Open menu
12 | 07 | 2020

ΙΚΑ 13/02/2006

Σ56/13/9-2-2006

 

ΘΕΜΑ: Προσαύξηση του χρόνου ασφάλισης κατά 50% των χειριστών αεροσκαφών της Ολυμπιακής Αεροπορίας -Αεροπλοΐας, σε περίπτωση συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας

 

A. ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

 

1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρ.1 του ΒΔ 7/65, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την ειδικότητα του ιπτάμενου χειριστή αεροσκαφών δικαιούνται πλήρους συντάξεως λόγω αναπηρίας εάν λόγω παθήσεως ή βλάβης ή εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής καθίστανται οριστικώς ανίκανοι προς άσκηση της επαγγελματικής τους ειδικότητος και εφόσον πραγματοποίησαν:

α) 1500 ημέρες εργασίας και

β) 250 ώρες πτήσης εκτός της τελευταίας προ της επέλευσης της ανικανότητας πενταετίας, εκτός εάν κατά το διάστημα αυτό απείχαν της εργασίας λόγω προσωρινής ανικανότητας. Σ΄ αυτή τη περίπτωση μειώνεται ανάλογα ο απαιτούμενος αριθμός των 250 ωρών πτήσης.

2. Με τον Ν.1759/88 θεσμοθετήθηκαν νέες διατάξεις για την συνταξιοδότηση του προσωπικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Αεροπλοΐας, οι οποίες δεν συμπεριέλαβαν τους ιπτάμενους χειριστές, οι οποίοι παρέμειναν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Β.Δ. 7/65, ενώ αντίθετα οι ιπτάμενοι φροντιστές και συνοδοί πλέον υπήχθησαν στις διατάξεις του Ν.1759/88. Σύμφωνα, λοιπόν, με την παρ.5 του άρθ.5 του Ν.1759/88,ο χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ του προσωπικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Αεροπλοΐας που έχει πραγματοποιηθεί με την ειδικότητα του ιπτάμενου φροντιστή ή συνοδού, εφόσον αποχωρεί με τις διατάξεις του άρθρου 5 σύμφωνα με τη διαπιστωτική πράξη, υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση προσαυξημένο κατά 50% για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.

Β. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Το Σ.Τ.Ε με την 2180/04 απόφαση της Ολομέλειας δέχτηκε τα ακόλουθα :

Η κατηγορία των ιπτάμενων χειριστών της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας αποτελεί μεν διαφορετική κατηγορία υπαλλήλων σε σχέση προς αυτές των ιπτάμενων συνοδών και φροντιστών, τελούν όμως, όσοι ανήκουν στην κατηγορία αυτή των ιπτάμενων χειριστών υπό τις αυτές ή τουλάχιστον παρόμοιες συνθήκες προς τις κατηγορίες των ιπτάμενων φροντιστών και συνοδών. Και τούτο διότι απασχολούνται στον ίδιο ακριβώς εργασιακό χώρο υπό τις ειδικές συνθήκες εργασίας κατά την διάρκεια πτήσεων, τα δε καθήκοντά τους είναι δυσκολότερα και εν γένει πιο υπεύθυνα από τα καθήκοντα των ιπτάμενων συνοδών και φροντιστών. Ειδικότερα, οι ιπτάμενοι χειριστές, που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω αναπηρίας, εξαιρούνται χωρίς αποχρώντα δικαιολογητικό λόγο από το ειδικό ευνοϊκό συνταξιοδοτικό καθεστώς που ισχύει για τους ιπτάμενους φροντιστές και συνοδούς, αν και αμφότερες οι κατηγορίες κατ΄ ουδέν διαφοροποιούνται μεταξύ τους στην περίπτωση που καθίστανται συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας. Με τα δεδομένα αυτά η εξαίρεση των ιπτάμενων χειριστών της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, οι οποίοι κατέστησαν ανίκανοι προς εργασίαν από το ευνοϊκό τούτο συνταξιοδοτικό καθεστώς, αντίκειται στη θεσπιζόμενη με το αριθ.4 παραγ.1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας, σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται η ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες.

Η παράβαση της ανωτέρω συνταγματικής αρχής ελέγχεται από τα δικαστήρια, τα οποία οφείλουν για την πραγμάτωση της αρχής αυτής να προβαίνουν σε επέκταση της εφαρμογής της ειδικής ρύθμισης και στην κατηγορία των προσώπων τα οποία αδικαιολογήτως έχουν αποκλεισθεί από τη σχετική ρύθμιση.

Έτσι το Δ.Ε.Α, στο οποίο αναπέμφθηκε η υπόθεση σύμφωνα με την αναιρετική απόφαση της Ολομ. Σ.τ.Ε με την 171/05 απόφασή του, δέχτηκε να προσαυξηθεί κατά 50% για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης ο χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ χειριστή της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Κατόπιν των ανωτέρω αποδεχόμαστε την ανωτέρω νομολογία και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για γενική εφαρμογή :

α) Ο χρόνος ασφάλισης των ιπτάμενων χειριστών της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Αεροπλοίας, οι οποίοι αποχωρούν από την υπηρεσία τους και συνταξιοδοτούνται λόγω αναπηρίας βάσει του άρθ.1 παρ.3 του Β.Δ. 7/65, θα προσαυξάνεται κατά 50%, όπως ορίζει η παρ.5 του άρθ.5 του Ν.1759/88 για τους ιπτάμενους συνοδούς-φροντιστές της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Ο υπολογισμός της προσαύξησης θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το αρ.Σ 56/8/21-5-2002 Γ.Ε.

β) Αιτήσεις οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα κριθούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί διαφορετικά θα επανακριθούν κατόπιν αιτήσεως από τους ενδιαφερομένους – η οποία θα έχει τον χαρακτήρα όχλησης – τα δε οικονομικά αποτελέσματα θα ανατρέξουν στην υποβολή της αρχικής αίτησης και πάντως όχι πέραν της πενταετίας.

γ) Τα προαναφερόμενα ισχύουν για τους πριν την 1/1/93 ασφαλισμένους, των οποίων η πρόσληψη στην Ολυμπιακή Αεροπορία έγινε πριν την 26/9/2003, αφού για τους ασφαλισμένους που είχαν προσληφθεί από 26/9/03 και μετά στις Ολυμπιακές Αερογραμμές καταργούνται οι διατάξεις του άρθρ.5 του Ν. 1759/88,όπως σας είχαμε γνωρίσει με το αρ. Σ56/οικ/13/3-5-04 Γ.Ε.

δ) Τέλος σας εφιστούμε την προσοχή για εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών μόνο στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας χειριστών αεροσκαφών της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Αεροπλοϊας και όχι στους συνταξιούχους λόγω γήρατος χειριστές της Ο.Α ή τους χειριστές οποιαδήποτε άλλης αεροπορικής επιχείρησης, των οποίων οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να απορρίπτονται.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm