Εκτύπωση

Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης για Ασφαλισμένους από 01.01.1993 (Ν.2084/92)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ
νέων ασφαλισμένων από 1/1/1993 (Ν.2084/92)

 

Α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α1. Πλήρης σύνταξη με 15 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 65 ετών.
Α2. Μειωμένη σύνταξη κατά το 1/200 της πλήρους με 15 χρόνια και ηλικία 60 ετών. Από τα 15 χρόνια ασφάλισης τα 2,5 χρόνια την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης.
Α3. Μητέρα με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά πλήρη σύνταξη με –20- χρόνια ασφάλισης και ηλικία 55 ετών ή μειωμένη με –20- χρόνια ασφάλισης και ηλικία 50 ετών.
Α4. Μητέρα με 3 παιδιά με 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 56 ετών.
Α5. Μητέρα με 4 παιδιά με 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 53 ετών.
Α6. Μητέρα με 5 παιδιά και άνω με 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 50 ετών.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
( ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟ)
νέων ασφαλισμένων από 1/1/1993 (Ν.2084/92)


Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α1. Μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας 1 έτος ασφάλισης αυξανόμενο προοδευτικά σε 5 έτη με την προσθήκη 5 μηνών για κάθε έτος ηλικίας πέραν του 21ου .
Α2. Ανεξαρτήτως από ηλικία με χρόνο ασφάλισης 5 ετών εκ των οποίων 2 έτη να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στα 5 τελευταία χρόνια πριν από το έτος που κατέστη ανάπηρος.
Αν κατά τη διάρκεια της 5ετίας ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των 5 ετών επεκτείνεται για τον αντίστοιχο προ της συνταξιοδότησης χρόνο.
Α3. Ανεξαρτήτως από ηλικία με χρόνο ασφάλισης 15 ετών.

Β. ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Β1. Βαριά ανικανότητα 80%
Β2. Πλήρη ανικανότητα 67 %
Β3. Μερική ανικανότητα 50%.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ (ΕΦΟΡΟΥ ΖΩΗΣ)

Γ1. 55 ετών –7 έτη συνταξιοδότησης – 3 εξετάσεις από υγειονομική επιτροπή.
Γ2. 60 ετών – 5 έτη συνταξιοδότησης – 2 εξετάσεις από υγειονομική Επιτροπή
Γ3. Ο επί 12ετία συνταξιοδοτούμενος συνεχώς ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Γ4. Ο επί 20ετία συνταξιοδοτούμενος, διακεκομμένα αλλά από τριετίας συνεχώς συνταξιοδοτούμενος.

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ή ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
νέων ασφαλισμένων από 1/1/1993 (Ν.2084/92)Εργατικό ατύχημα – ασφαλιστικός δεσμός με το Ταμείο.
Ατύχημα εκτός εργασίας – μισός χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας.

 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
νέων ασφαλισμένων από 1/1/1993 (Ν.2084/92)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εξομοιούνται με τις προϋποθέσεις λόγω αναπηρίας, που ισχύουν για τους ασφαλισμένους.
Δικαιοοδόχα μέλη οικογενείας :

Α1. Ο, η , επιζών σύζυγος (Ν.2676/99)
Α2. τα προστατευόμενα παιδιά.

 

 

ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
νέων ασφαλισμένων από 1/1/1993 (Ν.2084/92)

 

Η μηνιαία σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας συνίσταται σε ποσοστό 2 % επί του συντάξιμου ποσού βάσει των ασφαλιστικών κατηγοριών, για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας.
Κατώτατο όριο σύνταξης- το ποσό που αναλογεί σε 15 χρόνια ασφάλισης, προσαυξημένο κατά 50% από το 1999.
Ως Κατώτερο Όριο σύνταξης γήρατος , αναπηρίας (και εργατικού ατυχήματος) ορίζεται το 70 % του κατωτάτου μισθού έγγαμου με πλήρη απασχόληση , όπως είχε καθοριστεί από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. έτους 2002 και ίσχυε κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3029/02 (11/07/2002) , δηλαδή το 70 % των 548,75 ευρώ = 384,13 ευρώ (άρθρο 3 παρ. 4α Ν.3029/2002).Το ποσό αυτό από 01/01/2003 και εφεξής αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων , σύμφωνα με την ακολουθούμενη εισοδηματική πολιτική και τις κατ' έτος εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις κάθε φορέα. Έτσι , από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3232 (12/02/2004) το ως άνω κατώτατο όριο σύνταξης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ανεξάρτητα απασχολούμενους διαμορφώνεται σε 384,13 επί το ποσοστό αύξησης συντάξεων έτους 2003 επί το ποσοστό αύξησης συντάξεων έτους 2004 κατά φορέα ( π.χ. για τον Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε. 384,15 Χ 3% Χ 4% = 411,48
Το παραπάνω κατώτατο όριο μειώνεται σε κάθε περίπτωση που χορηγείται σύνταξη μειωμένη. Έτσι σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67 % θα χορηγούνται τα 3/4 του πλήρους ποσού Κατώτερου Ορίου , ενώ με ποσοστό 50 % το 1/2 του πλήρους κατωτάτου ορίου. (άρθρο 3 παρ. 4β, Ν.3029/02)

Ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης όταν υπάρχουν οφειλές
Εφόσον υπάρχει οφειλή του υποψήφιου Συν/χου - οποιασδήποτε κατηγορίας σύνταξης- μεγαλύτερη των δέκα (10) μηνιαίων συν/ξεων των εκάστοτε κατώτατων ορίων ΤΕΒΕ, τότε: για να καταβληθεί κανονικά η σύνταξη, απαιτείται όπως το επί πλέον των 10 μηνιαίων συντάξεων των εκάστοτε κατωτάτων ορίων, ποσό, καταβληθεί εφάπαξ εντός δύο μηνών από τη κοινοποίηση της οφειλής, διαφορετικά η πληρωμή της σύνταξης αρχίζει από τον επόμενο μήνα εξόφλησης ολόκληρης της οφειλής και χωρίς καταβολή αναδρομικών συντάξεων.

 

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι άλλων Ταμείων εκτός ΙΚΑ
Κατηγορία: Συντάξεις - Εισφορές - Κατηγορίες Ασφαλισμένων
Εμφανίσεις: 4970