Open menu
19 | 09 | 2020

ΙΚΑ 09/02/2007

Τ01/550/9-2-2007
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23

Θέμα: Νέος τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης των απασχολούμενων στο θέαμα και ακρόαμα. Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1α και 1β του άρθρου 31 του ν. 3518/06


ΣΧΕΤ. : Οι εγκύκλιοι 130/81 και 133/82


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1α και 1β του άρθρου 31 του ν.3518/06 (ΦΕΚ 272/21-12-06 τ.Α΄) με θέμα «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.


ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1210/81

 

Όπως σας είναι γνωστό, με τον ν.1210/81 συγχωνεύθηκε από 1/10/81 στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. το τ. Τ.Σ.Η.Σ. και Τ.Θ. (Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων και Τεχνικών Θεάτρου) και από τα πρόσωπα που ασφαλίζονταν στο Ταμείο υπήχθησαν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για όλους τους κλάδους αυτού, καθώς και για τους κλάδους ανεργίας, στράτευσης και ΔΛΟΕΜ του ΟΑΕΔ, Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας, όσοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία.
Με τον ανωτέρω νόμο ρυθμίσθηκε, μεταξύ άλλων θεμάτων, ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης όσων αμείβονται με εφ΄ άπαξ ποσά.
Συγκεκριμένα, με την παρ. 3 του άρθρου 4 αυτού ορίσθηκε ότι :

α) Οι ημέρες ασφάλισης των προσώπων που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και αμείβονται με εφ΄ άπαξ ποσά ευρίσκονται με την διαίρεση του εφ΄ άπαξ ποσού δια του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., οι δε εισφορές υπολογίζονται στο σύνολο της καταβληθείσας αμοιβής.
β) Οι προκύπτουσες με τον υπολογισμό αυτόν ημέρες καθώς και οι πραγματοποιηθείσες με μισθό ή ημερομίσθιο δεν μπορεί να υπερβούν τις 300 κατ΄ έτος.

Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.1296/82 αντικαταστάθηκε το β΄ εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.1210/81, δηλ. τα του υπολογισμού των ημερών και ορίσθηκε ότι οι προκύπτουσες ημέρες ασφάλισης καθώς και αυτές που πραγματοποιήθηκαν με μισθό ή ημερομίσθιο είναι δυνατόν να υπερβούν τις 300 αλλά όχι και τις 500 κατ΄ έτος ούτε τις 3000 ημέρες για κάθε 10ετία από την έναρξη ισχύος του ν.1210/81.
Σκοπός της διάταξης ήταν να παρασχεθεί η δυνατότητα στα πρόσωπα αυτά να χρησιμοποιήσουν εντός μιάς 10ετίας και με όριο ασφάλισης τις 3000 ημέρες για κάθε 10ετία, χρόνο ασφάλισης κάποιου έτους προκειμένου να καλύψουν ελλείποντα χρόνο ασφάλισης άλλου έτους με περιορισμό κατ΄ έτος τις 500 ημέρες ασφάλισης.
Νέες διατάξεις
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 1β του άρθρ. 31 του ν.3518/06, οι ανωτέρω διατάξεις αντικαθίστανται μερικώς.
Συγκεκριμένα, επαναλαμβάνεται μεν ότι οι ημέρες ασφάλισης είναι δυνατόν να υπερβούν τις 300 αλλά όχι και τις 500 κατ΄ έτος, ορίζεται, όμως, ότι για κάθε 15ετία από την έναρξη ισχύος του ν.1210/81 ή από την έναρξη της ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβούν τις 4500.
Με την νέα δηλ. διάταξη επέρχεται αλλαγή αφ΄ ενός στο χρονικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο γίνεται ο υπολογισμός των ημερών και προσδιορίζεται πλέον σε 15ετία (αντί της 10ετίας με το προϊσχύον) και αφ΄ ετέρου στις ημέρες ασφάλισης, οι οποίες μπορούν να ανέλθουν σε 4500 (αντί των 3000 με το προϊσχύον) εντός της ως άνω 15ετίας.
Χρονικό σημείο από το οποίο αρχίζει ο υπολογισμός της 15ετίας και των 4500 ημερών ασφάλισης είναι :

ή η 1/10/81 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.1210/81) για όσους από τότε (1/10/81) παρείχαν απασχόληση υπαγόμενη στις διατάξεις αυτές (Παράδειγμα 1ο ).
ή η έναρξη της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τις αυτές διατάξεις για όσους ασφαλίσθηκαν μεταγενέστερα της 1/10/81 (Παράδειγμα 2ο).

Παράδειγμα 1ο : Σε ηθοποιό που η ασφάλισή του με τις διατάξεις αυτές άρχισε από 1/10/81, ο υπολογισμός των 4500 ημερών θα αρχίσει από 1/10/81 ως εξής :

1/10 - 31/12/81 : 500 ημέρες, για κάθε δε έτος από το 1982 έως και το 1995 500 ημέρες, με περιορισμό, όμως, των ανωτέρω ημερών στην 15ετία 1981-1995 σε 4500 ημέρες ασφάλισης.
Ο υπολογισμός για την επόμενη 15ετία θα αρχίσει από 1/1/96 και θα γίνει με τον ίδιο τρόπο.


Παράδειγμα 2ο : Σε ηθοποιό που άρχισε να απασχολείται και να ασφαλίζεται με τις διατάξεις αυτές μετά από την 1/10/81, π.χ. από 1/7/89, ο υπολογισμός των ημερών θα αρχίσει από 1/7/89 ως εξής :
1/7 – 31/12/89 : 500 ημέρες κ.ο.κ. μέχρι τις 31/12/03 (οπότε συμπληρώνεται η 15ετία) με ανώτατο όριο τις 4500 ημέρες ασφάλισης.


ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1296/82.


Με τις διατάξεις των άρθρων 4-10 του ν.1296/82 υπήχθησαν στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για τους κλάδους σύνταξης και ασθένειας οι μη παρέχοντες εξαρτημένη εργασία (δηλ. όταν δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία) οι θεατρικοί συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες, μεταφραστές, ποιητές, στιχουργοί, πεζογράφοι, κριτικοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, χορογράφοι, ενδυματολόγοι, καραγκιοζοπαίκτες, θεατρικοί επιχειρηματίες, καθώς και τραγουδιστές, μουσικοί, ηθοποιοί και γενικά καλλιτέχνες, ερμηνευτές σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.2121/93.
Με το άρθρο 8 του νόμου δόθηκε στα ανωτέρω πρόσωπα η δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να ασφαλισθούν αναδρομικά από 1/10/81.
Με τις παραγ. 1 και 2 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου προσδιορίσθηκε ο υπόχρεως προς ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων.
Συγκεκριμένα, ορίσθηκε ότι :

α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν όχι για δική τους χρήση το έργο ή την ερμηνεία ή γενικά τις υπηρεσίες των ανωτέρω προσώπων (δισκογραφικές επιχειρήσεις, θεατρικοί επιχειρηματίες, εκδοτικοί οίκοι, ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, κινηματογραφικοί και τηλεοπτικοί παραγωγοί, επιχειρήσεις οργάνωσης συναυλιών και γενικά δημόσιων θεαμάτων και ακροαμάτων κ.λ.π.) θεωρούνται εργοδότες και έχουν έναντι του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία του υποχρεώσεις για τους εργοδότες.
β) Όταν δεν υπάρχουν οι με την προηγούμενη έννοια εργοδότες ή είναι αδύνατος ο προσδιορισμός τους, ως εργοδότες που έχουν απέναντι του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. τις προβλεπόμενες για τους εργοδότες υποχρεώσεις, είναι οι ίδιοι οι απασχολούμενοι, δηλ. καταβάλλουν οι ίδιοι τις εισφορές για την ασφάλισή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 του ν.1296/82, οι ημέρες ασφάλισης της α΄ ως άνω κατηγορίας, δηλ. αυτών που έχουν εργοδότη, προκύπτουν από την διαίρεση του συνόλου των αμοιβών, δικαιωμάτων τους κ.λ.π. με το ισχύον κάθε φορά τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, οι προκύπτουσες δε ημέρες ασφάλισης είναι δυνατόν να υπερβούν τις 300 αλλά όχι τις 500 κατ΄ έτος και πάντως για κάθε 10ετία από την έναρξη της ασφάλισης δεν μπορούν να υπερβούν τις 3000 ημέρες ασφάλισης.

 

Νέες διατάξεις
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 31 του ν.3518/06 αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.1296/82 και ορίσθηκε ότι οι ημέρες που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό (διαίρεση των αμοιβών με το Τ.Η της 12ης ασφαλιστικής κλάσης) δεν μπορεί να υπερβούν τις 4500 για κάθε 15ετία από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (δηλ. του 1296/82) ή από την έναρξη της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
Επισημαίνεται ότι χρονική αφετηρία από την οποία θα αρχίσει ο υπολογισμός της 15ετίας και των 4500 ημερών ασφάλισης είναι :

ή η 12/10/82 (έναρξη ισχύος του ν.1296/82) για όσους από τότε (1/10/82) παρείχαν απασχόληση υπαγόμενη στις διατάξεις αυτές (Παράδειγμα 1ο).
ή η έναρξη της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τις αυτές διατάξεις για όσους ασφαλίσθηκαν μεταγενέστερα της 12/10/82 (Παράδειγμα 2ο).
ή η 1/10/81 για όσους ασφαλίσθηκαν αναδρομικά από τότε (με βάση το άρθρο 8 του ν.1296/82) σε απασχόληση υπαγόμενη στις διατάξεις αυτές (Παράδειγμα 3ο).

Παράδειγμα 1ο : Σε σκηνοθέτη που η ασφάλισή του με τις διατάξεις αυτές άρχισε από 12/10/82, ο υπολογισμός της 15ετίας και των 4500 ημερών θα αρχίσει από 12/10/82 ως εξής :
12/10 – 31/12/82 : 500 ημέρες, για κάθε δε έτος από το 1983 έως και το 1996 500 ημέρες, με περιορισμό, όμως, των ανωτέρω ημερών σε 4500 στην ως άνω 15ετία 1982-1996. Ο υπολογισμός για την επόμενη 15ετία θα αρχίσει από 1/1/97 με τον ίδιο τρόπο.
 

Παράδειγμα 2ο : Σε σκηνοθέτη που άρχισε να απασχολείται και να ασφαλίζεται με τις διατάξεις του ν.1296/82 μετά ην 12/10/82, π.χ. από 1/3/86, ο υπολογισμός της 15ετίας και των 4500 ημερών θα αρχίσει από 1/3/86 ως εξής :
1/3 – 31/12/86 : 500 ημέρες, για κάθε δε έτος από το 1986 έως και το 2000 (που συμπληρώνεται η 15ετία) 500ημέρες, με ανώτατο όριο της 4500 ημέρες ασφάλισης.


Παράδειγμα 3ο : Σε σκηνοθέτη, ο οποίος με άσκηση της δυνατότητας του άρθρου 8 του ν.1296/82 ασφαλίσθηκε αναδρομικά από 1/10/81 λόγω απασχόλησης απαγόμενης στον ν.1296/82, ο υπολογισμός της 15ετίας και των 45000 ημερών θα αρχίσει από 1/10/81 ως εξής :
1/10 – 31/12/81 : 500 ημέρες, για κάθε δε έτος από το 1982 και το 1995 500 ημέρες, με περιορισμό των ανωτέρω ημερών στην 15ετία 1981-1995 σε 4500. Ο υπολογισμός για την επόμενη 15ετία θα αρχίσει από 1/1/96 με τον ίδιο τρόπο.
 


 

ΝΟΜΟΣ 3518/2006


ΑΡΘΡΟ 31
Ρυθμίσεις για τους απασχολούμενους στο θέαμα – ακρόαμα


1.α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής : «Πάντως οι ανωτέρω ημέρες εργασίας δεν μπορεί να υπερβούν τις τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες για κάθε δεκαπενταετία από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ή από την έναρξη ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.».
β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.1210/1981 (ΦΕΚ 278 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.1296/1982, αντικαθίστανται ως εξής :

«Οι ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν από τον παραπάνω υπολογισμό, καθώς και εκείνες που πραγματοποιήθηκαν με μισθό ή ημερομίσθιο ή με την ιδιότητα του εταίρου ηθοποιού εταιρικού θιάσου είναι δυνατό να υπερβούν τις τριακόσιες, αλλά όχι και τις πεντακόσιες το χρόνο. Πάντως για κάθε δεκαπενταετία από την έναρξη ισχύος του ν.1210/1981ή από την έναρξη της ασφάλισης, οι ανωτέρω ημέρες ασφάλισης δεν μπορούν να υπερβούν τις τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες».

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm