30 | 05 | 2020

ΙΚΑ 31/05/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31

 

Θέμα: Τροποποίηση ποσοστού εισφοράς και καθορισμός κατώτατου ποσού σύνταξης για τον υπολογισμό της εισφοράς κλάδου ασθένειας σε είδος του Ι.Κ.Α. των Ελλήνων υπηκόων και ομογενών συνταξιούχων αλλοδαπού φορέα.

 

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 109/82, 80/87, 138/89, 42/01, 67/01.

 

1. Με το άρθρο 11 του ν. 1276/82 οριζόταν ότι «Έλληνες υπήκοοι ή ομογενείς που συνταξιοδοτούνται από οποιαδήποτε αλλοδαπή πηγή, εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και δεν είναι ασφαλισμένοι κατά του κινδύνου της ασθένειας σε άλλο ημεδαπό οργανισμό ή κλάδο ασθένειας, μπορούν με αίτησή τους, να υπαχθούν στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. καταβάλλοντας εισφορά ίση προς 8% του ποσού της σύνταξής τους».
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.2217/94 ορίσθηκε ότι «Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 11 του ν.1276/82 (ΦΕΚ 100 Α΄) προστίθεται διάταξη που έχει ως εξής :
Το κατά το προηγούμενο εδάφιο ποσοστό εισφοράς καθώς και η βάση υπολογισμού αυτής μπορούν να μεταβληθούν με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από αναλογιστική μελέτη».
Με την κοινοποιούμενη υπ΄ αρ. Φ40021/15895/1110/22-2-06 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 272/3-3-06 τ.β΄) ορίζεται ότι το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την ασφάλιση στον κλάδο ασθένειας σε είδος του Ι.Κ.Α., που καταβάλλουν οι συνταξιούχοι του άρθρου 11 του ν.1276/82, ορίζεται σε 8,5% επί του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης.
Το ποσό της παραπάνω εισφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί σε ποσό σύνταξης 520 €, αναπροσαρμοζόμενο κατ΄ έτος με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Ι.Κ.Α..
Επομένως, με την παραπάνω Υπουργική απόφαση επέρχονται οι εξής μεταβολές που θα ισχύσουν από 1/4/06.

α) Αυξάνεται το ποσοστό εισφοράς από 8% σε 8,5%.
β) Το ποσό της σύνταξης πάνω στο οποίο θα καταβάλλονται οι εισφορές δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 520 €, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται κατ΄ έτος ανάλογα με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Ι.Κ.Α..

Εννοείται ότι οι λαμβάνοντες σύνταξη μεγαλύτερη των 520 € (όπως αυτή κατά τα ανωτέρω θα αναπροσαρμόζεται), θα καταβάλλουν εισφορές επί της λαμβανόμενης σύνταξης, ενώ όσοι λαμβάνουν σύνταξη μικρότερη των 520 € (αναπροσαρμοζόμενη κατά τα ανωτέρω) θα καταβάλλουν εισφορές επί του κατωτάτου ορίου των 520 € (αναπροσαρμοζόμενο).
Επισημαίνεται ότι οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις τόσο, όσον αφορά το ποσοστό ασφάλισης όσον και το ποσό της σύνταξης, επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές, θα καταλάβουν από 1/4/06 και τους ήδη υπαχθέντες.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι με προηγούμενες εγκυκλίους της Δ/νσης Διεθνών Ασφ/κών Σχέσεων, το δικαίωμα υπαγωγής έχει επεκταθεί και σε υπηκόους άλλων χωρών.
Συγκεκριμένα :

- Με την εγκ. 80/87 στους υπηκόους Ελβετίας, Νορβηγίας, Κύπρου και Καναδά.
- Με την εγκ. 42/01 στους υπηκόους των Κρατών – Μελών της Ε.Ε.
- Και με την εγκ. 67/01 στους υπηκόους Η.Π.Α., Βραζιλίας, Αργεντινής, Ουρουγουάης, Βενεζουέλας και Ν. Ζηλανδίας.

2. Για την έναρξη δικαιώματος λήψης των Παροχών Ασθενείας απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Α.Ν. 1846/51.
Τούτο σημαίνει ότι, το δικαίωμα στις παροχές ασθένειας των αναφερομένων στο θέμα προσώπων αρχίζει με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του παραπάνω άρθρου δηλαδή 50 ημέρες ασφάλισης τον προηγούμενο χρόνο ή το τελευταίο 15μηνο αφαιρουμένων στην περίπτωση αυτή των ημερών ασφ/σης που πραγματοποιήθηκαν στους τρεις τελευταίους μήνες του 15μηνου.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm