22 | 08 | 2019

ΙΚΑ 28/12/2005

Α23/592/3-1-2006

 

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05, μέχρι την 28/2/06

 

Ακολουθεί η εγκύκλιος 37/22-12-2005 της ∆/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, βάσει της οποίας η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας εργασίας και διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05, παρατείνεται μέχρι την 28/2/2006, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Επομένως, οι αιτήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές και μέχρι την 28/2/2006.

 


 

Εγκύκλιος αριθμ. 37

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α΄/2005)

 

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 26/2005, 30/2005 και 31/2005 Εγκυκλίων μας, σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους υπηκόους τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας εργασίας και διαμονής, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 91 του ν.3386/05 καθώς και για χορήγηση άδειας διαμονής βάσει των διατάξεων της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μετά την λήξη των σχετικών προθεσμιών και μέχρι την 28/02/06, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι και να εφαρμοσθούν στο ακέραιο οι σχετικές ρυθμίσεις. Η ανωτέρω παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα ρυθμιστεί αναλόγως. Παρακαλούμε για την αυθημερόν ενημέρωση των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας.

Σχετικά άρθρα