Εκτύπωση
Αθήνα 07/03/2016
Αρ. πρωτ.:  10554
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ανασφάλιστους υπερήλικες.
 
Σχετ.: Φ.40021/οικ.7559/327/20-2-2017 (ΑΔΑ:ΩΕΜΛ465Θ1Ω-ΔΟΡ), Φ.40021/9522/428/28-2-2017 (ΑΔΑ: 7Δ69465Θ1Ω-Λ6Δ)

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγκυκλίων μας σας γνωρίζουμε ότι στο σχέδιο νόμου «Επίσπευση διαδικασιών για την εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και άλλες διατάξεις» προωθείται διάταξη με την οποία παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη στους ανασφάλιστους υπερήλικες της περ. 5 της υποπαρ. ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του N.4093/2012 (Α,222) οι οποίοι έκαναν χρήση των διατάξεων της υποπ. Α3 περ. Γ άρθρου πρώτου του N.4254/2014 (Α΄, 85), καθώς και στα μέλη οικογενείας τους, από 1/3/2017 έως 28/2/2018.
Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι άλλων Ταμείων εκτός ΙΚΑ
Κατηγορία: Συντάξεις - Εισφορές - Κατηγορίες Ασφαλισμένων
Εμφανίσεις: 1484