22 | 08 | 2019

ΙΚΑ 16/03/2006

Γ99/1/38/16-03-2006

 

ΘΕΜΑ: Προκαταβολή εισφορών ιδιωτικών τεχνικών έργων – νέα προθεσμία καταβολής εισφορών από χορήγηση βεβαίωσης οφειλής για είσπραξη λογαριασμού δημοσίου έργου

 

1. Από την παρ. 1 του άρθρου 39 του ΚΑ ΙΚΑ προβλέπεται, ότι, «Προκειμένου περί των οικοδομικών και τεχνικών εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 1 εδ. α΄ του παρόντος Κανονισμού ….», υποχρεούται, ο κύριος ή ο εργολάβος του έργου πριν από την έναρξη των εργασιών να καταβάλλει ποσό εισφορών, ως προκαταβολή.

2. Επίσης από την παρ. 5 του άρθρου 39 του ΚΑ ΙΚΑ προβλέπεται, ότι, «για έργα του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ …….», αν οι καταβλητέες εισφορές υπολείπονται από τις υπολογιζόμενες ως καταβλητέες, με βάση το ποσοστό εργατικής δαπάνης, υποχρεούται ο κατά νόμο υπόχρεος, να καταβάλλει την προκύπτουσα επιπλέον διαφορά εντός 30 ημερών από τη γνωστοποίηση σ΄ αυτόν από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος της παραπάνω διαφοράς.

Επειδή, για μεν τα ιδιωτικά τεχνικά έργα, δεν μπορεί, κατά την απογραφή, να καθοριστεί το ποσό της προκαταβολής, καθ΄ ότι αυτό καθορίζεται μεταγενέστερα με απόφαση Δ/ντή, ύστερα από έκθεση Τριμελούς Επιτροπής των Τεχνικών της Δ/νσης Τεχνικής και Στέγασης (άρθρο 38 παρ. 2 ΚΑ ΙΚΑ), για δε τα δημόσια έργα, η διαφορετική ημερομηνία καταβολής εισφορών (η τελευταία εργάσιμη για τρέχουσες εισφορές, εντός 30 ημερών από τη γνωστοποίηση για εισφορές βάσει ΠΕΔ), δημιουργεί προβλήματα, για απλούστευση των διαδικασιών, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω και μέχρι την τροποποίηση της σχετικής διάταξης, από τη λήψη του παρόντος:

α. Να μην καταβάλλεται ποσό προκαταβολής, κατά την απογραφή, για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα, καθόσον αυτή έχει την έννοια σύνδεσης του εργοδότη με το Ίδρυμα και

β. Ως ημερομηνία καταβολής των εισφορών βάσει ποσοστού εργατικής δαπάνης να θεωρείται όχι η 30η ημέρα από τη γνωστοποίηση της οφειλής, αλλά η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της γνωστοποίησης, για να υπάρχει κοινή βάση υπολογισμού των προσθέτων τελών.

Σχετικά άρθρα