Εκτύπωση

Αθήνα 12/05/2020
ΥΠΕΡΓ.: 18048/1027


ΘΕΜΑ: Επείγουσες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης απαλλαγής φυσικών προσώπων από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e- Ε.Φ.Κ.Α.

 

Σχετ: Η αρ. Β/e- ΕΦΚΑ/15435/913/16-4-2020 (ΦΕΚ Β΄1559) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με την ανωτέρω υπουργική απόφαση, κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει ή δεν είχε ποτέ τις ιδιότητες των εδαφίων α έως και γ της περίπτωσης 6 του άρθρου 1, απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e- Ε.Φ.Κ.Α.

Η έλλειψη των ιδιοτήτων των εδαφίων α έως και γ της περίπτωσης 6 του άρθρου 1, δηλώνεται από τον υπόχρεο με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι δεν είχε ποτέ τις ιδιότητες των εδαφίων α έως και γ της περίπτωσης 6 του άρθρου 1, στην οποία καταγράφεται υποχρεωτικά και ο σκοπός χρήσης αυτής.
Τα στοιχεία του υπευθύνως δηλούντος και ο σκοπός χρήσης καταχωρούνται από τους πιστοποιημένους φορείς του άρθρου 7 της αρ. οικ. 17535/Δ1.6002/6/5/2020 (ΦΕΚ Β΄1754) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην ηλεκτρονική Υπηρεσία Έκδοσης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας e-ΕΦΚΑ.
Εφόσον από τον έλεγχο στα εκάστοτε τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ, διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα στην υπεύθυνη δήλωση είναι ακριβή, τότε το μηχανογραφικό σύστημα του e- ΕΦΚΑ εκδίδει βεβαίωση καταχώρησης υπεύθυνης δήλωσης από τον υπόχρεο, την οποία οι πιστοποιημένοι χρήστες που δικαιούνται να λαμβάνουν Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας και αφορούν τα συναλλασσόμενα με αυτούς πρόσωπα εκτυπώνουν και αρχειοθετούν.

Η βεβαίωση καταχώρησης αφορά μόνο την συγκεκριμένη πράξη για την οποία δηλώνεται η απαλλαγή και ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή για την οποία ζητήθηκε, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων και η θεώρησή της από τους πιστοποιημένους φορείς ή από άλλο πρόσωπο, ούτε η διόρθωσή τους για κανένα λόγο.
Σε περίπτωση που με βάση τα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ, δεν επιβεβαιωθεί η ορθότητα των δηλωθέντων στην υπεύθυνη δήλωση, το μηχανογραφικό σύστημα του e- ΕΦΚΑ δεν εκδίδει βεβαίωση καταχώρησης υπεύθυνης δήλωσης από τον υπόχρεο.
Οι υπηρεσίες μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι άλλων Ταμείων εκτός ΙΚΑ
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΕΦΚΑ
Εμφανίσεις: 98