Open menu
28 | 09 | 2020

ΙΚΑ 20/04/2006

Ε33/184/ 20-4-2006

 

ΘΕΜΑ: Εξόφληση οφειλών από καθυστερούμενες ασφ/κές εισφορές στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των αμιγών Δημοτικών & Κοινοτικών Επιχ/σεων

 

ΣΧΕΤ. : Το Ε33/170/30-3-2005 έγγραφό μας.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/15-3-06) «Για περαιτέρω χρήση πληροφορικών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» και, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους.

Με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου παρατείνεται από τη λήξη της 23/2/06 έως την 30/6/2006 η εξόφληση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των αμιγών, δημοτικών, κοινοτικών και διαδημοτικών επιχ/σεων, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Επιχ/σεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ακόμη και αν αυτές τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, προς το Ελληνικό Δημόσιο και το Ι.ΚΑ., οι οποίες έχουν αναληφθεί από τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που τις έχουν συστήσει, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄).

Στις ανωτέρω οφειλές περιλαμβάνονται και εκείνες που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και 23/2/2006, (ήτοι εισφορές χρονικής περιόδου μέχρι 31/12/2005), ακόμη και αν δεν έχουν βεβαιωθεί ταμειακά.

Με πράξη των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων θα αποφασίζεται εάν η προαναφερθείσα εξόφληση θα γίνεται με εφάπαξ καταβολή ή με ρύθμιση σε δόσεις (σχετ. το με αριθμ. 17939/6-4-06 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης) καθώς και ο αριθμός των δόσεων το ποσό και ο χρόνος καταβολής τους. Σε καμία περίπτωση όμως, η ημερομηνία εξόφλησης (εφάπαξ καταβολή ή ρύθμιση σε δόσεις) δεν μπορεί να είναι μετά την 30/6/2006.

Οι ανωτέρω οφειλές είναι δυνατόν να εξοφλούνται, από τους οικείους Ο.Τ.Α. με σύναψη δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 4, 5α και 6 του άρθρου 19 του ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄). Η αίτηση δανειοδότησης υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, (ήτοι μέχρι 15/5/06), η δε έγκριση του σχετικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων γίνεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση της οφειλής είναι η προηγούμενη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/06 και εφεξής καθώς και του Δ.Χ./2005.

Τα ποσά των οίκοθεν και αυτοτελών προσθέτων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων κ.λ.π., τα οποία δεν υπολογίζονται στο ποσό της οφειλής θα διαγραφούν με απόφαση του Δ/ντή, μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτής (σχετ. Ε33/170/30-3-05 Γεν. Έγγρ.).

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων και των Ταμειακών Υπηρεσιών των Υποκ/των Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. θα πρέπει να αποστείλουν ειδοποίηση στις Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχ/σεις, καθώς και στους οικείους Ο.Τ.Α. προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο και τον προσδιορισμό των οφειλών τους, ώστε οι οικείοι Ο.Τ.Α. να προβούν στην εξόφληση αυτών σύμφωνα με την προαναφερθείσα ευνοϊκή διάταξη.

 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

 

Για τις Δημοτικές και Κοινοτικές επιχ/σεις που θα υπαχθούν σε ρύθμιση και θα τηρούν τους όρους αυτής, ισχύουν τα ακόλουθα :

α. Χορηγείται βεβαίωση ασφ/κής ενημερότητας (με τη χειρόγραφη διαδικασία, σχετική εγκύκλιος 45/01) για κάθε χρήση χωρίς καμία παρακράτηση, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 8 παρ. 5 εδ. ε΄ του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύει

β. Αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων, ενώ διατηρούνται κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν επιβληθεί.

γ. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν. 86/67 όπως ισχύει, εξαλείφεται δε το αξιόποινο αυτής σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.


 

Ν. 3448/2006

 

¶ρθρο 29

Ρύθμιση οικονομικών ζητημάτων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού

…………………………….

6. Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών των αμιγών δημοτικών, κοινοτικών και διαδημοτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ακόμη και αν αυτές τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, προς το Ελληνικό Δημόσιο και το Ι.Κ.Α., οι οποίες έχουν αναληφθεί από τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που τις έχουν συστήσει, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30.6.2006. Στις ανωτέρω οφειλές, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και 23.2.2006, εντάσσονται και όσες εξ αυτών δεν έχουν βεβαιωθεί ταμειακά. Οι οφειλές των προηγούμενων εδαφίων είναι δυνατόν να εξοφλούνται από τους οικείους Ο.Τ.Α. με σύναψη δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 4, 5α και 6 του άρθρου 19 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄).

Η αίτηση δανειοδότησης υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, η δε έγκριση του σχετικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων γίνεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν διαχειριστικές και φορολογικές περιόδους που έληξαν μέχρι την 23.2.2005 υποβάλλονται έως 30.6.2006 από τις επιχειρήσεις αυτές χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα.

 

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm