Εκτύπωση

ΚΑ 07/02/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1

 

Θέμα: Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) με αναδρομική ισχύ

 

Σχετικά: εγκύκλιοι 56/7.5.2004 και 86/29.6.2004

 

Σε συνέχεια των οδηγιών που κοινοποιήθηκαν με τις παραπάνω εγκυκλίους μας, μετά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ), που αντικατέστησε τα έντυπα Ε 111, Ε 111 Β, Ε 128, Ε 128 Β και Ε 119 (όσον αφορά τις παροχές σε είδος), και προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού με αναδρομική ισχύ, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

1. Το χρονικό διάστημα για το οποίο απαιτείται να χορηγήσουμε το πιστοποιητικό με αναδρομική ισχύ προσδιορίζεται από τη διάρκεια της περίθαλψης που έχει χορηγηθεί και μπορεί να είναι είτε προγενέστερο της εφαρμογής της ΕΚΑΑ (1.6.2004) είτε μεταγενέστερο. Στο σημείο αυτό διευκρινίζουμε ότι η διάρκεια ισχύος του αναδρομικού ΠΠΑ μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα και για όσο χρονικό διάστημα έχει ζητηθεί από το άλλο κράτος – μέλος.

2. Η έκδοση του προαναφερόμενου πιστοποιητικού μπορεί να προκληθεί από το Ταμείο Ασθένειας της άλλης χώρας ή τον Πάροχο Υπηρεσιών Υγείας με έγγραφο ή με έντυπο Ε 107. Όταν εξετάζουμε ένα αίτημα αναδρομικής έκδοσης ΠΠΑ, το Τμήμα Μητρώου των Υποκαταστημάτων

α) καλεί τον ασφαλισμένο να:

α1) προσκομίσει το βιβλιάριο υγείας του και, εφόσον είναι απαραίτητο, τα ασφαλιστικά του βιβλιάρια.

α2) υποβάλει “Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης ΕΚΑΑ (αναδρομική κάλυψη δικαιώματος)”. Δείγμα της προαναφερόμενης αίτησης επισυνάπτεται για να αναπαραχθεί φωτοτυπικά σε όσα αντίτυπα χρειάζονται.

β) εξετάζει την ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας του ασφαλισμένου για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που δεν διαπιστώνεται η ασφαλιστική ικανότητα αυτό γνωστοποιείται στους αναφερόμενους στο σημείο 2 είτε με έγγραφο είτε συμπληρώνοντας το β΄ μέρος του εντύπου Ε 107.

Αφού διαπιστωθεί η ασφαλιστική ικανότητα, οι ενέργειες που γίνονται από το Τμήμα Μητρώου είναι οι παρακάτω:

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ Ο.Π.Σ.

Για την αντιμετώπιση της νέας προαναφερόμενης διαδικασίας δημιουργήθηκε νέα οθόνη με τίτλο “ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΠΑ (ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ)” η οποία εμφανίζεται στον πλοηγό του συστήματος και συγκεκριμένα στην περιοχή ΕΝΤΥΠΑ του συστήματος. Τα πεδία της οθόνης αυτής και η διαχείρισή τους είναι όμοια με την οθόνη έκδοσης ΕΚΑΑ.

Για διευκόλυνσή σας διαβιβάζουμε νέα σελίδα του ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ και παρακαλούμε να προστεθεί μετά τη σελίδα που αφορά την έκδοση ΕΚΑΑ (§ 4.1.Α).

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ Ο.Π.Σ.

i. Επικόλληση αυτοκόλλητης ετικέτας με προτυπωμένο το Λογικό Αριθμό στην αντίστοιχη ένδειξη.

ii. Παραγωγή φωτοαντιγράφων της αίτησης έκδοσης ΠΠΑ.

Επισημαίνεται ότι η φωτοαντιγράφηση των αιτήσεων κρίνεται αναγκαία προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στη συσκευή του φαξ από την αυτοκόλλητη ετικέτα.

iii. Αποστολή των φωτοαντιγράφων με φαξ στη Μονάδα Έκδοσης και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Καρτών (ΜΕΔΕΚ) της Διεύθυνσης Πληροφορικής φαξ: 210 7759731 και 210 7783037

Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας δεν εκδίδεται ΕΚΑΑ. Εάν ζητηθεί από τον ασφαλισμένο η έκδοση ΕΚΑΑ ακολουθείται ξεχωριστά η γνωστή διαδικασία έκδοσης της ΕΚΑΑ.

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ (2006)
Εμφανίσεις: 3321