Εκτύπωση

Αθήνα 04/04/2019
ΕΦΚΑ: Δ.ΑΣΦ./67/430334


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017 στους απασχολούμενους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

 

ΣΧΕΤ : Η αριθ . 14/2019 Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ .

Με αφορμή ερωτήματα που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας για το αν έχουν εφαρμογή οι οδηγίες της αριθ. 14/2019 εγκυκλίου του ΕΦΚΑ στους συνταξιούχους του Φορέα που για την απασχόλησή τους αμείβονται με τίτλο κτήσης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4578/2018 , και τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Δ.15/Γ΄/ 67695/1825/31-12-2018, ρυθμίζονται θέματα ασφάλισης των αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), και ειδικότερα η υπαγωγή στην ασφάλιση, οι ασφαλιστικές εισφορές, η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσής τους στον ΕΦΚΑ, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης.

Αναλυτικές οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων αυτών παρασχέθηκαν με την σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ.

Με το παρόν διευκρινίζεται συμπληρωματικά ότι στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων εντάσσονται και οι συνταξιούχοι για τους οποίους νομίμως εκδίδεται τίτλος κτήσης.

Του παρόντος να λάβει γνώση με ευθύνη των Προϊστάμενων των Διευθύνσεων το προσωπικό της αρμοδιότητάς τους.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι άλλων Ταμείων εκτός ΙΚΑ
Κατηγορία: Συντάξεις - Εισφορές - Κατηγορίες Ασφαλισμένων
Εμφανίσεις: 243