Open menu
12 | 07 | 2020

ΙΚΑ 07/02/2006

Σ07/ ΓΕΝ / 7 -2- 2006

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης σε συνδυασμό με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς 1408/71 & 574/72 όταν εμπλεκόμενος φορέας είναι ο ΟΓΑ .

 

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Το Περ/κό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τρίπολης έθεσε υπόψη μας την κατωτέρω συνταξιοδοτική περίπτωση:

Ασφαλισμένη, η οποία γεννήθηκε το 1938, υπέβαλε στις 25-5-99 αίτηση στον ΟΓΑ για σύνταξη λόγω γήρατος. Έχει πραγματοποιήσει τους παρακάτω χρόνους ασφάλισης:

 

ΙΚΑ από 1958 έως 1968 =2282 ημέρες
ΟΓΑ από 1988 έως 30-4-99 = 3400 ημέρες.
Γερμανία από 1963 έως 1975 =2314 ημέρες (89 μήνες)
Σύνολο7996

 

Ο ΟΓΑ είναι τελευταίος φορέας, δεν επαληθεύεται όμως ο ασφαλιστικός κίνδυνος λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας, οπότε ο φάκελος – σύμφωνα με τις οδηγίες της Γ.Γ.Κ.Α που σας έχουν διαβιβαστεί με το Σ07/ΓΕΝ/20.3.96 έγγραφό μας (τμήμα VIII ,παρ.3.2.2, 3.2.2.α ) – δεν τίθεται στο αρχείο, αλλά διαβιβάζεται στο ΙΚΑ, το οποίο θα εξετάσει αν συμπληρώνονται οι απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις της νομοθεσίας του με συνυπολογισμό των ελληνικών και του γερμανικού χρόνου ασφάλισης.

Το ερώτημα του Υποκ/τος αφορά το εάν και από πότε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ΟΓΑ και από πότε το ποσό συμμετοχής του.

 

Β. Καταρχάς διευκρινίζουμε ότι εφόσον η αίτηση για σύνταξη υποβλήθηκε πριν την 12-2-2004 θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις που ίσχυαν πριν τον Ν. 3232/04 δηλ. το άρθ.11 παρ.3 του Ν.1405/83,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρου 15 παρ.3 Ν.1902/90 και τροποποιήθηκε με το άρθ.69 Ν.2084/92,το άρθ.13 του Ν.2458/97 και το άρθρο 8 του Ν.3050/02. Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις ο ΟΓΑ με απόφασή του ορίζει ότι το ποσό συμμετοχής του καταβάλλεται από 1-7-03 (δηλ. από συμπληρώσεως του 65ου έτους της ηλικίας της ασφ/νης).

 

Γ. Δοθέντος ότι στην εν λόγω συνταξιοδοτική περίπτωση δεν θεμελιώνεται αυτοτελές ελληνικό δικαίωμα (τμήμα VIII, παρ. 4.1 των ανωτέρω οδηγιών) ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνει σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις σε συνδυασμό με το άρθρο 46 παρ.2 β Κ.Κ 1408/71 και το ΙΚΑ ,ως απονέμων θα χορηγήσει τμηματική σύνταξη.

Με βάση την αίτηση της 25-5-1999 ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνει ως εξής:

 

Θεωρητικό ποσό (με χρόνο ΙΚΑ + ΟΓΑ + Γερμανία)χρόνος ασφάλισης ΙΚΑ
 με βάση τις οργανικές διατάξεις Χ -----------------------------------------------------------
 σύνολο χρόνου ασφάλισης (ΙΚΑ + ΟΓΑ + Γερμανία)

 

  • Δεν θα εφαρμόζεται ο τρόπος υπολογισμού της τμηματικής σύνταξης κατά τον οποίο επιμερίζεται το Κ.Ο ( σχετική η εγκ. 66/04 της Δ/νσης Παροχών ).

  • Η τμηματική σύνταξη που θα υπολογιστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω θα χορηγηθεί μέχρι την 1-7-03 οπότε και θα πρέπει να γίνει η διαδικασία της επανένταξης χωρίς αναγωγή στο Κ.Ο. Αυτοτελές δικαίωμα εξακολουθεί να μην υφίσταται.

Με την ευκαιρία επισημαίνουμε ότι το ποσό της βασικής σύνταξης ΟΓΑ δεν θα ληφθεί υπόψη κατά τους υπολογισμούς πριν και μετά την επανένταξη(δηλ. ούτε στο θεωρητικό ποσό) αλλά θα προστεθεί ως συμπλήρωμα στο καταβλητέο ποσό.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm