότι η μη εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των μηνυτών οφείλεται σε αξιόποινη πράξη των μηνυομένων.
γ) Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή πρέπει οι ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης από 1.1.1998 να έχουν καταβληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί νόμιμα, να καταβάλλονται κανονικά οι τρέχουσες εισφορές μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και να υποβληθεί σχετική αίτηση μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η αίτηση συ-νοδεύεται υποχρεωτικά από επικυρωμένο αντίγραφο της μήνυσης και την τελεσίδικη απόφαση του οικείου δικαστηρίου που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου αυτής.
δ) Εάν οι επιτηδευματίες που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή έχουν ήδη καταβάλει ποσά για την εξόφληση της κύριας οφειλής, τα καταβληθέντα δεν αναζητούνται και δεν συμψηφίζονται. Ποσά που έχουν καταβάλει για πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, λοιπές επιβαρύνσεις, δικαστικά έξοδα, δικαιώματα εκτέλεσης κ.λπ. που έχουν βεβαιωθεί για την αιτία αυτή συμψηφίζονται με τα λοιπά χρέη και υποχρεώσεις των οφειλετών.
ε) Στη ρύθμιση του παρόντος, υπάγονται και όσοι από τους παραπάνω επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31.12.1997 με άλλες διατάξεις, για το μέρος της οφειλής που δεν έχει ακόμη καταβληθεί.
στ) Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 


Ν. 3522/2006
(ΦΕΚ 276/22-12-2006 τ.Α΄)


Αρθρο 18
Βεβαίωση - Είσπραξη και Επιστροφή Εσόδων

 

………………………………………………………………………………………………
3. H παράγραφος 5 του άρθρου 39 του ν.2 065/1992 (ΦΕΚ 113 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αμελείται η λήψη των προβλεπόμενων, από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ.356/1974) αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος οφειλετών, εκτός του μέτρου της κατάσχεσης απαιτήσεων εις χείρας τρίτων, εφόσον οι συνολικές βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές τους σε δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) υπέρ του Δημοσίου ή νομικών προσώπων ή τρίτων δεν υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ, εκτός των οφειλών από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και οφειλών υπέρ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»
Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, που έχουν επιβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών σε βάρος οφειλετών, για οφειλές μικρότερες του ανωτέρω ποσού, αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, εφόσον εξοφληθούν τα έξοδα διοικητικής εκτέλεσης.
4. Στο τέλος του άρθρου 31 του ν. δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:
«Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των εξακοσίων (600) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ενός τετάρτου (1/4) αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ.»
Κατασχέσεις, που έχουν επιβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών σε βάρος οφειλετών που υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση, αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm