Εκτύπωση

Τ.Σ.Α.: Συντάξεις - Υπολογισμός

 

ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ


ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ

α) Ο χρόνος ασφάλισης στο Τ.Σ.Α.
β) Ο χρόνος ασφάλισης σε άλλα Ταμεία (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Ν.Α.Τ. κ.λ.π.), με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
γ) Ο χρόνος συμμετοχής στην Εθνική Αντίσταση, όταν ο χρόνος αυτός υπολογίζεται για την προσαύξηση της σύνταξης, αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς .
δ) Ο χρόνος της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, κατόπιν εξαγοράς.
ε) Ο χρόνος ασφάλισης, που διανύθηκε σε χώρες κράτη – μέλη της Ε.Ε., καθώς και σε χώρες, με τις οποίες υπάρχουν διμερείς συμβάσεις.

Η αναγνώριση συντάξιμου χρόνου στις περιπτώσεις (γ) και (δ), με εξαγορά, γίνεται κατόπιν αιτήσεως και με την ισχύουσα εκάστοτε μηνιαία εισφορά Κλάδου Σύνταξης, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

 

 

1. ΓΗΡΑΤΟΣ


Προϋποθέσεις, για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, έχουν όσοι συμπλήρωσαν έως την 31/12/1997:

Από 1/1/1998 απαιτούνται:

α) Για τους άνδρες:

  • 25 χρόνια ασφάλισης και η ηλικία 60,5 ετών, αυξανομένη ανά έξι (6) μήνες κατ΄ έτος, μέχρι της συμπληρώσεως του προβλεπομένου ορίου ηλικίας των 65 ετών.

  • 25 χρόνια ασφάλισης και η ηλικία 60 ετών και άνω, με ποσοστό μείωσης 1/200, για κάθε ολόκληρο μήνα που λείπει, μέχρι της συμπληρώσεως του 65ου έτους της ηλικίας.

  • 15 χρόνια ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας.

  • 35 χρόνια ασφάλισης και το 60ο έτος της ηλικίας.

  • 37 χρόνια από ανεξάρτητη απασχόληση χωρίς όριο ηλικίας.

  • 11,5 χρόνια από ανεξάρτητη απασχόληση και ηλικία 65 ετών. Η τελευταία περίπτωση ισχύει μόνο μεταβατικά από 12/2/2004 μέχρι 31/12/2007 και με την προϋπόθεση να μην λαμβάνουν σύνταξη από άλλο φορέα

β) Για τις γυναίκες:

  • 25 χρόνια ασφάλισης και το 58ο έτος της ηλικίας και άνω, με ποσοστό μείωσης 1/200, για κάθε ολόκληρο μήνα που λείπει, μέχρι της συμπληρώσεως του 60ου έτους της ηλικίας.

  • 25 χρόνια ασφάλισης και το 60ο έτος της ηλικίας.

  • 15 χρόνια ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας.

Προϋποθέσεις, για θεμελίωση δικαιώματος δεύτερης πλήρους σύνταξης γήρατος ανδρών-γυναικών, από 1/1/98 είναι:

17,5 χρόνια ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας , αυξανομένου του χρόνου ασφάλισης ανά έξι (6) μήνες κατ΄ έτος, μέχρι της συμπληρώσεως των 20 ετών.

Για δεύτερη σύνταξη γήρατος, μειωμένη κατά 50% ανδρών-γυναικών, από 1/1/1999:

16 χρόνια ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας.

 

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 

Ο ασφαλισμένος του Τ.Σ.Α μέχρι 31/12/92 (παλαίος ασφαλισμένος) δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας, εάν κατέστη ανάπηρος και έχει

α) πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης δέκα (10) τουλάχιστον ετών, από τα οποία ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία, πριν την επέλευση της αναπηρίας τριετία ή
β) χρόνο ασφάλισης, δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ετών, εφόσον δεν έχει καλυφθεί ασφαλιστικά, από της διακοπής της ασφάλισης του μέχρι της επέλευσης της αναπηρίας, από άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο και δεν παίρνει σύνταξη από άλλο Οργανισμό ή το Δημόσιο.

Για την περίπτωση ατυχήματος, από βίαιο συμβάν, κατά την άσκηση του επαγγέλματος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση της 10ετους ασφάλισης.Για ατύχημα εκτός εργασίας απαιτείται χρόνος ασφάλισης 5 ετών, ένα έτος κατά την τελευταία τριετία πριν το ατύχημα.
Ο ασφαλισμένος του Τ.Σ.Α. από 1/1/93 και μετά(Νέος ασφαλισμένος) δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας σύμφωνα με το Νόμο 2084/92 άρθρο 47 Βλέπε Τ.Ε.Β.Ε.
Ποσοστά για δικαίωμα θεμελίωσης συντάξεως λόγω αναπηρίας.
Ο ασφαλισμένος του Τ.Σ.Α. θεωρείται ανάπηρος σε περίπτωση πάθησης ή βλάβης ή εξασθένησης της σωματικής ή πνευματικής υγείας εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας κατά ιατρική πρόβλεψη, εφόσον καταστεί ανίκανος.

α) Με ποσοστό 67% για την οδήγηση του αυτοκινήτου και 50% για την εκμετάλλευση αυτού, εφόσον κατά τον χρόνο επέλευσης της αναπηρίας είναι κάτοχος επαγγελματικής άδειας ικανότητας οδηγού ή εκπαιδευτού ή τρίκυκλου από 5ετίας και κύριος και νομέας ή χρήστης και εκμεταλλευτής αυτοκινήτου Δ.Χ.
β) Με ποσοστό 67% τουλάχιστο για την οδήγηση του αυτοκινήτου και 50% για κάθε άλλη εργασία, εφόσον κατά τον χρόνο επέλευσης της αναπηρίας είναι κάτοχος επαγγελματικής άδειας ικανότητας οδηγού ή εκπαιδευτού ή τρικύκλου από 5ετίας και έχει αποξενωθεί της κυριότητας και νομής ή χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου Δ.Χ. .
γ) Με ποσοστό 67% για την εκμετάλλευση του αυτοκινήτου και για κάθε άλλη εργασία, εφόσον είναι κύριος και νομέας ή χρήστης και εκμεταλλευτής αυτοκινήτου Δ.Χ. και δεν είναι κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος ή κατέχει δίπλωμα για χρονικό διάστημα μικρότερο της 5ετίας.

Στην περίπτωση όμως που θα αποξενωθεί του αυτοκινήτου, με οριστικό συμβόλαιο, θα πρέπει να κριθεί ανίκανος, με ποσοστό αναπηρίας 67%, για κάθε άλλη εργασία και 50% για την εκμετάλλευση του αυτοκινήτου και να μην έχει ασφάλιση σε άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης κατά το ίδιο διάστημα.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις συνταξιοδότησης (γήρατος και αναπηρίας) η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα συντάξιμα έτη.
Επίσης χορηγείται επίδομα συζύγου, κατά ποσοστό 10% το μήνα και παιδιών κατά ποσοστό 5%, για κάθε παιδί το μήνα, στο βασικό ποσό της σύνταξης και αντιστοιχεί στα 15 συντάξιμα έτη, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 24ο, εφόσον σπουδάζει.

 

 

 

ΘΑΝΑΤΟΥ

 

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, που είχε τις προϋποθέσεις για σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας, κατά την ημέρα που επήλθε ο θάνατος, καθώς και σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου δικαιούνται ποσοστά της σύνταξης του θανόντος οι κατωτέρω:

Η σύνταξη του επιζώντος συζύγου, που διεκόπη ή καταβάλλεται μειωμένη, επαναχορηγείται ολόκληρη, μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του επιζώντος συζύγου, εκτός εάν εργάζεται ή συνταξιοδοτείται, οπότε λαμβάνει το 70% του ποσού της σύνταξης που του αναλογεί.
Η σύνταξη του επιζώντα των συζύγων που διακόπηκε ή το υπόλοιπο σε περίπτωση που καταβάλλεται μειωμένη, κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις, επιμερίζεται στα τέκνα κατ’ ίσα μέρη.
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 

Καθορισμού βασικών συντάξεων από 1/1/2004 Γήρατος - Αναπηρίας - Θανάτου Φ 10022/2313/92/3-3-2004 Υπουργική Απόφαση ΥΠ.Ε.Κ.Α.

ΣΥΝ/ΜΑ ΕΤΗ

ΠΟΣΑ ΛΟΓΩ  ΓΗΡΑΤΟΣ - ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ - ΘΑΝΑΤΟΥ 100%

ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

 

 

70% (Χήρα χωρίς παιδιά)

90%                          (Χήρα με ένα παιδί)

 

 

15

234,00

 

 

 

163,80

 

 

 

210,60

 

 

 

 

 

16

241,02

 

Κ.Ο.

168,71

 

Κ.Ο.

216,92

 

Κ.Ο.

 

 

17

248,04

 

 

173,63

 

 

223,24

 

 

 

 

18

255,06

 

 

178,54

 

 

229,55

 

 

 

 

19

262,08

 

 

183,46

 

 

235,87

 

288,00

 

 

20

269,10

 

343,00

188,37

 

288,00

242,19

 

 

 

 

21

276,12

 

 

193,28

 

 

248,51

 

 

 

 

22

283,14

 

 

198,20

 

 

254,83

 

 

 

 

23

290,16

 

 

203,11

 

 

261,14

 

 

 

 

24

297,18

 

 

208,03

 

 

267,46

 

 

 

 

25

304,20

 

 

212,94

 

 

273,78

 

 

 

 

26

311,22

 

 

217,85

 

 

280,10

 

 

 

 

27

318,24

 

 

222,77

 

 

286,42

 

 

 

 

28

325,26

 

 

227,68

 

 

292,73

 

 

 

 

29

332,28

 

 

232,60

 

 

299,05

 

 

 

 

30

339,30

 

 

237,51

 

 

305,37

 

 

 

 

31

346,32

 

 

242,42

 

 

311,69

 

 

 

 

32

353,34

 

 

247,34

 

 

318,01

 

 

 

 

33

360,36

 

 

252,25

 

 

324,32

 

 

 

 

34

367,38

 

 

257,17

 

 

330,64

 

 

 

 

35

374,40

 

 

262,08

 

 

336,96

 

 

 

 

36

381,42

 

 

266,99

 

 

343,28

 

 

 

 

37

388,44

 

 

271,91

 

 

349,60

 

 

 

 

38

395,46

 

 

276,82

 

 

355,91

 

 

 

 

39

402,48

 

 

281,74

 

 

362,23

 

 

 

 

40

409,50

 

 

286,65

 

 

368,55

 

 

 

 

41

416,52

 

 

291,56

 

 

374,87

 

 

 

 

42

423,54

 

 

296,48

 

 

381,19

 

 

 

 

43

430,56

 

 

301,39

 

 

387,50

 

 

 

 

44

437,58

 

 

306,31

 

 

393,82

 

 

 

 

45

444,60

 

 

311,22

 

 

400,14

 

 

 

 

46

451,62

 

 

316,13

 

 

406,46

 

 

 

 

47

458,64

 

 

321,05

 

 

412,78

 

 

 

 

48

465,66

 

 

325,96

 

 

419,09

 

 

 

 

49

472,68

 

 

330,88

 

 

425,41

 

 

 

 

50

479,70

 

 

335,79

 

 

431,73

 

 

 

51

486,72

 

 

340,70

 

 

438,05

 

 

 

 

52

493,74

 

 

345,62

 

 

444,37

 

 

 

 

53

500,76

 

 

350,53

 

 

450,68

 

 

 

 

54

507,78

 

 

355,45

 

 

457,00

 

 

 

 

55

514,80

 

 

360,36

 

 

463,32

 

 

 

 

Για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης προστίθεται ποσοστό 3% στο ποσό της βασικής μηνιαίας σύνταξης  των 15 ετών, αρχίζοντας τον υπολογισμό από του 16ου έτους συμπεριλαμβανομένου.

 

Ε Π Ι Δ Ο Μ Α Τ Α
 EURO Παραπληγίας
Συζύγου23,40  EURO
Τέκνου11,70 Παραπληγίας από 1/1/2003465,80
Απολύτου Αναπηρίας (Συμπαράσταση)117,00  

Στα παραπάνω ποσά προστίθενται και τα 2/3 της αντίστοιχης διαφοράς των Κ.Ο. Γήρατος - Αναπηρίας και Θανάτου του Τ.Ε.Β.Ε.
Για τον υπολογισμό αυτής της διαφοράς λαμβάνονται υπόψη η βασική σύνταξη του Τ.Σ.Α. και όλα τα μηνιαία επιδόματα (πλην εκείνων της συμπαράστασης και της παραπληγίας).
Η πλήρης εξίσωση με τα Κ.Ο. Γήρατος - Αναπηρίας και Θανάτου του Τ.Ε.Β.Ε. θα επέλθει από 1/1/2002.
 

ΚΑΤΩΤΑΤΑ   ΟΡΙΑ
 Τ.Σ.Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΓΗΡΑΤΟΣ 262,81343,00
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ262,81343,00
ΘΑΝΑΤΟΥ210,23288,00
Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι άλλων Ταμείων εκτός ΙΚΑ
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΕΦΚΑ
Εμφανίσεις: 4379