Εκτύπωση

Αθήνα 18/08/2015
Αρ. πρωτ.: ΔΙΟΡΓ/Φ9/28/1378142

ΟΑΕΕ 20

ΘΕΜΑ:Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο πολίτης θα δηλώνει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σχετ.: α) Το αριθ. πρωτ. 26667/7330/12-6-2015 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Διοικ. Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης.
β) Η αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015/02-06-2015 (ΑΔΑ:7ΒΣΕΗ-Θ46) εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Με την ως άνω (β) σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών προκύπτουν τα εξής, τα οποία πρέπει να τύχουν άμεσης εφαρμογής:

Οι εκτός Φορολογικής Διοίκησης Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς για τη διεκπεραίωση διαδικασιών τους, για τις οποίες απαιτείται ως δικαιολογητικό η προσκόμιση βεβαίωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούνται να δέχονται από τους πολίτες υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται η σχετική μη υποχρέωσή τους όπως αυτή προκύπτει από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις φορολογίας εισοδήματος.
Η υπεύθυνη δήλωση, είτε υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε Διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ/5-6-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1368) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Αντίγραφο της δήλωσης αυτής θα αποστέλλεται από τις υπηρεσίες μας στο τμήμα συμμόρφωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ προκειμένου να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75) και παρ.3 του άρθρου 10 του Ν 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄44).
Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων για τα διαχειριστικά έτη 2009-2014, βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων φορολογίας εισοδήματος. Για τα επόμενα φορολογικά έτη το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης θα διαμορφωθεί ανάλογα.
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση εγγάμων η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει στις περιπτώσεις διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, πτώχευσης ή θέσης σε δικαστική συμπαράσταση του ενός εκ των συζύγων.

Της παρούσας να λάβει γνώση, με ευθύνη των Προϊσταμένων Τμημάτων, ενυπόγραφα το προσωπικό των Υπηρεσιών.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι άλλων Ταμείων εκτός ΙΚΑ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - διαταγές υπόλοιπων Ταμείων.
Εμφανίσεις: 1602