Εκτύπωση

Αθήνα 28/11/2018
ΥΠΕΡΓ.:
Φ.Δ15/Γ/60090/1663


ΘΕΜΑ:
Υπαγωγή των από 1.1.1993 ασφαλισμένων με παράλληλη ασφάλιση μέχρι 31.12.2016 σε πρώην Φορείς Ασφάλισης, στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’).

 

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής-Διαδικασία-Προϋποθέσεις


1. Οι νέοι ασφαλισμένοι κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992 (υπακτέοι στην υποχρεωτική ασφάλιση το πρώτον από την 1.1.1993 και εφεξής) σε περίπτωση υποχρεωτικής ασφάλισης τους σε περισσότερους του ενός φορείς λόγω ιδιότητας και απασχόλησης δύνανται να αιτηθούν τη διαγραφή των βεβαιωμένων και μη οφειλών τους προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που προέκυψαν στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρ. 3. Τυχόν καταβληθέντα από τους ασφαλισμένους αυτούς ποσά έναντι των ανωτέρω οφειλών δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται, λαμβάνονται όμως υπόψη κατά τον κανονισμό της σύνταξης σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του ν. 4387/2016.
2. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά.
3. Προϋπόθεση υπαγωγής του αιτούντα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018, ορίζεται η πλήρης ασφάλιση σε έναν πρώην ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών από άλλον πρώην ασφαλιστικό φορέα. Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.
4. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικώς και για αιτήσεις διαγραφής οφειλών προς πρώην φορείς-τομείς-κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής.
5. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται στις περιπτώσεις υπακτέων σε αυτές προσώπων των οποίων οι υποθέσεις βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, ακόμη κι αν η υπαγωγή στην ασφάλιση έχει χωρήσει με δικαστική απόφαση.
6. Από την υποβολή αιτήσεως υπαγωγής στις διατάξεις της παρούσας εκ μέρους του ενδιαφερομένου μέχρι την έκδοση απόφασης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, αναστέλλονται τα μέτρα διοικητικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη. Η ανωτέρω αναστολή δεν επέρχεται σε περίπτωση προδήλως αβάσιμης ή προσχηματικής αίτησης.
 

 

Άρθρο 2
Έναρξη εφαρμογής


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι άλλων Ταμείων εκτός ΙΚΑ
Κατηγορία: Συντάξεις - Εισφορές - Κατηγορίες Ασφαλισμένων
Εμφανίσεις: 371