29 | 05 | 2020

ΙΚΑ 3/04/2006

Τ01/668/1/3.4.06

 

ΘΕΜΑ: α) Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση ,των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού του. β) Χορήγηση βεβαιώσεων καταβολής εισφορών τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ για το έτος 2005.

 

( Σχετικά: Η 6/2000 εγκύκλιος και το Γ.Ε. Τ01/668/10/30.3.05 της Δ/σης ΙΚΑ.)

 

 

α) Μετά την συγχώνευση του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ στον κλάδο σύνταξης ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (άρθρο 26 του ν. 2676/99) από 1/5/99, οι ασφαλισμένοι του τ. Ταμείου, καθίστανται ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και η ασφαλιστική τους σχέση διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, με συνέπεια να εξακολουθούν να ισχύουν οι ίδιες διατάξεις για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση και το Δ.Σ του ΙΚΑ να είναι το αρμόδιο όργανο για την εξέταση του τρόπου αναπροσαρμογής των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του (τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ) ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, δηλ. των Εκπροσώπων Σωματείων και Ενώσεων καθώς και των Υπαλλήλων Εργατουπαλληλικών Οργανώσεων (σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 1393/83).

Μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3029/2002 καταργήθηκε ο κλάδος σύνταξης του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ από 1/6/03 και συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.),

Με την αρ. Φ221/12403/579/6.6.03 (ΦΕΚ772/17.6.03 τ.Β) Υπουργική απόφαση προβλέπεται η είσπραξη εσόδων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σχ. εγκ. 43/2003).

Με το παρόν έγγραφο, κοινοποιείται η αρ. 45/05 συνημμένη απόφαση Δ.Σ του ΕΤΕΑΜ (ΦΕΚ 1802/21.12.05), με την οποία αποφασίστηκε αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του (τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ) ΙΚΑ-ΤΕΑΜ νυν ΕΤΕΑΜ, δηλ. των Εκπροσώπων Σωματείων και Ενώσεων καθώς και των Υπαλλήλων (Εργατουπαλληλικών Οργανώσεων) για το έτος 2006, κατά το ποσοστό αύξησης που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις του ΙΚΑ και από την ίδια ημερομηνία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.1976/91.

Επίσης με την αριθμ. Υ.Α.Φ11321/5532/427/21.3.06, (ΦΕΚ 380/τ.Β/28.3.06) Υπουργική Απόφαση, αυξήθηκαν οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια που χορηγεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ΕΤΕΑΜ, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ και τα ειδικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 9 του Ν. 1976/91 σε

ποσοστό 4% από 1/1/06.

Ως εκ τούτου η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, διαμορφώνεται στον κατωτέρω πίνακα για το έτος 2006, ως εξής:

Οι διαφορές των ασφαλιστικών εισφορών, που προκύπτουν από την αύξηση του ασφαλιστέου μισθού κατά κλάση, για τους Υπαλλήλους Εργατουπαλληλικών Οργανώσεων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ από 1/1/06, καταχωρούνται σε χωριστή στήλη της Α.Π.Δ χωρίς να συμπληρώνονται τα πεδία 27, 28, 29, 37 και 38.

Στα πεδία 33, 34 και 35 αναγράφεται η μισθολογική περίοδος κατά την οποία υπολογίσθηκαν οι διαφορές των εισφορών και η χρονική περίοδος (από....., έως......) που αυτές αφορούν, ενώ στο πεδίο 36 αναγράφεται ο τύπος αποδοχών «09» Αναδρομικές αποδοχές.

Στο πεδίο 39 (Αποδοχές) καταχωρούνται οι διαφορές επί του ασφαλιστέου μισθού.

Ομοίως τα πεδία 40,41,42,46 συμπληρώνονται με τις διαφορές των ασφαλιστικών εισφορών.

Οι εν λόγω διαφορές θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, αν καταχωρηθούν το αργότερο, στην Α.Π.Δ που περιλαμβάνει τη μισθολογική περίοδο του

Προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους υπόχρεους εργοδότες για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, σας γνωρίζουμε ότι οι διαφορές ασφαλιστικών εισφορών που προκύπτουν από την αύξηση του ασφαλιστέου μισθού κατά κλάση, των μηνών

Οι εισφορές των ήδη ασφαλισμένων καθώς και όσων υπέβαλλαν αίτηση ασφάλισης από 1/1/05 έως 31/12/05 θα καταβάλλονται:

1) για το χρόνο υπηρεσίας τους μέχρι 31/12/05 σύμφωνα με το Τ01/668/10/30.3.05 Γ. Ε της Δ/σης ΙΚΑ.

2) για το χρόνο υπηρεσίας τους από 1.1.2006 και μετά, σύμφωνα με την αρ.45 /05 απόφαση Δ.Σ του ΕΤΕΑΜ και τον ως άνω πίνακα.

Ιουνίου 2006. Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2006, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εάν καταβληθούν μέχρι 31/7/2006. Εφόσον καταβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή, θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά (εγκ.14/04).

β)

Η χορήγηση των ανωτέρω βεβαιώσεων θα γίνεται μετά από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων, με την οποία θα συνυποβάλλεται απαραίτητα βεβαίωση από τον εργοδότη, ότι το σύνολο των εισφορών (6%) κατεβλήθη

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι οι υπηρεσίες μας είναι αρμόδιες, για την χορήγηση βεβαιώσεων καταβολής εισφορών στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ νυν ΕΤΕΑΜ, στην κατηγορία ασφαλισμένων του τ.ΤΕΑΕΥΕΕΟ (εκπρόσωποι), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

από τον ασφαλισμένο ή από τον ασφαλισμένο και τον εργοδότη στο μέρος που τους αναλογεί ( 3% ασφαλισμένος και 3% εργοδότης ).

Στις εν λόγω βεβαιώσεις θα αναγράφονται οι καταβληθείσες εισφορές στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ νυν ΕΤΕΑΜ της χρονικής περιόδου 1/1/2005 - 31/12/2005 (όπως το σχετικό υπόδειγμα βεβαίωσης).

 


 

{mosimage} 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ                                                                                                                         Αθήνα……………….

Βεβαιώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας ο ασφ/νος (η)………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

ΑΜ:……………………………………………………………………………………. κατέβαλε εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) τη χρονική περίοδο……………………………………………….το ποσό των ευρώ…………………………..…………………………………………………………………………………………

 

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται για φορολογική χρήση.

 

Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

 

 


 

Αριθ. Απόφ. 45

Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού του για το έτος 2006.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 43/16.12.2005)

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

Τηλ: …………………………….

 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

 

(Συνεδρίαση Δ.Σ.

 

Αφού έλαβε υπόψη:

1.-Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 6 του ν. 3029/2002 για την σύσταση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

β) Την υπ' αριθμ. Φ21021/489/6/13.1.2003 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοιν. Ασφ/σεων, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την υπ' αριθμ. Φ21021/οικ. 25820/1717/7.10.2004 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

γ) Του άρθρου 26 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ τ. Α') για τη συγχώνευση του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ στο ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ).

δ) Των άρθρων 2 και 5 του Καταστατικού του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, που παραμένουν σε ισχύ, μετά τη συγχώνευση του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ νυν ΕΤΕΑΜ.

ε) Του άρθρου 13 του ν. 1976/1991

Την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του (τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ) ΙΚΑ-ΤΕΑΜ νυν ΕΤΕΑΜ, δηλ. Εκπροσώπων Σωματείων και Ενώσεων καθώς και Υπαλλήλων, για το έτος 2006, κατά το ποσοστό αύξησης που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από την ίδια ημερομηνία, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 1976/1991.

Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύρωση των Πρακτικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2.- Τις απόψεις του Πανελληνίου Συλλόγου Προσωπικού Εργατοϋπαλληλικών Επαγγελματικών Οργανώσεων, όπως αυτές διατυπώθηκαν με το υπ' αριθμ.. 76/22.11.2005 έγγραφο του.

3.- Την από 29.11.2005 εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ. ΕΤΕΑΜ, σχετικά με το θέμα: «Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού του για το έτος 2006».

4.- Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5.- Τη σύμφωνη γνώμη των μελών και της Κυβερνητικής Επιτρόπου με την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ. - ΕΤΕΑΜ, αποφασίζει:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

 

Ασφαλιστική κλάσηΑσφαλιστέος μισθός

Εισφορές

  ΣύνολοΑσφ/κών Εισφ.
εργοδότη Ασφ/νου
Α956,4528,6928,69 57,38
Βα809,7824,2924,2948,58
Β 718,3821,5521,5543,10
Γ550,2616,5116,5133,02
Δ 520,1915,6115,6131,22

 

 

Οι αυξημένες κατά κλάση ασφαλιστικές εισφορές θα ισχύσουν από 1/1/2006.

το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και διέπεται από το σύνολο των διατάξεων του καταργούμενου ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, υπεισερχόμενο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού.
Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm