02 | 04 | 2020

ΙΚΑ 18/04/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22

 

Θέμα: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.). Από 1/1/2006

 

Σχετ: Τις με αρ.9/98, 29/00, 2/04 Εγκύκλιοι.

Σας κοινοποιούμε την με αρ.Φ11321/5505/422/27-3-2006 ( ΦΕΚ 418 Β΄ 6-4-2006 ) Υπουργική απόφαση, που ρυθμίζει την χορήγηση και την αύξηση του Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/06 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή της.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, καθορίζονται τα νέα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια, που θα ισχύουν για το έτος 2006.

Συγκεκριμένα :

Α. Το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ., που θα καταβάλλεται στους δικαιούχους για το έτος 2006,κυμαίνεται από 40,04 € έως 160,15 € κατά μήνα και χορηγείται ανάλογα με τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις, καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα έτους 2004.

Β. Αναπροσαρμόζονται, τα ποσά εισοδηματικών κριτηρίων, με βάση τη μεταβολή του εισοδήματος, που προέρχεται από την αύξηση του πλήρους κατωτάτου ορίου κύριας σύνταξης, χωρίς προσαυξήσεις και διαμορφώνονται για το έτος 2006 ως εξής:

Β1.Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα)μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτών (7165,71€).

Β2.Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου στο ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (8.360,00€). Β3.Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (13.009,20 €).

Γ. Για το έτος 2006, αποδεικτικό για τα εισοδηματικά κριτήρια θα αποτελέσει το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2005, το οποίο αφορά εισοδήματα έτους 2004.

Δ. Η νέα κλιμάκωση στο ποσό του ΕΚΑΣ, με βάση τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες, επικουρικές κλπ) καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα, για το έτος 2006 ως εξής:

 

Ποσά εισοδήματος από συντάξεις κλπΠΟΣΑ Ε.Κ.Α.Σ.
 Μέχρι 6525,91                          Ευρώ160,15 Ευρώ
Από 6525,92 μέχρι 6781,86   Ευρώ 120,11 Ευρώ
Από 6781,87 μέχρι 6952,43   Ευρώ80,08 Ευρώ
Από 6952,44 μέχρι 7165,71   Ευρώ 40,04 Ευρώ

 

Για εισοδήματα που υπερβαίνουν το ποσό των 7165,71 Ευρώ δεν χορηγείται επίδομα.

Το νέο ποσό Ε.Κ.Α.Σ. καθώς και τα αναδρομικά από 1-1-06 θα καταβληθούν στους δικαιούχους στις 22-5-06 με τη σύνταξη μηνός Ιουνίου, τα δε ποσά Ε.Κ.Α.Σ. που καταβλήθηκαν αχρεώστητα, από 1/1/06, σε όλους τους κατά την 31.12.05 δικαιούχους δεν θα αναζητηθούν.

Αντίθετα, σε όσες περιπτώσεις διαπιστωθεί ότι χορηγήθηκε μικρότερο ποσό ΕΚΑΣ από 1/1/06, από αυτό που ορίζεται στην κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση, θα καταβληθεί αναδρομικά, από 1/1/06, η διαφορά. Τέλος, μετά την αποστολή καταστάσεων από το ΚΗΥΚΥ με τα παραστατικά μηνός Ιουνίου, ειδικά για τις περιπτώσεις συνταξιούχων που έπαιρναν Ε.Κ.Α.Σ και διεκόπη η χορήγησή του με την ένδειξη «ΕΛΛΕΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ», θα επανέλθουμε με νέες οδηγίες.

 

Συνοδευτικά : 1 απόφαση

 


 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Αθήνα 27-3-2006

Αρ. Πρωτ. Φ11321/5505/422 Γ

 

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2006.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη: .....

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν.2556/1997, όπως ισχύουν σήμερα, αναπροσαρμόζονται για το έτος 2006 ως ακολούθως:

α. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτών (7.165,71 Ευρώ).

β. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου στο ποσό των οχτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (8.360,00 Ευρώ).

γ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των δεκατριών χιλιάδων εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (13.009,20 Ευρώ).

Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2005 και αφορούν εισοδήματα έτους 2004.

2. Τα ποσά εισοδήματος των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν.2556/1997 για τη χορήγηση του ποσού Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) , αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:

α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα και μέχρι έξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (6.525,91 Ευρώ) καταβάλλεται επίδομα εκατόν εξήντα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (160,15 Ευρώ) κατά μήνα.

β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 6.525,92 Ευρώ μέχρι του ποσού των 7.165,71 ευρώ καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (ΕΚΑΣ) σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΕΚΑΣ
Από 6.525,92 μέχρι 6.781,86 Ευρώ120,11 ευρώ
Από 6.781,87μέχρι 6.952,43 Ευρώ80,08 Ευρώ

Από 6.952,44 μέχρι 7.165,71 Ευρώ

40,04 Ευρώ

   

 

Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 1-1-2006, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2006

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm