23 | 08 | 2019

ΙΚΑ 31/01/2007

Γ.Ε.: Γ99/1/9/31-1-2007

Θέμα: Ακύρωση Π.Ε.Π.Ε.Ε. που συνετάγησαν λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Συγκεντρωτική Περιοδικών Δηλώσεων Εισφορών.


ΣΧΕΤ. : Το υπ΄ αρ. Γ99/1/163/28-12-06 Γεν. Έγγραφό μας.


Με το ανωτέρω Γεν. Έγγραφό μας διευκρινίστηκε ότι, το υφιστάμενο νομικό καθεστώς, σε αντίθεση με ότι ισχύει για τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις, δεν προβλέπει την επιβολή κυρώσεων (με τη σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε.) σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής Συγκεντρωτικών Περιοδικών Δηλώσεων Εισφορών. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να συντάσσονται Π.Ε.Π.Ε.Ε για το λόγο αυτό.
Σε όσες περιπτώσεις έχουν ήδη επιβληθεί κυρώσεις, θα πρέπει οι αντίστοιχες Π.Ε.Π.Ε.Ε. να ακυρωθούν οίκοθεν (χωρίς αίτηση) με απόφαση Δ/ντή Υποκ/τος και να σταλούν σχετικές καταστάσεις διαγραφών στα αρμόδια Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή τις Ταμειακές Υπηρεσίες των οικείων Υποκ/των. Οι αποφάσεις των Δ/ντών πρέπει να κοινοποιηθούν απαραιτήτως και στους ενδιαφερόμενους εργοδότες, προκειμένου αυτοί να έχουν την δυνατότητα υποβολής αιτήματος για επιστροφή των ποσών που κατέβαλαν για την εξόφληση των συγκεκριμένων Π.Ε.Π.Ε.Ε., εφόσον δεν υφίστανται οφειλές τους προς το Ίδρυμα (σχετ. : άρθρο 83 «περί συμψηφισμού» του Κ.Ε.Δ.Ε.).
Τυχόν εκκρεμείς ενστάσεις εργοδοτών θα τεθούν στο αρχείο, μετά την οίκοθεν ακύρωση των προσβαλλόμενων Π.Ε.Π.Ε.Ε.. Εάν οι Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές (Τ.Δ.Ε.) έχουν ήδη λάβει αποφάσεις, απορρίπτοντας τις ενστάσεις των εργοδοτών, θα πρέπει οι υποθέσεις να επανεισαχθούν, προκειμένου αυτές (οι ενστάσεις) να γίνουν τελικά δεκτές και να ακυρωθούν οι αντίστοιχες Π.Ε.Π.Ε.Ε..

Σχετικά άρθρα