Open menu
05 | 07 | 2020

ΙΚΑ 09/02/2007

Γ.Ε.: Τ01/662/1/9-2-2007

Θέμα: α) Κατάταξη των φυσικών προσώπων Κρεοπωλών στην 22η ασφαλιστική κλάση για το έτος 2007. β) Χορήγηση βεβαιώσεων καταβολής εισφορών ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) στους κρεοπώλες για το έτος 2006.


ΣΧΕΤ. :Οι αριθμ. 35/1993 και 43/2003 εγκύκλιοι Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


1. Όπως γνωρίζετε από τις οδηγίες της εγκ. 35/93, που αναφέρονται στη συγχώνευση του τ. ΕΤΑΚΕΚ στον Τομέα ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ο υπολογισμός των εισφορών υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ των φυσικών προσώπων – κρεοπωλών γινόταν μετά από προηγούμενη κατάταξή τους σε ασφαλιστική κλάση με απόφαση Δ.Σ. του Ιδρύματος.
2. Με το παρόν έγγραφό μας, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 6 του Ν.3029/2002 για τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) με έναρξη λειτουργίας του από 1/6/2003 καθώς και της Φ221/12403/579/6-6-03 (ΦΕΚ 772/17-6-2003 τ.β΄) Υπουργικής Απόφασης, με την οποία προβλέπεται η είσπραξη εσόδων του ΕΤΕΑΜ από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σχετ. εγκ. 43/2003), σας κοινοποιούμε την αριθμ. 55/2006 Απόφαση (ΦΕΚ 1862/27-12-06 τ. β΄), με την οποία το ΕΤΕΑΜ στην 45/18-12-2006 συνεδρίασή του κατέταξε τους κρεοπώλες των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης και Αλεξανδρούπολης στην 22η ασφαλιστική κλάση μετά από σχετική πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας καταστηματαρχών κρεοπωλών (ΠΟΚΚ), ως βάση υπολογισμού και καταβολής των εισφορών τους στο ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) για το έτος 2007. Υπενθυμίζουμε ότι, ο υπολογισμός των σχετικών εισφορών προσδιορίζεται κάθε φορά από τη σχέση: Τ.Η. της ασφαλιστικής κλάσης Χ 25 ημέρες Χ 6% (ποσοστό εισφοράς). Επίσης οι υπηρεσίες μας είναι αρμόδιες για τη χορήγηση στους κρεοπώλες βεβαιώσεων καταβολής εισφορών ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων. Εξυπακούεται ότι, ο αρμόδιος υπάλληλος των Εσόδων, που τηρεί και παρακολουθεί το λογαριασμό των κρεοπωλών, θα εκδώσει βεβαιώσεις που θα περιέχουν τις καταβληθείσες εισφορές στο ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) της περιόδου από 1/1/2006 – 31/12/2006 (όπως το σχετικό υπόδειγμα).
3. Τέλος, παρακαλείται η ΠΟ.Κ.Κ να συμβάλλει με τον πιο πρόσφορο, γι΄ αυτό τρόπο στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών της, τόσο για την κατάταξη τους στην 22η ασφαλιστική κλάση για όλο το έτος 2007, όσο και για την προσέλευσή τους στα κατά τόπους Υποκαταστήματά μας για τη χορήγηση των παραπάνω βεβαιώσεων.

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ……………………
………………………………………………
………………………………………………
Τηλ.…………………………………………
Αθήνα ……………………..
 

 


Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η


Βεβαιώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας, ο ασφαλισμένος (η)……………………………………………………..
……………………………………………………….Α.Μ…………………………….
κατέβαλε για ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) τη χρονική περίοδο …………………………………………………………………………………………..
το ποσό των . ……………………………………….(EURO……………………)
Η βεβαίωση αυτή χορηγείται για φορολογική χρήση.

 

Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

 

 


ΦΕΚ 1869/27-12-2006 τ.Β΄.
Αριθμ. Αποφ. 55


«Κατάταξη των φυσικών προσώπων Κρεοπωλών σε ασφαλιστική κλάση για το έτος 2007


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΤΕΑΜ
(Συνεδρίαση 45)


Έχοντας υπόψη:........

κ.λ.π.

αποφασίζει ομόφωνα:

(Με τη σύμφωνη γνώμη της Κυβερνητικής Επιτρόπου)


1. Την κατάταξη των φυσικών προσώπων κρεοπωλών των πόλεων: Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης και Αλεξανδρούπολης στην 22η ασφαλιστική κλάση, ως βάση υπολογισμού και καταβολής των εισφορών τους, στο ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) για το έτος 2007.
2. Τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύρωση των Πρακτικών
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».


Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2006


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΤΕΑΜ

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm