15 | 12 | 2019

Αθήνα 8/6/2004
ΥΠΑΠΚΠ. Αριθ. Πρωτ.: 31046

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 25 του Ν.3242/04 σχετικά με την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων αλλοδαπών και λοιπές διευκρινίσεις.

 

Στο ΦΕΚ 102 τεύχος Α της 24-05-2004 δημοσιεύθηκε ο Ν.3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ».

Το άρθρο 25 αφορά στους αλλοδαπούς των οποίων οι άδειες διαμονής είχαν παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3103/03 μέχρι τις 30/6/03 καθώς αυτούς που οι άδειες παραμονής έληγαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και μέχρι την 24/05/04 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3242/04).

Αλλοδαποί, οι οποίοι υπάγονται στη ρύθμιση αυτή μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας εργασίας από την 24/05/04 έως 30/6/04.
Πιο συγκεκριμένα, στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης εμπίπτουν αλλοδαποί κάτοχοι:
-προσωρινών αδειών παραμονής (εξάμηνη) που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 66, παρ.5 του Ν.2910
-καρτών παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας (πράσινες κάρτες) που έληγαν μέχρι την 31/12/01 και οι οποίες παρατείνονταν για ένα εξάμηνο μετά τη λήξη τους (άρθρο 65, παρ. 4 του Ν.2910/01).
-καρτών παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας (πράσινες κάρτες), η ανανέωση των οποίων εκκρεμούσε κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.2910/01 και οι οποίες παρατάθηκαν μέχρι την 30/6/02 (άρθρο 65, παρ. 4 του Ν.2910/01).
-αδειών παραμονής που έληγαν μέχρι την 31/12/01 και οι οποίες παρατείνονταν για ένα εξάμηνο μετά τη λήξη τους (άρθρο 65, παρ. 5 του Ν.2910/01).
-αδειών παραμονής που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 25, παρ. 1 α του Ν.3013/02.
 

Όλες οι παραπάνω άδειες παραμονής, παρατάθηκαν μέχρι 31/12/02 (άρθρο 25, παρ.8 του Ν.3013/02) και στη συνέχεια μέχρι 30/6/03 (άρθρο 23 του Ν.3103/03).
Συνεπώς κάτοχοι κάποιας από τις παραπάνω περιπτώσεις αδειών παραμονής καθώς και πάσης φύσεως αδειών παραμονής για την έκδοση των οποίων προαπαιτείται άδεια εργασίας που έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι την 24/05/04 μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας εργασίας από την 24/05/04 έως 30/6/04.
Με βάση την υπ' αριθμ. 9047/04 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, με την οποία ερμηνεύεται η παραπάνω διάταξη σας γνωρίζουμε ότι, όπως ρητά αναφέρεται σ' αυτήν, «Ειδικά για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων αρκεί η ασφαλιστική κάλυψη 150 ημερών από 1-7-03 έως 30-6-04.

Για το προηγούμενο χρονικό διάστημα το θέμα των ενσήμων αντιμετωπίζεται πάλι στο επίπεδο των 150 ενσήμων με δικαίωμα εξαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν3169/03».
Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τον χειρισμό των θεμάτων αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης αδειών εργασίας κατά περίπτωση:
-Όσον αφορά στους αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι κάτοχοι προσωρινής άδειας διαμονής (εξάμηνη) που έχει λήξει αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν ακολούθησαν τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 66 (παρ.6ικαι 7ι) για να τους χορηγηθεί άδεια εργασίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση (έως 30/6/04) στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, συνοδευόμενη από την εξάμηνη άδεια παραμονής που έχει λήξει και τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση στο άρθρο 66, παρ. 6ι και 7ι (προκειμένου για την έκδοση αρχικής άδειας εργασίας). Ειδικά για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, που ρυθμίζονται από αυτόν το νόμο, αρκεί η ασφαλιστική κάλυψη (150) ημερών για το διάστημα από 1-7-2003 έως 30-6-2004.
Για το προηγούμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα από την λήξη της προσωρινής εξάμηνης αδείας διαμονής τους μέχρι την 30-6-2003 το θέμα των ενσήμων τους ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν3169/03 και αρκεί η ασφαλιστική κάλυψη (150) ημερών για κάθε έτος που όφειλαν να έχουν εκδώσει άδεια εργασίας. Στην περίπτωση που το προαναφερόμενο διάστημα δεν είναι ακέραιο έτος αλλά π.χ 1 έτος και 6 μήνες, για το ακέραιο έτος αναλογούν 150 ημέρες ασφαλιστικής κάλυψης και τους λοιπούς 6 μήνες αρκούν αναλογικά 75 ημέρες (ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη με 12,5 ένσημα κατά μήνα.)
Στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνουν 150 ημέρες ασφάλισης κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα ήτοι:
Χρονικό διάστημα έως 30-6-03 και χρονικό διάστημα από 1/7/03 έως 30/6/04, μπορούν να εξαγοράσουν από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα τον αριθμό των ημερών ασφάλισης που τους υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση των 150 ημερών κατ’ έτος ή των αναλόγων ημερών στην περίπτωση που έχουν υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης για μήνες λιγότερους των δώδεκα.
Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά στην περίπτωσή αυτή θα είναι πρόσφατα και η άδεια εργασίας θα εκδοθεί με σύγχρονη ημερομηνία.
-Όσον αφορά στους αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι κάτοχοι πράσινης κάρτας ή άδειας εργασίας που έληξε μέχρι 30/6/03 και δεν την ανανέωσαν για διάφορους λόγους (δεν υπέβαλαν αίτηση για ανανέωση, υπέβαλαν αίτηση ανανέωσης εκπρόθεσμα, υπέβαλαν αίτηση ανανέωσης αλλά δεν είχαν εκπληρώσει τις απαιτούμενες από την παρ. 8 του άρθρου 19 του Ν.2910/01 ασφαλιστικές υποχρεώσεις, δεν έκαναν χρήση της ευεργετικής διάταξης του άρθρου 10 του Ν.3169/03 κ.λ.π.), με τη ρύθμιση αυτή μπορούν να ανανεώσουν την άδεια εργασίας τους αποδεικνύοντας ασφάλιση 150 ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1/7/03 έως 30/6/04.
Για το προηγούμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα από την λήξη της πράσινης κάρτας τους και μέχρι την 30-6-2003 το θέμα των ενσήμων τους ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν3169/03 και αρκεί η ασφαλιστική κάλυψη (150) ημερών για κάθε έτος που όφειλαν να έχουν ανανεώσει την πράσινή τους κάρτα ως άδεια εργασίας. Συγκεκριμένα για κάθε προηγούμενο ακέραιο έτος 150 ημέρες ασφαλιστικής κάλυψης και για μήνες λιγότερους των δώδεκα ο υπολογισμός θα γίνεται ως ανωτέρω.
Στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνουν 150 ημέρες ασφάλισης κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα ήτοι για το χρονικό διάστημα από λήξης της πράσινής τους κάρτας μέχρι 30-6-03 και για το χρονικό διάστημα από 1/7/03 έως 30/6/04, μπορούν να εξαγοράσουν από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα τον αριθμό των ημερών ασφάλισης που τους υπολείπονται και μέχρι τη συμπλήρωση των 150 ημερών κατ' έτος ή των αναλόγων ημερών στην περίπτωση που έχουν υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης για μήνες λιγότερους των δώδεκα.
Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και στην περίπτωσή αυτή θα είναι πρόσφατα και η άδεια εργασίας θα εκδοθεί με σύγχρονη ημερομηνία.
-Όσον αφορά στους αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας εργασίας που έληξε από την 1/7/03 μέχρι 30/6/04 και δεν τις ανανέωσαν λόγω μη εκπλήρωσης των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων και είτε εκκρεμούν αιτήσεις ανανέωσης, είτε θα υποβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3242/04 με τη ρύθμιση αυτή μπορούν να ανανεώσουν την άδεια εργασίας τους αποδεικνύοντας ασφάλιση 150 ημερών για το χρονικό διάστημα από 1/7/2003-30/6/2004.
Στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνουν 150 ημέρες ασφάλισης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, μπορούν να εξαγοράσουν από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα τον αριθμό των ημερών ασφάλισης που τους υπολείπονται και πάντα μέχρι τη συμπλήρωση των 150 ημερών.
Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά στην περίπτωσή που η αίτηση υποβάλλετε μετά την δημοσίευσή του εν λόγω Νόμου θα είναι πρόσφατα και η άδεια εργασίας θα εκδοθεί με σύγχρονη ημερομηνία.
Στην περίπτωση που η αίτηση ανανέωσης έχει ήδη υποβληθεί κατά το χρονικό διάστημα από 1-7-03 έως την δημοσίευση του Νόμου αλλά εκκρεμεί η ανανέωσή της, θα ληφθούν υπόψη τα δικαιολογητικά που έχουν ήδη προκομισθεί και στην περίπτωση που οι εν λόγω αλλοδαποί συγκεντρώνουν ήδη 150 ημέρες ασφάλισης οι Νομαρχίες θα προχωρούν στην έκδοση των αδειών εργασίας τους με ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτών την επομένη από την λήξη της προηγούμενης αδείας εργασίας τους.


Παράδειγμα 1

Αλλοδαπός με άδεια εργασίας, ισχύος από 15/9/02-14/9/03 (που δεν την ανανέωσε) μπορεί να υποβάλλει με βάση τον παρόντα νόμο αίτηση για να ανανεώσει την άδεια εργασίας του αποδεικνύοντας 112,5 ημέρες ασφάλισης για το διάστημα 15-9-02 έως 30-6-03 και 150 ημέρες ασφάλισης το διάστημα από 1/7/2003-30/6/2004.
Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά στην περίπτωσή αυτή θα είναι πρόσφατα και η άδεια εργασίας θα εκδοθεί με σύγχρονη ημερομηνία
 

Παράδειγμα 2

Αλλοδαπός με άδεια εργασίας, ισχύος από 1/5/03-31/4/04 που έχει υποβάλλει αίτηση για την ανανέωσή της αλλά του λείπούν ημέρες ασφάλισης, με βάση τον παρόντα νόμο για να ανανεώσει την άδεια εργασίας του πρέπει να έχει 25ημέρες ασφάλισης για το διάστημα 1-5-03 έως 30-6-03 και 125 ημέρες ασφάλισης για το χρονικό διάστημα έως 1-7-03 έως 31-4-04 ή συνολικά 150 ημέρες ασφάλισης.
Στην περίπτωση αυτή η άδεια θα ανανεωθεί με τα δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβληθεί και η έναρξη ισχύος της θα είναι την επομένη από την λήξη της προηγούμενης αδείας εργασίας τους.
Στην ανωτέρω ρύθμιση (άρθρο 25, Ν.3242/04) υπάγονται και οι αλλoδαποί της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν.2910/01.
Όλες οι ανωτέρω εξαγορές ημερών ασφάλισης αφορούν το Ι.Κ.Α. Όσον αφορά τον ΟΓΑ και δεδομένου ότι στον συγκεκριμένο ασφαλιστικό Οργανισμό δεν προβλέπεται εξαγορά ενσήμων, θα ακολουθήσει διευκρινιστική εγκύκλιος του ίδιου του Οργανισμού.
Τέλος, κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί από Νομαρχίες στην Υπηρεσία μας, σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

Α) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ.8 του N.2910/01, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση άδειας εργασίας αλλοδαπού, είναι και η προσκόμιση σύμβασης με συγκεκριμένο εργοδότη. Ως εργοδότης νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο αλλά σε καμία περίπτωση ο ΟΑΕΔ, δεδομένου ότι ο άνεργος αλλοδαπός (επιδοτούμενος ή μη) δεν έχει εργοδότη.
Β) Όσον αφορά στις άδειες διαμονής που ανακλήθηκαν λόγω δικαστικής απόφασης και στη συνέχεια με νεότερη τελεσίδικη δικαστική απόφαση επαναχορηγήθηκαν από την Περιφέρεια, ενώ είχαν λήξει, μπορούν να ανανεωθούν στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, εφόσον ο αλλοδαπός προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας την απόφαση επαναχορήγησης της άδειας διαμονής του καθώς και τη σχετική δικαστική απόφαση. Όσον αφορά στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επειδή ο αλλοδαπός κατά το διάστημα που είχε ανακληθεί η άδεια διαμονής του, δεν μπορούσε να εργαστεί και να εξασφαλίσει τις νόμιμες προϋποθέσεις, θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά για χορήγηση αρχικής άδειας εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν2910/01.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm